รวมมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร

*เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและในกำกับของรัฐบาล

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.chula.ac.th/

 

2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.ku.ac.th/

 

3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://www.tu.ac.th/

 

4.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.swu.ac.th/

 

 

5.มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย :www.ru.ac.th/

 

 

5.มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.su.ac.th/

 

7.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.dusit.ac.th/

 

8.มหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://www.mahidol.ac.th/th/

 

9.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.kmitl.ac.th/

 

10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมดและบางขุนเทียน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย :www.kmutt.ac.th/

 

11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.kmutnb.ac.th/

 

12.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.tu.ac.th

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลของรัฐบาลและในกำกับของรัฐบาล

1..มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rmutk.ac.th

 

2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย :www.rmutp.ac.th/

 

3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rmutr.ac.th/

 

4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.cpc.ac.th/

 

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.uthen.rmutto.ac.th

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏของรัฐบาลและในกำกับของรัฐบาล

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.chandra.ac.th/

 

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.bsru.ac.th/

 

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย :www.pnru.ac.th/

 

4.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.ssru.ac.th/

 

5.มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://www.dru.ac.th/

 

6.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย :  www.vru.ac.th/

 

 

มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและในกำกับของรัฐบาล ต่อ

1.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.nida.ac.th/

 

2.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย :  www.pit.ac.th/

 

3.วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : bkk.umdc.tsu.ac.th/

 

4.สถาบันการบินพลเรือน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.catc.or.th/

 

5.สถาบันการพลศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.ipe.ac.th/

 

6.วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย :www.pcm.ac.th/

 

7.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.thaindc.org/

 

 

 

8.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : หาเว็บไซต์ไม่เจอ

 

 

9.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.mbu.ac.th/

 

10.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.mcu.ac.th/

 

11.วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

เว็บไซต์วิทยาลัย : www.dstc.ac.th

 

 

12.วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.pbic.tu.ac.th/

 

13.*วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพิ่งเปิดไม่นาน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย :www.pccms.ac.th/

 

วิทยาลัยพยาบาล

1.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

เว็บไซต์วิทยาลัย : rtanc.ac.th/

 

2.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

เว็บไซต์วิทยาลัย : www.rtncn.ac.th/

 

3.วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

เว็บไซต์วิทยาลัย : nc-rtaf.thaijobjob.com/

 

4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

เพจมหาวิทยาลัย :https://th-th.facebook.com/bcnbangkok/

 

5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย :  http://www.bcnnv.ac.th/

 

 

6.สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะเปลี่ยนชื่อเร็วๆนี้  จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.trcn.ac.th

 

 

มหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร

1.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เพจมหาวิทยาลัย : https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity/

 

ส่วนของสถาบันเอกชนเว็บไซต์ให้น้องค้นหาในกูเกิลได้เลยนะครับ

 

มหาวิทยาลัยของเอกชน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยรังสิต รังสิต,ศูนย์สาธรธานี,ศูนย์วิภาวดี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พัฒนาการและร่มเกล้า

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธนบุรี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวหมาก,เซ็นทรัลเวิลด์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด พระราม 9

มหาวิทยาลัยชินวัตร พญาไท

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

 

วิทยาลัยของเอกชน

วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยรัชต์ภาคย์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วิทยาลัยทองสุข

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ

 

 

 

สถาบันของเอกชน

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันอาศรมศิลป์

สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์

สถาบันรัชต์ภาคย์

2 comments

  1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทำไมไม่มี 555
    หรือเราหาไม่เจอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0