Breaking News

รับตรง60 ฉบับสมบรูณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87

 

รับตรง60 แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เส้นทางพิชิตฝัน

⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2560
ตรวจสอบสถานะการสมัคร : วันที่ 2 – 16 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 มีนาคม 2560

⇒สอบสัมภาษณ์: วันที่ 3 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 เมษายน 2560

 

*เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ
ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook
คลิกติดตามข่าวทางline

คลิกติดตามข่าวทางtwiter   

คลิกติดตามข่าวทาง google+

 

 

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์

เลือกได้ 4 อันดับ
คุณสมบัติของผู้สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์  
⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
⇒ถ้ากำลังศึกษา GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
⇒ถ้าสำเร็จการศึกษา GPAX 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
จำนวนที่รับ
⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 7 สาขา เปิดรับ 825 ที่นั่ง
เกณฑ์การคัดเลือก
⇒ทุกสาขา GAT +  PAT1 +  PAT3

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ไม่รับ กศน. และ ปวช.)
⇒ถ้ากำลังศึกษา GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
⇒ถ้าสำเร็จการศึกษา GPAX 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

จำนวนที่รับ

⇒คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 4 สาขา เปิดรับ 105  ที่นั่ง

 

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒คะแนน PAT4

⇒9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ 1 วิชาฟิสิกส์)

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะรัฐศาสตร์
⇒กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
⇒GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

จำนวนที่รับของคณะรัฐศาสตร์

⇒90 ที่นั่ง

 

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7
คุณสมบัติของผู้สมัครคณะอักษรศาสตร์
⇒กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
⇒กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
⇒กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

จำนวนที่รับของคณะอักษรศาสตร์

⇒310 ที่นั่ง

 

เกณฑ์การคัดเลือกคณะอักษรศาสตร์

⇒สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิศาสตรสารสนเทศ PAT1 และ คะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา

⇒สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คะแนน PAT1 หรือ PAT7  และคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา

 

ระเบียบการรับสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ คลิกอ่านที่นี่ 

 

 

2.คณะนิติศาสตร์
เลือกสมัครได้ 1 อันดับ.

จำนวนที่รับ
⇒200 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะนิติศาสตร์
⇒กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
⇒กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
⇒กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GAT กับ คะแนน PAT1 หรือ PAT7

⇒9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา)

 

ระเบียบการรับสมัครคณะนิติศาสตร์ คลิกอ่านที่นี่ 

 

 

3.คณะนิเทศศาสตร์

เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

จำนวนที่รับ

⇒90 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะนิเทศศาสตร์
⇒กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาปีที่ 6
⇒ GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7

ระเบียบการรับสมัครคณะนิเทศศาสตร์  คลิกอ่านที่นี่

 

4.คณะเศรษฐศาสตร์
เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

จำนวนที่รับ
⇒110 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะเศรษฐศาสตร์
⇒กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
⇒GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GAT  กับ PAT1

⇒9 วิชาสามัญ (วิชาสังคมศึกษา)

ระเบียบการรับสมัครเศรษฐศาสตร์ คลิกอ่านที่นี่

 

5.คณะวิทยาศาสตร์
⇒ เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

 จำนวนที่เปิดรับ
⇒17 สาขา รวม 487 ที่นั่ง

 คุณสมบัติของผู้สมัครคณะวิทยาศาสตร์
⇒กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร์
⇒GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
⇒GPA วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25

 

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒คะแนน GAT + คะแนน CU-Science คณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา)

หรือ คะแนน 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1  วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา

ระเบียบการรับสมัคร คลิกอ่านที่นี่

6.คณะสัตวแพทยศาสตร์
เลือกสมัครได้ 1 อันดับ)

จำนวนที่รับ
⇒50 ที่นั่ง
คุณสมบัติของผู้สมัครคณะสัตวแพทยศาสตร์
⇒กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า (กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
⇒กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
⇒กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
เกณฑ์การคัดเลือก
⇒GAT PAT1 PAT2
⇒ 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา
ระเบียบการรับสมัคร คลิกอ่านที่นี่

 

 

7.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

จำนวนที่เปิดรับ
⇒รวม 590 ที่นั่ง (เลือกสมัครได้ 1 อันดับ)

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะพาณิชย์และการบัญชี
⇒กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
⇒ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

เกณฑ์การคัดเลือก

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

⇒GAT  PAT1

หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต

⇒GAT  PAT1 PAT2

ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

 

8.คณะครุศาสตร์
เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

จำนวนที่เปิดรับ 7 สาขา
⇒รวมทั้งหมด 291 คน (เลือกสมัครได้ 1 อันดับ)

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะครุศาสตร์
⇒กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
⇒กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
⇒กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

 

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ GAT/PAT  กับคะแนน 9 วิชาสามัญ ใช้สาขาที่ระบุไว้

 

ระเบียบการรับสมัครครุศาสตร์ คลิกอ่านที่นี่

 

 

9.คณะสหเวชศาสตร์
เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

จำนวนที่เปิดรับ 1 สาขา
⇒15 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะสหเวชศาสตร์
⇒ GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GAT  PAT1  PAT2

ระเบียบการรับสมัครสหเวชศาสตร์ คลิกอ่านที่นี่

โปรแกรมคำนวณคะแนน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีการใช้

1.เมื่อใส่น้องรายละเอียดของคะแนนครบแล้ว รายละเอียดจะอยู่ด้านล่าง โดยคะแนนที่อยากสอบติด ควรได้คะแนนมากกว่าคะแนนต่ำสุด2 ปี

2.อย่าลืมตรวจดูคะแนนเราด้วยนะ เกือบทุกข้อมูลถูกต้องหรือเปล่า กรณีน้องไม่ผ่านเกณฑ์ไม่สามารถเลือกเข้าที่นี้ได้ ฝึกไว้ก่อนแอดมิชชั่นนะครับ

http://www.atc.chula.ac.th/admission2/home.html

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิกที่นี้

  ———————————————————————————————

คลิกช่องทางการติดต่อ

ติดตามข่าวทางline คลิกที่นี้

line

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *