TCAS64 รอบที่1 Portfolio โครงการเรียนล่วงหน้าครั้งที่15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนม.6 เข้า โครงการเรียนล่วงหน้าครั้งที่15 ยื่นในระบบ TCAS54 รอบที่1 Portfolio ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ หรือขึ้นสมาชิกเต็ม ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่1 Portfolio โครงการเรียนล่วงหน้าครั้งที่15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

1.กำหนดการรับสมัคร

ขั้นตอนโครงการ รุ่นที่ 15 รอบที่ 1
(ยุบรวมกับ 15/2)
รุ่นที่ 15 รอบที่ 2 รุ่นที่ 15 รอบที่ 3
วันเริ่มเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ KU Learn
ที่เว็บไซต์ https://kulearn.online
จ. 17 ก.พ. 2563 จ. 11 พ.ค. 2563 จ. 17 ส.ค. 2563
จ. 17 ก.พ. 2563 (รวมรอบที่ 15/1 และ 15/2)
ลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนอย่างเดียวไม่มีสอบ (Audit)
• ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน วิชาละ 500 บาท
สมัครได้ตลอดเวลา
โดยผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานระบบฯ ได้ครั้งละ 120 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน
ลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนและเข้าสอบ (Credit)
• ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน รายวิชาละ 4,500 บาท
จ. 17 ก.พ. – อา. 22 มี.ค. 2563 จ. 11 – อา. 14 มิ.ย. 2563 จ. 17 ส.ค. – อา. 13 ก.ย. 2563
จ. 17 ก.พ. – อา. 14 มิ.ย. 2563
• ช่วงราคาพิเศษ ลดค่าลงทะเบียนเรียน 1,000 บาท
เหลือเพียงรายวิชาละ 3,500 บาท
จ. 17 ก.พ. – อา. 1 มี.ค. 2563 จ. 11 – อา. 24 พ.ค. 2563 จ. 17 ส.ค. – อา. 30 ส.ค. 2563
ตรวจสอบห้องสอบกลางภาค พ. 25 มี.ค. 2563 เวลา 16:30 น. พ. 17 มิ.ย. 2563 เวลา 16:30 น. พ. 16 ก.ย. 2563 เวลา 16:30 น.
วันสอบกลางภาค ส. 28 – อา. 29 มี.ค. 2563 ส. 20 – อา. 21 มิ.ย. 2563 ส. 19 – อา. 20 ก.ย. 2563
(รวมรอบที่ 1 และ 2)
• 01417000 คณิตศาสตร์ (AP Mathematics)
เวลา 09:00-12:00 น. (3 ชม.)
ส. 28 มี.ค. 2563 ส. 20 มิ.ย. 2563 ส. 19 ก.ย. 2563
• 01403000 เคมี (AP Chemistry)
เวลา 13:00-16:00 น. (3 ชม.)
• 01424000 ชีววิทยา (AP Biology)
เวลา 09:00-11:00 น. (2 ชม.)
อา. 29 มี.ค. 2563 อา. 21 มิ.ย. 2563 อา. 20 ก.ย. 2563
• 01420000 ฟิสิกส์ (AP Physics)
เวลา 12:00-14:00 น. (2 ชม.)
ประกาศคะแนนสอบกลางภาค อ. 28 เม.ย. 2563 เวลา 16:30 น. อ. 21 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 น. อ. 20 ต.ค. 2563 เวลา 16:30 น.
ตรวจสอบห้องสอบไล่ พ. 6 พ.ค. 2563 เวลา 16:30 น. พ. 29 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 น. พ. 4 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 น.
วันสอบไล่ ส. 9 – อา. 10 พ.ค. 2563 ส. 1 – อา. 2 ส.ค. 2563 ส. 7 – อา. 8 พ.ย. 2563
(รวมรอบที่ 1 และ 2)
• 01417000 คณิตศาสตร์ (AP Mathematics)
เวลา 09:00-12:00 น. (3 ชม.)
ส. 9 พ.ค. 2563 ส. 1 ส.ค. 2563 ส. 7 พ.ย. 2563
• 01403000 เคมี (AP Chemistry)
เวลา 13:00-16:00 น. (3 ชม.)
• 01424000 ชีววิทยา (AP Biology)
เวลา 09:00-11:00 น. (2 ชม.)
อา. 10 พ.ค. 2563 อา. 2 ส.ค. 2563 อา. 8 พ.ย. 2563
• 01420000 ฟิสิกส์ (AP Physics)
เวลา 12:00-14:00 น. (2 ชม.)
ประกาศผลการเรียน (ระดับคะแนน) พ. 10 มิ.ย. 2563 เวลา 16:30 น. พ. 2 ก.ย. 2563 เวลา 16:30 น. จ. 30 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 น.
วันหมดอายุการเข้าใช้งาน (เฉพาะประเภท Credit) จ. 15 มิ.ย. 2563 จ. 7 ก.ย. 2563 จ. 14 ธ.ค. 2563
(รวมรอบที่ 1 และ 2)
วันเปิดระบบยื่นผลการเรียน TCAS รอบที่ 1/2564 รอประกาศจาก ทปอ. / ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
วันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1/2564 รอประกาศจาก ทปอ. / ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
วันสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1/2564 โครงการเรียนล่วงหน้า รอประกาศจาก ทปอ. / ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
วันประกาศผลการผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอประกาศจาก ทปอ. / ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
วันเข้าระบบ Clearing House ของผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอประกาศจาก ทปอ. / ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอประกาศจาก ทปอ. / ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
วันหมดอายุผลการเรียน อา. 31 ธ.ค. 2566

