Tag Archives: คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในร …

Read More »

โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึ …

Read More »

รอบ1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2566

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรับ …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

รอบ1 Portfolio โครงการทุน สควค. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายละเอียดการรับนักศึกษาใหม่ …

Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป …

Read More »

ทุนเรียนฟรีต่อครู สควค 10 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ปีการศึกษา2566

สสวท ประกาศรายละเอียดของ ทุนเรียนต่อครู สควค โดยมี …

Read More »

TCAS66 โครงการสานฝันสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลำปาง ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาให …

Read More »

ค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมี่ยม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566

คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้า ค่ายเส้นท …

Read More »