Breaking News

รวมรับตรง61 ทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมTCAS61 สาขาวิชารังสีเทคนิค

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบที่1

จำนวนรับทุกสถาบัน 20 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒แฟ้มสะสมงาน

⇒สอบสัมภาษณ์

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

รายละเอียด

1.ใช้GPAX ไม่ต่ากว่า 3.50
2.ใช้GPA ในรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50 และในรายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
3.สอบสัมภาษณ์

 

รอบที่2

จำนวนรับทุกสถาบัน 126 ที่นั่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค

โครงการที่เปิดรับ

⇒โควตาภาคเหนือ จำนวนรับ 45 ที่นั่ง

⇒รับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย จำนวนรับ 1 ที่นั่ง

⇒รับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม จำนวนรับ  1 ที่นั่ง

⇒ความร่วมมือฯ ชายแดนใต้  จำนวนรับ 2 ที่นั่ง

เกณฑ์คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 42 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GAT/PAT
⇒GPAX
⇒สอบสัมภาษณ์

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 8 ที่นั่ง

ายละเอียด

⇒ใช้GPAX ไม่ต่ากว่า 3.25
⇒ใช้GPA มากกว่าหรือเทียบกับ 3.00 ทุกวิชา
⇒GAT ไม่ต่ำกว่า 30 % PAT2 ไม่ต่ำกว่า 25 %

⇒สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค

โครงการสอบตรง 14 จังหวัดภาคใต้  จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก เหมือนปี 2560

 

รอบที่3

จำนวนรับทุกสถาบัน 129 ที่นั่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค

โครงการที่เปิดรับ

⇒โครงการปกติ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

⇒รับนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลน จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

เกณฑ์คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒GAT,PAT1,PAT2 หรือ วิชาสามัญ

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 42 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GPAX ,GAT,PAT
⇒สอบสมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GPAX,GAT, PAT

⇒วิชาสามัญ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 12 ที่นั่ง

รายละเอียด

⇒ใช้GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
⇒GAT ไม่ต่ำกว่า 30 % PAT2 ไม่ต่ำกว่า 25 %

⇒.สอบสัมภาษณ์

 

รอบที่4 แอดมิชชั่น

จำนวนรับทุกสถาบัน 121 ที่นั่ง

ตามสัดส่วนแอดมิชชั่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค  จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 18 ที่นั่ง

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 35 ที่นั่ง

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

 

รอบที่5

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GAT 30% PAT 1 20% PAT 2 50%
⇒สอบสัมภาษณ์

 

สรุป

1.วิชาที่ต้องสอบลง GAT, PAT 2 และ วิชาสามัญห้ามลืมสมัครโดยเด็ดขาด

2.ควรให้สอบติดอย่าเกินรอบแอดมิชชั่นโดยเด็ดขาด รอบที่5 มีรับแค่มธ เท่านั้น

 

คะแนนขั่นต่ำที่น้องควรได้ทั้งรับตรงและแอดมิชชั่น

สามารถเฉลี่ยกันได้เลยนะ หรือน้อยกว่านี้ได้นิดนึง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ TCAS 61  คลิกที่นี้

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิต คลิกที่รูปได้เลยนะ

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

อยากรู้รับตรงไหน สามารถคลิกรูปตรามหาวิทยาลัยด้านล่างเลยนะ

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0