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

2.คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นใช้สิทธิ์โควตาการรับเข้าศึกษาพิเศษของโครงการฯ ในปีการศึกษา 2564

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 และจะสามารถจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ ภายในสิ้นปีการศึกษา 2563 (เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564) ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนแล้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 หรือก่อนหน้านั้น ไม่มีสิทธิ์ยื่นโควตาฯ นี้
 2. ต้องศึกษาในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า โดยให้ถือเอาจากจำนวนหน่วยกิตที่นักเรียนได้รับเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 4 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 5 เทอม 2) จะต้องมีหน่วยกิตของรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (วิชารหัส ค 3xxxx หรือเทียบเท่า) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิชารหัส ว 3xxxx หรือเทียบเท่า) รวมกันแล้วมีจำนวนหน่วยกิตอย่างน้อย 12 หน่วยกิต และ ผลการเรียนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกลุ่มวิชาดังกล่าว 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
 3. มีผลการเรียนรายวิชาของโครงการฯ ที่ยังไม่หมดอายุ อยู่ในเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนดไว้ ตามตารางด้านล่างนี้ โดยระบบจะเลือกผลการเรียนที่ดีที่สุดที่ยังไม่หมดอายุให้โดยอัตโนมัติ
 4. สามารถเลือกอันดับสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ไม่เกิน 4 อันดับ
 5. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 และเกณฑ์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS 2564) กำหนด

 

คุณสมบัติเพิ่มเติมหลังจากผู้สมัครฯ ได้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ

 1. จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ภายในสิ้นปีการศึกษา 2563 (เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564) และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้ามอบตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้

 

เกณฑ์ผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าฯ ต่าง ๆ ที่ต้องได้รับการสะสมไว้

*** ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคะแนนฯ สามารถเลือกสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ 1 – 4 อันดับ ***

คณะวิชา สาขาวิชา เงื่อนไขเพื่อมีสิทธิ์ยื่นคะแนนฯ จำนวนรับไม่เกิน (คน)
บางเขน
คณะเกษตร 1. คหกรรมศาสตร์
2. เคมีการเกษตร
3. วิทยาศาสตร์เกษตร
4. เกษตรเขตร้อน
5. อาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร
6. การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
7. สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
สามารถเลือกเรียนวิชา เคมี และ/หรือ ชีววิทยา โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
หรือ
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า D
2
1
4
1
1
1
1
8. เทคโนโลยีระบบเกษตร สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี และ/หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
หรือ
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า D
1
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 1. เทคนิคการสัตวแพทย์
2. การพยาบาลสัตว์
ให้เรียนวิชา เคมี และ ชีววิทยา โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
5
5
คณะประมง (เลือกสาขาวิชาหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1) สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี หรือ ชีววิทยา โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
15
คณะวนศาสตร์ (เลือกสาขาวิชาหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2) สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และ/หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
10
คณะวิทยาศาสตร์ 1. คณิตศาสตร์ 1. ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B+ และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา เคมี ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+
3
2. เคมี
3. เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
1. ให้เรียนวิชาเคมี โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+ และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C
3
5
4. เคมีอุตสาหกรรม 1. ให้เรียนวิชาเคมี โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B+ และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B
5
5. จุลชีววิทยา
6. พฤกษศาสตร์
ให้เรียนวิชาเคมี และ ชีววิทยา โดย
– วิชาเคมี มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C และ
– วิชาชีววิทยา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+
5
7. ชีวเคมี ให้เรียนวิชาเคมี และ ชีววิทยา โดย
– วิชาเคมี มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+ และ
– วิชาชีววิทยา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C
5
8. พันธุศาสตร์ 1. ให้เรียนวิชาชีววิทยา โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี หรือ ฟิสิกส์ โดย
– วิชาเคมี มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C
หรือ
– วิชา คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ มีผลสอบไม่ต่ำกว่า D
10
9. ฟิสิกส์
10. วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
11. สถิติ
ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
2
4
4
12. วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ชีววิทยา โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
4
13. วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ สามารถเลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เคมี หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C+
5
14. สัตววิทยา
15. ชีววิทยา
ให้เรียนวิชาเคมี และ ชีววิทยา โดย
– วิชาเคมี มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C และ
– วิชาชีววิทยา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B
5
5
16. วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 1. ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา เคมี ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+
10
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. วิศวกรรมเครื่องกล
2. วิศวกรรมไฟฟ้า
3. วิศวกรรมโยธา
4. วิศวกรรมอุตสาหการ
5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6. วิศวกรรมเคมี
7. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
8. วิศวกรรมการบินและอวกาศ
9. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
10.วิศวกรรมวัสดุ
11.วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า B
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
คณะสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ให้เรียนวิชาเคมี และ ชีววิทยา โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
10
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 1. ให้เรียนวิชาชีววิทยา โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B+ และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า และ
3. ผลการเรียนของวิชาที่เลือกตามข้อ 1 และ 2 เมื่อนำมาเฉลี่ยกันแล้ว มีแต้มคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
40
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1. เทคโนโลยีชีวภาพ
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า B
5
5
8
4. เทคโนโลยีการบรรจุ
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
5
5
6. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (นานาชาติ) 1. สามารถเลือกเรียนวิชา เคมี หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
2. ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
TOEFL PBT/ITP มากกว่า 547 คะแนน
.             CBT          มากกว่า 210 คะแนน
.             iBT           มากกว่า 78 คะแนน
IELTS                    อย่างน้อยระดับ 5.5
OOPT                    มากกว่า 80 คะแนน
KU-EPT                มากกว่า 70 คะแนน
5
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และ/หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
หรือ
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า D
10
วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (โครงการขยายโอกาสวิทยาเขตกำแพงแสน) สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี หรือ ชีววิทยา โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 1. วิศวกรรมเกษตร
2. วิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
10
10
วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 1. เคมี 1. ให้เรียนวิชาเคมี โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+ และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+
5
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี หรือ ชีววิทยา โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C+
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
2. วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
3. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4. วิศวกรรมโยธา
5. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
6. วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (พหุวิทยากร)
ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C+
5
5
5
5
5
5
7. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
5
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 1. เทคโนโลยีการอาหาร
2. ทรัพยากรเกษตร
3. อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
4. ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
5. ประมง
6. สัตวศาสตร์
สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ หรือ ชีววิทยา โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
10
10
10
10
10
10

กรณีที่มีผู้ที่มีผลการศึกษามากกว่าจำนวนที่รับได้ จะพิจารณาตามลำดับคือ พิจารณาตัวเลือกเงื่อนไข หรือ เงื่อนไขแรกก่อน (กรณีสาขาวิชากำหนดเงื่อนไขให้เลือกได้มากกว่า 1 เงื่อนไข) และพิจารณาจากคะแนนดิบของวิชานั้น ๆ ต่อไป

เกณฑ์คะแนนตามตารางข้างต้น เฉพาะการรับนักเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น โครงการฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์และจำนวนการรับเข้าศึกษาในรุ่นถัด ๆ ไป

 

หมายเหตุ:

 • นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 หรือก่อนหน้านี้ ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ แต่ยังสามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตได้ตามปกติหากผลการเรียนยังไม่หมดอายุ 3 ปี
 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 4 ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2563 สามารถเริ่มลงทะเบียนเรียนและสอบวัดผลเพื่อสะสมผลการเรียน เพื่อใช้ยื่นขอสิทธิ์ฯ เมื่อนักเรียนขึ้นศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 และ 2565 ตามลำดับ แต่จะใช้เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของปีที่นักเรียนจะยื่นใช้สิทธิ์ฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของคณะวิชา/วิทยาลัยที่จะรับเข้าศึกษา ดังนั้น นักเรียนจะต้องติดตามข้อมูลและข่าวสารจากของโครงการฯ อย่างใกล้ชิด

 

5.ค่าสมัคร

เริ่มต้น วิชาละ 500 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครโครงการเรียนล่วงหน้า ครั้งที่ 15 มก <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ต้องการยื่นโควตาการรับเข้าศึกษาพิเศษ ในรอบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. ในปีการศึกษา 2563 นี้ นักเรียนจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามชั้นปีดังต่อไปนี้ (ผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอายุสะสมได้ 3 ปีปฏิทิน)
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ยื่นโควตาฯ ในปีการศึกษา 2564 / รุ่นที่ 15)
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ยื่นโควตาฯ ในปีการศึกษา 2565 / รุ่นที่ 16)
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ยื่นโควตาฯ ในปีการศึกษา 2566 / รุ่นที่ 17)
 2. จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 หรือแผนการเรียนที่เทียบเท่า โดยให้นับจากจำนวนหน่วยกิตสะสมที่นักเรียนจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 4 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 5 เทอม 2) จะต้องมีหน่วยกิตสะสมของรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (วิชารหัส ค 3xxxx หรือเทียบเท่า) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิชารหัส ว 3xxxx หรือเทียบเท่า) รวมกันแล้วมีจำนวนหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย 12 หน่วยกิต และ ผลการเรียนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกลุ่มวิชาดังกล่าวใน 4 ภาคการศึกษา มีค่าไม่น้อยไปกว่า 2.75

ทั้งนี้ ส่วนการจัดการเรียนการสอนและการสอบ จะยังไม่ดำเนินการตรวจคุณสมบัติ และเรียกเก็บหลักฐานต่าง ๆ การตรวจคุณสมบัติการมีสิทธิ์ยื่นคะแนนในรอบโควตาการรับเข้าพิเศษ ในรอบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการในส่วนของคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาของแต่ละปีการศึกษาที่นักเรียนยื่นใช้สิทธิ์ฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *