Breaking News

สถิติผู้สมัครและการแข่งขัน TCAS รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) ย้อนหลัง

สถิติผู้สมัครและการแข่งขัน TCAS รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) ย้อนหลัง แต่ละปี มีผู้สมัครในสาขานั้นๆเท่าไร รับกี่คน ที่นี้มีคำตอบให้น้องๆแล้ว

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ หรือขึ้นสมาชิกเต็ม ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

สถิติผู้สมัครและการแข่งขัน TCAS รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) ย้อนหลัง

 

สรุปจำนวนผู้ที่สมัครมากที่สุด

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2)

อัตราการแข่งขันของมหาิวทยาลัยสูงที่สุด

  1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า จำนวนผู้สมัคร 293 คน จำนวนรับ 8 ที่นั่ง อัตราการแข่งขัน 1:36.33
  2. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  จำนวนผู้สมัคร 624 คน จำนวนรับ 25 ที่นั่ง  อัตราการแข่งขัน 1:24.96
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จำนวนผู้สมัคร 281 คน จำนวนรับ 24 ที่นั่ง  อัตราการแข่งขัน 1:11.71
  4. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  จำนวนผู้สมัคร 299 คน จำนวนรับ 35 ที่นั่ง อัตราการแข่งขัน 1:8.54
  5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนผู้สมัคร 11,026 คน จำนวนรับ 1,707 ที่นั่ง อัตราการแข่งขัน 1:6.46

 

อันดับการแข่งขันแต่ละคณะ

อันดับ 1.  คณะอักษรศาสตร์ อักษรศาสตรบัณฑิต โครงการอักษรศาสตร์(ไม่แยกสาขาวิชาเอก)ใช้องค์ประกอบ9.1  จำนวนผู้สมัคร 1,803 คน จำนวนรับ 400 ที่นั่ง อัตราการแข่งขัน 1:45.1

อันดับ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา  จำนวนผู้สมัคร 1,054 คน จำนวนรับ 80 ที่นั่ง  อัตราการแข่งขัน 1:13.18

อันดับ 3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารท้องถิ่น ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนผู้สมัคร 879 คน จำนวนรับ 30 ที่นั่ง อัตราการแข่งขัน 1:29.3

อันดับ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนผู้สมัคร 852 คน จำนวนรับ 60 ที่นั่ง อัตราการแข่งขัน 1:14.2

อันดับ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนผู้สมัคร 850 คน จำนวนรับ 180 ที่นั่ง อัตราการแข่งขัน 1:4.72

อันดับ 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ภาคปกติ  มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนผู้สมัคร 827 คน จำนวนรับ 112 ที่นั่ง อัตราการแข้งขัน 1:7.38

อันดับ 7 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ศิลป์) รูปแบบที่1 โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนผู้สมัคร 802 คน จำนวนรับ 75 ที่นั่ง อัตราการแข่งขัน 1:10.69

อันดับ 8 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนผู้สมัคร 782 คน จำนวนรับ69 ที่นั่ง อัตราการแข่งขัน 1:11.33

อันดับ 9 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จำนวนผู้สมัคร 779 คน จำนวนรับ 59 ที่นั่ง อัตราการแข่งขัน 1:13.2

อันดับ 10 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ จำนวนผู้สมัคร 768 คน จำนวนรับ 60 ที่นั่ง อัตราการแข่งขัน 1:12.8

 

สรุปทั้งหมด

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

TCAS 62 แอดมิชชั่น

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนผู้สมัคร 1185 คน จำนวนรับ 90 ที่นั่ง
อันอับ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนผู้สมัคร 1121 คน จำนวนรับ 70 ที่นั่ง
อันดับ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สหเวชศาสตร์ (เทคนิคการแพทย์ ) จำนวนผู้สมัคร 1071 คน จำนวนรับ 120ที่นั่ง
อันดับ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ (วิทย์) จำนวนผู้สมัคร 1039 คน จำนวนรับ 99 ที่นั่ง
อันดับ 5 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนผู้สมัคร 972 จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

 

TCAS61 แอดมิชชั่น

อันดับ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   จำนวนผู้สมัคร 987 คน  จำนวนรับ 125 ที่นั่ง

อันดับ 2 คณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา  จำนวนผู้สมัคร 920 คน  จำนวนรับ 130 ที่นั่ง

อันดับ 3 คณะนิติศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จำนวนผู้สมัคร 919 คน  จำนวนรับ 89 ที่นั่ง

อันดับ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา  จำนวนผู้สมัคร  850 คน  จำนวนรับ 70 ที่นั่ง

อันดับ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   จำนวนผู้สมัคร 809 คน จำนวนรับ 220 ที่นั่ง

 

ระบบแอดมิชชั่น 60

1. คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม –   สาขาบัญชีบัณฑิต จำนวนรับ 1,543 คน  จำนวนรับ 300ที่นั่ง
2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์  จำนวนรับ 1,336 คน จำนวนรับ 600 ที่นั่ง
3. คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา –   จำนวนรับ 1,314 คน จำนวนรับ 140 ที่นั่ง

4.  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จำนวนรับ 1,299 คน จำนวนรับ 350 ที่นั่ง
5. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำนวนรับ 1,201 คน  จำนวนรับ 140นั่ง

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น