Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษา ในรับตรง รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ฺ : ตั้งแต่วันนี้ – 29 ตุลาคม 2564

ชำระค่าสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 29 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฺ : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ชำระเงิน : วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564

รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2564

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 693 ที่นั่ง

สาขาวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ดนตรีศึกษา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา สังคมศึกษา การสอนภาษาจีน อุตสาหกรรมศิลป์ การประถมศึกษา การศึกษาพิเศษและภาษาไทย บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการกีฬา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด 148 ที่นั่ง

สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาธารณสุขศาสตร์

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 421 ที่นั่ง

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ นาฏศิลป์และการละคร ดนตรี (แขนงดนตรีสากล ดนตรีเทคโนโลยี) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาไทย ภาษาจีน สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม บรรณารักศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศิลปกรรม (ทัศนศิลป์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์)

 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 338 ที่นั่ง

สาขาวิชา การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจดิจิทัล การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (แขนงการโฆษณาและการสื่อสารดิจิติตอล ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร)

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนรับทั้งหมด 109 ที่นั่ง

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร บริหารธุรกิจเกษตร นวัตกรรมเทคโนโลยีัเครื่องจักรกล

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 105 ที่นั่ง

 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 149 ที่นั่ง

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา รัฐศาสตร์

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า การจัดการงานช่างและผังเมือง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีไฟฟ้า การจัดการงานช่างและผังเมือง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิต วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมการจัดการ (แขนงการจัดการการผลิต การจัดการโลจิสติกส์)

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

2,123 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

สอบสัมภาษณ์

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น