Breaking News

รับตรง63 รับตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2563

สถาบันพระบรมราชขนกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2563 ในรอบรับตรงพื้นที่ โดยมีหลักสูตรต่างๆและมีรายละเอียดดังนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง63 รับตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2563

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก  <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

อัพเดท แนะนำน้องที่ยังเข้าเว็บไม่ได้ ให้ติดตามในเพจวิทยาลัยได้เลยนะ แต่ละเพจทยอยประกาศแล้ว

 

ตัวอย่างของน้องที่สอบติด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

 

ภาคกลาง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

สัมภาษณ์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร  พิษณุโลก   <<คลิกอ่านที่นี่>>

ศึกษาต่อ วพบ สวรรค์ประชารักษ์ ,วสส พิษณุโลก วพบ ชัยนาท

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพประสิทธิ์  อุบลราชธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี   <<คลิกอ่านที่นี่>>

ผู้สมัครทุกหลักสูตร ในจังหวัด ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี

ศึกษาต่อ  วพบ ยะลา ,วพบ พุทธชินราช

 

 

ภาคใต้

สัมภาษณ์ที่ วพบ. นครศรีธรรมราช    <<คลิกอ่านที่นี่>>

ผู้สมัครทุกหลักสูตร ในจังหวัด นครศรีธรรมราช ชุมพร

 

 

 

*รับตรงนี้ไม่เข้าร่วมระบบTCAS

 

ระเบียบการรับสมัคร  (ควรจะอ่านให้รอบคอบก่อนสมัคร)   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เอกสารที่ใช้ยื่น ในวันสอบสัมภาษณ์  <<คลิกโหลดที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการล่าสด  เฉพาะของน้องม.6 ไม่รวมกลุ่มพัฒนาการ

 

 

ใครถามคำถามต่อไปนี้่โดน!

⇒รับตรงนี้ไม่เข้าร่วมระบบTCAS จึงไม่ตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยอื่น

⇒แฟ้มสะสมงานใช้กี่หน้าก็ได้ เพราะไม่เข้าระบบTCAS

⇒สมัครนอกพื้นที่ได้ไหม ไม่่ได้ ยกเว้นพ่อแม่และน้องๆอยู่ในภูมิสำนานั่นๆ และโครงการนั้นๆไม่กำหนดภูมิสำเนา

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1,หลักสูตรที่เปิดรับ

ประเภทการรับสมัคร  ประกอบด้วย 1. บุคคลทั่วไป 2. กรมการแพทย์ 3. บุตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 4.มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) 5. มูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา นวมินทราชินี (สอน.)  6. การรับอิสระและ 7.สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. พยาบาลศาสตร์
2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน)
3. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ทันตสาธารณสุข)
4.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
5.การแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์


หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 4 หลักสูตร ประกอบด้วย
1.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคนิคเภสัชกรรม)
2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เวชระเบียน)
4.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์)

 

อัพเดทจากหน้าปก วันที่ 15/1/2563

หลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ร่วมผลิตกับมหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสุตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอประกาศ

 

3,คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำหรับน้องม.6

รับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาชั้นม.6โปรแกรมวิทย์-คณิต)

 

 สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร

สัดส่วนการรับ : หลักสูตรละ 1 คนต่อจังหวัด (ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข)

 การคัดเลือก : ดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร : จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ด้านเวชกิจและด้านสาธารณสุข) 2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (สำหรับผู้ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

*รอประกาศเพิ่มเติม

 

4,องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

1) ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20
2) ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม
2.1) วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 30
2.2) วิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 20
2.3) วิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 20
3) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)และสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 10
รวมทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 100
**รับสมัครผ่านระบบสมัคร https://admission.pi.in.th** เท่านั้น

 

วิธีคิดคะแนน

 

5,เอกสารที่ใช้สมัคร ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  (ควรจะอ่านให้รอบคอบก่อนสมัคร)   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เอกสารที่ใช้ยื่น ในวันสอบสัมภาษณ์  <<คลิกโหลดที่นี่>>

รายชื่อสถานที่สัมภาษณ์และจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร การรับตรงจากพื้นที่   ประจำปีการศึกษา 2563  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

 

สำหรับน้องที่ต้องการรับข่าวเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้ากลุ่มนี้เลย   <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

กรณีน้องเข้ากลุ่มไม่ได้ ให้อัพเดทไลน์เป็น ver ใหม่ล่าสุดก่อนนะ

162 comments

 1. เปิดรับเด็กนอกพื้นที่ประมาณวันที่เท่าไหร่คะ กฎการรับเหมือนกันรึเปล่าคะ

 2. รับเด็กซิ่วจากมหาวิทยาลัยไหมคะปีนี้

 3. พื้นที่นี่คือพื้นที่ที่วิทยาลัยตั้งอยุ่ หรือพื้นที่เขตสุขภาพเหรอคะ

 4. ถ้าเกรดไม่ถึง มีรอบที่ไม่ใช้เกรดไหมครับ

 5. ใบเราจะต้องปริ้นไปกรอกเอง หรือไปขอกับโรงเรียนคะ😂

 6. ใช้เเค่เกรดสมัครหรอคะ ใช้gat patไหม

 7. อยู่จ.หนองคาย แต่อยากเรียนพระบรมอุบลได้มั้ยคะ

 8. ถ้าเราย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่มีโควตาได้แค่ประมาณ8เดือนเราจะมีสิทยื่นเกรดรอบแรกมั้ยคะ

 9. ถ้าสมัครมหาลัยอื่นด้วยได้ไหม​ เช่น​ ครู​

 10. ต้องสมัครเว็บไหนคะ

 11. ธิดารัตน์

  มีกยส ให้ยืมมั้ยคะ

 12. สาวดี กันทะขู้

  รับสมัครวันที่17เหลอค่ะ

 13. รับสมัคร วันที่17ใช่ไม่ค่ะ

 14. เข้าระบบสมัครยังไม่ได้

 15. เกดคณิตไม่ถึงวิชาเดียว ลองส่งได้มั้ยคะ

 16. เด็กซิ่วรับไหมค่ะ

 17. เด็กซิ่วรับไหมค่ะ

 18. พยาบาล ที่บรมที่ตรัง เปิดรับประมาณตอนไหนค่ะ.😂

 19. ต้องสมัครเองหรือสมัครกับทางโรงเรียนค่ะ

 20. คณะพยาบาลศาสตร์ GPA วิทย์ได้2.47ไม่ถึง2.50สมัครได้มั้ยคะ

 21. GPA 2.50 ขึ้นไป มี ม.ไหนบ้านคะ

 22. รอบ3,4ใช้GAT กับPAT2 ไม่ได้ใช้PAT1 ใช้มั๊ยคะ

 23. รอบ3,4ใช้GAT กับPAT2 ไม่ได้ใช้GAT1ใช่ไหมคะ

 24. จบม.6 ปี2560 สายวิทย์ คณิต เกรดเฉลี่ย 3.56 มีสิทธิ์ใหมคะ

 25. ตอนไปสอบสัมภาษณ์ต้องใช้เกียรติบัตรฉบับจริงป่าวคะ

 26. GPA 5เทอมได้แค่ 2.41 สมัครได้ไหมค้าา

 27. ต้องยื่นพอตไหมค่ะ

 28. ต้องยื่นพอร์ตไหมค่ะ

 29. สมัคร2สาขาได้ไหมคะ

 30. อยากเขาที่ชลบุรีแต่อยู่นอกพื้นที่สามารถเข้ารอบไหนได้บ้าง

 31. พยาบาลบรมเกี่ยวกับทีแคสไหมอ่ะครับแบบถ้าติดแล้วพยาบาลบรมแล้วยังมีสิทธิ์ยื่นที่แคสอยู่ไหมครับหรือตัดชื่อไปเลย

 32. เปิดรับสมัคร 17-23 ธันวาคม 2561 ใช่ไหมค่ะ

 33. กนกพร สนแก้ว

  รับวุฒิ กศน.สายวิทย์-คณิต ไหมค่ะ

 34. โปรดตอบหนูที

  บุตรของข้าราชการต้องอยู่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เท่านั้นหรอค่ะ

 35. อยากทราบว่าเอกสารที่ให้ปริ้นต้องส่งทางไหนหรอค่ะ

 36. ถ้าเราจะยื่นรอบแรกเราต้องสมัครที่ไหนคะ

 37. รอบรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้คะแนน GPAX และ GPA แต่ละวิชา 2.00 ใช่ใหมคะ

 38. ต้องใช้ใบรับรองเเพทย์ด้วยหรือเปล่าคะ

 39. สมัครในเว็บแล้วรอเขาประกาศรายชื่อผู้ที่ได้สอบสัมภาษณ์ก่อนค่อยไปวิทยาลัยใช่ไหมค่ะ

 40. รับเด็กม.6ที่จบเมื่อปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้เรียนไหมคะ

 41. เอกสารต่างๆในการสมัครต้องส่งไปทางอีเมลหรือไปรษณีย์ค่ะ

 42. ถ้าอยู่จังหวัดเลยสามารถสมัครรอบบนี้ของขอนแก่นได้ไหมคะ

 43. เข้าเว็บสมัครก่อน ถ้าติดสัมภาษณ์​ค่อยเอาพอตไปยื่นที่มหาลัยใช่ไหมคะ

 44. ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจ.เชียงราย สามารถยื่นรับตรงจากพื้นที่ได้วิทยาลัยบรมราชชนนีจังหวัดไหนหรอคะ

 45. เกรดคณิต 2.50 พอดีได้อยู่ใช่ใหมคะ

 46. พระบรมพยาบาลรอบนี้เปิดแค่แพร่หรอค่ะ

 47. กำหนดน้ำหนักไหมคะ

 48. สมัครนี้ต้องสมัครทางเว็บเท่านั้น หรือว่าไปสมัครที่สถานศึกษาเองได้เลยเหมือนกันคะ

 49. สมัครนี้ต้องสมัครแค่ทางออนไลน์ หรือไปสมัครที่สุานศึกษาได้ด้วยตัวเองเลยคะ

 50. กรกมล สุขวตร

  เราเลือกสมัคร2หลักสูตรในบรมเดียวกันได้ไหมคะ

 51. เปิดรับสมัครสาธารณสุขไหมค่ะ

 52. ทำไมสมัครไม่ได้คะ

 53. กำหนดน้ำหนักไหมคะ

 54. เกรดถึงทุกวิชา​ แต่อังกฤษ​ไม่ถึงพอมีลุ้นมั้ยคะ

 55. เลือกได้กี่หลักสูตรคะ

 56. เปิดรับสมัครตอนไหนคะ

 57. สมัครสองสาขาได้ไหมคะ

 58. หน่วยกิต5ภาคเรียนวิชาอังกฤษรวมไม่ถึง9
  แต่ถ้าเป็น6ภาคเรียนถึง9ได้ไหมคะ

 59. เปิดรับสมัครวันไหนคะ

 60. ตอนนี้ต้องรอ วันรับสมัครของบรมใช่มั้ยคะ แต่ ลิงค์อย่างอื่นเราปริ้นออกมาก่อน

 61. ติดของบรมแล้ว ยังสมัคนมหาลัยอื่นทีาเข้าร่วม ทีแคสได้อีกไหม

 62. จบม.6 ปี 2561 ก็นับว่าเป็นเด็กซิ่วแล้วใช่ไหม

 63. รอบที่ยื่นคะแนน ใช้9วิชาสามัญไหมคะ

 64. ไม่ทันสมัคร 17-23 ยังสมัครรอบอื่นได้อีกไหมค่ะ

 65. ไม่ทันสมัคร 17 -23 สมัครรอบอื่นได้อีกไหมค่ะ

 66. มะลิวัลย์

  ส่งเอกสารยังไงค้ะ

 67. สอบถามหน่อยคะ ทำไมก่อนหน้านี้รับตรงพื้นที่สตูลมีแพทย์แผนไทยแต่ทำทำไมพอดูอีกทีทำไมถึงไม่มีคะ

 68. ถ้าGPAX ได้2.81
  GPA วิทย์ได้ 2.73
  GPA คณิตได้ 2.02
  GPA อิ้งได้ 3.29
  ก็สมัครไม่ได้ใช่ไหมคะ

 69. เกรดเทอม2 คือยังไงหรอคะ ไม่เข้าใจหรือรอให้เกรดออกก่อนค่อยกรอก

 70. ขอถามหน่อยนะคะอยากรู้ว่าจังหวัดที่อยู่สมัครได้สองสถาบันเราจะสมัครทั้งสองได้มั้ยค่ะหรือต้องสมัครแค่อันใดอันหนึ่ง

 71. หน่วยกิตคิด 5 เทอมหรือจบการศึกษาครับ

 72. หน่วยกิตภาษาอังกฤษ9หน่วยกิตคือรวม5ภาคเรียนหรือ6ภาคเรียนคะ

 73. กรอกข้อมูลการสมัครตรงไหนคะ?

 74. เอกสารยืนยันหน่วยกิต กับเกรด เราดาวโหลดแร้วเอาไปไห้ครูวิชาการเขียนใช่ไหมคะ แร้วไห้ผู้อำนวยการเซนต์

 75. ศิริประภา ศรีสมบัติ

  ส่วนสูง145จะผ่านไหมค่ะ

 76. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ไหนค่ะพี่

 77. หนูยังไม่ได้ลงทะเบียน หนูต้องทำยังไงคะ หนูยังจะสมัครรได้อีกมั้ยคะ

 78. เข้าไปดูผลประกาศได้ที่เว็บไหนคะ ของสตูล

 79. ตัวสำรองต้องส่งผลตรวจร่างกายไหมคะ

 80. ปีนี้เปิดรับสมัครตอนไหนค่ะ

 81. รับนักเรียน กศน ที่มีการเรียนหน่วยกิต วิทย์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต อังกฤต ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต มั้ยครับ

 82. GPAรายวิชาอังกฤษไม่ถึงก็หมดสิทธิ์เลยใช่ไหมคะ

 83. ถ้าเราเลือกพื้นที่เป็น กท. ทะเบียนบ้านเราก็อยู่ กท. เเต่ไม่มีพ่อเเม่อยู่ทะเบียนบ้าน กท.ได้มั้ยคะ

 84. ถ้าหนูอยู่ชุมพรหนูจะสมัครที่ไหนได้ค่ะ บรมราชชนกสุราษฯได้ไหมค่ะ

 85. เบญจวรรณ​

  หนูอยากทราบว่า ถ้าสมัครตามพื้นที่​ เราเรียนที่จังหวัดตัวเองเลยหรอคะ

 86. รอบแรกรับเด็กซิ่วมั้ยคะ

 87. คอซานะห์

  นี่เป็นทุนรึยังไงคะพี่? ถ้าเป็นทุนเเล้วครอบคลุมอะไรบ้างอ่ะคะ

 88. ขอถามคนที่ติดคะแนนน้อยสุดประมาณเท่าไหร่ค่ะอยากทราบว่าตัวเองมีโอกาศติดรึเปล่าค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *