Breaking News

รับตรง61 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา2561

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาในเวลาราชการ

 

*ไม่เข้าร่วม TCAS

 

เส้นทางพิชิตฝัน

⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : เปิดรับสมัครแล้วถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561

หรือ

⇒สมัครด้วยตัวเอง : ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561

⇒ยื่นผลคะแนนการทดสอบ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  วิชา GAT/PAT2, วิชาสามัญ 9 วิชา หรือ O-NET : ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบจิตวิทยา และสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 19 มิถุนายน 2561

⇒ทดสอบจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 มิถุนายน 2561

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ : วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ 

⇒คณะทัศนมาตรศาสตร์ หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี )

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หรือเทียบเท่า (สายวิทย์ – คณิต) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม ภาคเรียนการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

หรือ
   2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผลการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  

 

3.เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบ ประจำปี 2559 ปี 2560 หรือปี 2561 โดยจะต้องมีคะแนนสอบครบทุกวิชา ดังนี้
        1.1 ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
        1.2 ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ PAT2 (รหัส 72) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และ
        1.3 ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (รหัส 29) คณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) ฟิสิกส์ (รหัส 49) เคมี (รหัส 59) และชีววิทยา (รหัส 69)

หรือ
1.4 ผลคะแนนการทดสอบ O-NET
2. ทดสอบจิตวิทยา
     3. สอบสัมภาษณ์
     4. กรณีบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ต้องสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ดี และผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทยตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนด

 

4.เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัคร ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
2. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ เขียนชื่อสกุล พร้อมลงนามและติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
3. หลักฐานของผู้สมัคร (ผู้สมัครฯ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ)
         – สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 3 ฉบับ
         – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ
         – สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
         – สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) 3 ฉบับ
         – ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
    4. กรณีผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ให้ยื่นใบรายงานคะแนน (Transcript) และใบประกาศนียบัตร (Certificate) ที่ได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาจากสำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

5.ค่าสมัครสอบ

– ค่าคู่มือใบสมัคร 200 บาท
– ค่าสมัครสอบ 500 บาท

 

6.วิธ๊สมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ยื่นหลักฐานการสมัคร ณ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 – 13 มิถุนายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2. สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 – 8 มิถุนายน 2561 โดยดาวน์โหลด ใบสั่งซื้อคู่มือ – ใบสมัครทางไปรษณีย์ และ คำชี้แจงการสมัครทางไปรษณีย์ 

 

ที่มาของบทความ ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ใบสมัคร <<คลิกที่นี่>>

เว็บไซต์คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  <<คลิกที่นี่>>

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *