Breaking News

เกาะติดข่าวรับตรง61! คุณสมบัติเกณฑ์การคัดเลือกทุกรอบ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

เกาะติด!ข่าวรับตรง61 สถาบันพระบรมราชนนก กระทรวงสาธารณสุข(อย่างไม่เป็นทางการ)

 

แจ้งน้องๆก่อนว่าสถาบันพระบรมราชชนก ไม่ได้ขึ้นกับทปอ. เหมือนมหาวิทยาลัยตามปกตินะครับ จึงไม่ได้เข้าร่วมในระบบ TCAS แต่ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุข ที่สำคัญไม่ได้เปิดแค่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อย่างที่เข้าใจกัน

 

พี่เชื่อว่าคนที่สอบติดจะต้องมีคุณภาพระดับหนึ่งแล้ว ขอให้ค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองมากขึ้นและอยากเพียงแค่ฝันที่จะลงแต่ต้องลงม่ือทำด้วย

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

หลักสูตรที่เปิดรับอ้างอิงจาก ระบบโควตาพื่นที่ ปี 2560 ปีนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

ระดับปริญญาตรี ได้แก่
๑. พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
๓. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
๔. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
๕. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ได้แก่
๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
๓. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน
๔. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
หลักสูตรที่ร่วมผลิตและฝากเรียนที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้แก่
๑. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
๒. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
๓. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รอบโควตาพื้นที่ หมดเขตแล้ว

เปิดรับสมัครวันที่ 12-19 ธันวาคม 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒รับเฉพาะกลุ่มบุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โปรแกรมเน้นคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหน่วยกิตครบตามกำหนด
__ ประเภทโควตาบุคคลทั่วไป และทุนสถาบันพระบรมราชชนก (ทุน สบช.)
ผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐

⇒GPA วิทย์ คณิต และอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระวิชาไม่น้อยกว่า ๒.๕๐

⇒มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และคุณลักษณะเด่น ได้แก่ ๑) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความเป็นผู้นำ ๒) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๓) อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๔) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด

*ไม่รับเด็กซิ่ว

 

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GPAX ร้อยละ ๓๐ GPA วิทย์ คณิต และอังกฤษ ร้อยละ ๒๐ แต่ละกลุ่มสาระวิชา

⇒สัมภาษณ์ ร้อยละ ๑๐ **เฉพาะทุน

 

เขตจังหวัดที่เข้าร่วม

อ้างอิงจากระเบียบการรับสมัครโควตาพื้นที่ปีที่แล้ว ปี2561 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

 

รอบรับตรง หมดเขตรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัคร ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

๒.๑ กลุ่มบุคคลทั่วไป

____ ๑) ประเภทโควตาบุคคลทั่วไป/ บุตร อสม./ กรมการแพทย์/ ทุน สบช./ มูลนิธิ รพร./ มูลนิธิ สอ.เฉลิมพระเกียรติ/ พื้นที่เกาะช้าง เกาะกูด/ พื้นที่เกาะ จังหวัดระนอง/ รพ.ชลประทาน/ รพ.บ้านแพร้ว/ รพ.สวรรค์ประชารักษ์/ จ.กาญจนบุรี เฉพาะทองผาภูมิ สังขละ ศรีสวัสดิ์ หรือหนองปรือ
____ ๒) เกณฑ์การสมัคร ผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา สำหรับผู้กำลังศึกษา ม.๖ หรือ ๖ ภาคการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จ ม.๖ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ GPA วิทย์ คณิต และอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระวิชาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
____ ๓) องค์ประกอบในการคัดเลือก GPAX ร้อยละ ๓๐ GPA วิทย์ คณิต และอังกฤษ ร้อยละ ๒๐ แต่ละกลุ่มสาระวิชา สัมภาษณ์หรืออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม ร้อยละ ๑๐

 

__ ๒.๒ กลุ่มพัฒนาบุคลากร
____ ๑) ประเภทโควตา พยบ. จากผู้สำเร็จ ปวส.วฉ., สสช./ สบ.สสช. จาก อสม./ พท.บ จากผู้ปฎิบัติงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
____ ๒) องค์ประกอบในการคัดเลือก พยบ. จากผู้สำเร็จ ปวส.วฉ., สสช. และ พท.บ จากผู้ปฏิบัติงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข GPAX ร้อยละ ๔๐ สัมภาษณ์ ร้อยละ ๒๐ ผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๔๐ สบ.สสช. จาก อสม. ผลปฏิบัติงานการเป็น อสม.ดีเด่น หรือกรรมการชมรม อสม.

 

รอบสอบกลาง (แอดมิชชั่น)  หมดเขตรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัคร ๕ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

สมัครที่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

รับเฉพาะกลุ่มบุคคลทั่วไป

ประเภทโควตาบุคคลทั่วไป/ บุตร อสม./ กรมการแพทย์/ ทุน สบช./ มูลนิธิ รพร./ มูลนิธิ สอ.เฉลิมพระเกียรติ/ พื้นที่เกาะช้าง เกาะกูด/ พื้นที่เกาะ จังหวัดระนอง/ รพ.ชลประทาน/ รพ.บ้านแพร้ว/ รพ.สวรรค์ประชารักษ์/ จ.กาญจนบุรี เฉพาะทองผาภูมิ สังขละ ศรีสวัสดิ์ หรือหนองปรือ

⇒ไม่จำกัดเฉลี่ย

เกณฑ์การคัดเลือก

GPAX ร้อยละ ๒๐

O-NET(ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม) ร้อยละ ๓๐

GAT ร้อยละ ๒๐ และ PAT2 ร้อยละ ๓๐

 

คะแนนสอบที่น้องควรได้ ที่มาจากรุ่นพี่ปีที่แล้ว

GAT 150+  PAT2  70 +

O-NET เฉลี่ยมากกว่า 40 คะแนน

 

เขตจังหวัดต่างๆ อ้างอิงจากระเบียบการรับสมัครรอบแอดมิชชั่นปีที่แล้ว

 

 

รับแบบอิสระ

โดยรอบนี้จะรับเฉพาะน้องๆที่เคยสมัครและชำระค่าสมัคร ในadmission ของสถาบันพระบรมราชชนกแล้วเท่านั้น เฉพาะคนที่ติดสำรองในรอบadmission คนที่สอบติดแล้วไม่ว่าจะขึ้นเป็นนักศึกษาใหม่ หรือติดในหลักสูตรอื่นๆ หรือเป็นตัวจริงในหลักสูตรอื่นๆ จะไม่สามารถไปรอบรับอิสระนี้ได้  ต้องรอประกาศคุณสมบัติอีกครั้ง

วิทยาลัยต่างๆเปิดรับเอง โดยวิธีการรับให้ติดตามในระเบียบการอีกครั้ง

 

ข้อแตกต่างปีีที่แล้วและปีนี้

1.รอบที่ 1 และ 2 ปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสถานที่สมัครและจำนวนรอบ ปกติรอบโควตาพื้นที่จะใช้GAT-PAT แต่ในปีนี้สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

2.ในปี 2560 มีการรับแค่สองรอบเท่านั่น คือ รอบโควตาพื้นที่ และรอบแอดมิชชั่น(ใช้โอเน็ตด้วย) ซึ้งจะใช้คะแนนสอบ GAT-PAT  ทั้งหมด ในปีเก่าๆจากที่ถามรุ่นพี่ ในรอบโควตาพื้นที่จะใช้คะแนนสอบโอเน็ตด้วย

2.ในปีนี้ประกาศออกมาช้ากว่าทุกปี

3.พี่นัทลองสอบถามน้องๆ รุ่นปี 57 58 59 60 แล้ว แต่ละป่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การใช้คะแนนสอบ พื้นที่รับ รอบที่เปิดรับ

 

*ข่าวที่นำมาลงประกาศอย่างไม่เป็นทางการนะครับ ทั้งที่พี่นัทและอาจารย์ที่ให้ข้อมูลเป็นหวงน้องๆจึงให้ข้อมูลเบื้องต้น ทั้งนี้ขอให้น้องยึดกับระเบียบการทีจะประกาศออกมาล่าสุดของสถาบันพระบรมราชชนกเท่านั่นนะครับ ที่พี่นัทลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ข้อสังเกตุในรอบที่1และ2 ที่ใช้สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว พี่นัทคิดว่าอาจจะมีการตั้งคุณสมบัติบางอย่างนะ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพจ สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข   คลิกที่นี้

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี้

———————————————————————————————

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิต คลิกที่รูปได้เลยนะ

>>คลิกสมัครที่นี้<<

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

81 comments

 1. วพบ.ปี61 จะเปิดรอบแรกประมาณเดือนไหนคะ
  ต้องใช้ Potfolio ไหม สอบ GAT -PAT อะไรบ้าง 9วิชาสามัญใช้ไหมคะ

 2. วสส.ใช้เกณฑ์เหมือนกันมั้ยค่ะ

 3. สามารถเข้าไปสมัครที่วิทยาลัยตามจังหวัดของเราได้ตั้งแต่วันนี้เลยไหมค่ะ

 4. เค้ากำหนดน้ำหนักไหมคะ

 5. พี่ค่ะถ้าหนูไม่มีพอร์ตจะเป็นอะไรไหมค่ะ

 6. คนที่ดรอป#1ปี. สามารถสมัครรอบ1กับรอบ2ได้ไหมค่ะ

 7. รบกวนพี่นัทหาข้อมูล ว่า วสส. ใช้เกณฑ์แบบไหนให้หน่อยนะคะ ?

 8. เปิดรับสมัครวันไหนค่ะ

 9. ตอนนี้หนูอายุ 20 แล้ว สมัครได้ไหมค่ะ

 10. รอบ3-4เราสามารถสมัครนอกพื้นที่ได้ไหมค้ะ

 11. ถ้าหนูเรียยอยู่ใน กทม แต่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดสามารถสมัครโควตาพื้นที่ของจังหวัดที่หนูอยู่ได้มั้ยคะ

 12. อัคร์มาน อีแต

  พี่ครับ ถ้าcleaning houseแล้ว จะสามารถสมัครรอบแรกได้หรือไม่ครับ

 13. รอบแรกเปิดวันไหนคะ

 14. รับแต่สายวิทย์-คณิต.หรือ สายศิลป์ก็ได้ค่ะ

 15. เด็กซิ่วสามารถสมัครรอบรับตรงจากพื้นที่ ได้มั้ยคะ

 16. รอบ2 เด็กซิ้วสมัครได้ไหมคะ แล้วรอบสองต้องใช้ gat pat รึป่าวคะ พี่นัท

 17. รอบที่ 3 สอบกลาง แอดมิชชั่น รับทั่วประเทศใช่ไหมค่ะ เด็กซิ่วรับไหมค่ะ

 18. พี่นัทค่ะ ต้องสมัครออนไลน์รึที่มหาลัยค่ะ

 19. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ได้แก่
  ๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม (แบบในคับอยากทราบลายละเอียดคับ)

 20. มีคนสมัคเเล้วหรือค่ะ เห็นมีการจ่ายเงินเเล้ว

 21. พี่นัทค่ะ ถ้าหนูติดรอบแรกไปแร้ว จ่ายตังแร้ว จะสมัครบรมได้ไหมค่ะ

 22. ธิดารัตน์ แสงศรีดำำ

  รอบ2 นี้ “เกณฑ์การสมัคร ผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา สำหรับผู้กำลังศึกษา ม.๖ หรือ ๖ ภาคการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จ ม.6 ตกลงทางวิทยาลัยรับเกรดเฉลี่ย5เทอม หรือ6เทอม ค่ะ

 23. พี่คะ หลักสูตรที่เปิดรับหนึ่งคนสามารถลงได้กี่อันดับคะ

 24. พี่นัทค่ะ เราจะสมัครไดที่เดียวใช่ไหมค่ะ เผื่ออยากจะสมัครพระบรมที่อื่นด้วย จะได้ไหมค่ะ

 25. พี่นัทค่ะ เราสมัครได้ที่เดียวใช่ไหมค่ะ เผื่ออยากจะสมัครสถาบันพระบรมที่อื่นด้วยจะได้ไหมค่ะ

 26. โควตาบุตร อสม. ต้องสมัครรอบรับตรงใช่มั้ยคะ

 27. ปาริฉัตร กล่อมปัญญา

  ถ้าติดที่นี่ จะถูกตัดจาก Tcas ไหมค่ะ

 28. รอบ 3 นี่ รับโรงเรียนเทศบาลไหมค่ะ

 29. พี่นัดค่ะถ้ารอบ3ไม่ได้ลงรอบ4ไม่มีแกทใช่ไหมค่ะ.

 30. พี่คะพระบรมมีรอบสามไหมค่ะ ถ้ามีทำไมวันที่ไม่ตรงกัน

 31. เด็กซิ่วใช้Gat Pat เดิมปีแล้ว ได้ไหมคะ

 32. พี่ค่ะอยากถามว่า ถ้าเกิดสมัครพระบรมแล้วในรอบโควต้า แต่ไม่ได้จ่ายเงิน เราสามารถสมัครในรอบอื่นได้อีกมั้ย

 33. รอบล่าสุดพึ่งสมัครไปแต่ไม่จ่ายตังค่ะ

 34. พี่ค่ะ ติดตัวสำรอง120 จะมีโอกาสมากน้อยเพียงแค่ไหนค่ะ เขต4ค่ะ
  ถ้ามีโอกาสต้องรอนานมั้ยค่ะ

 35. ศิริวรรณ

  ไม่ได้ลงGat pat จะสมัครได้มั้ยคะ

 36. ถ้าติดเเล้ว สามารถสมัคร tcas รอบ 2 ได้มั้ยครับ เห็นว่าไม่ขึ้นกับระบบtcas
  #DEK62

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *