Breaking News

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS67 รอบ3 Admission มศว ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

 

<<อ่านต่อที่นี่ รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 <<อ่านต่อที่นี่ รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS :  ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

สอบสัมภาษณ์ :  วันที่ 1 -2 มิถุนายน 2567

*ตามสาขากำหนด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 6 มิถุนายน 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

จำนวนรับ ของปีนี้

 

 

จำนวนรับ ของปีที่แล้ว  ปรับใหม่ น้องเห็นจำนวนรับปี67 น้อย อย่าเพิ่งกลัว รอปรับจำนวนรับก่อน

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะกายภาพบำบัด  จำนวนรับ 72 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด  ใช้ TGAT A-Level วิชา ฟิสิกส์ ชีววิทยา GPAX

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การส่งเสริมสุขภาพ ใช้ TGAT วิชาสามัญ A-Level ภาษาไทย เคมี ชีววิทยา GPAX

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กิจกรรมบำบัด  ใช้ TGAT วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณฺิตศาสตร์1 GPAX

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รับแบบกสพท

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จำนวนรับ 105 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ ใช้ TGAT TPAT3

⇒สาขาวิชา   เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร  ใช้ TGAT 

⇒สาขาวิชา  นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ ใช้ TGAT A-Level สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ ใช้ TGAT TPAT3 

 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จำนวนรับ 355 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โครงการปกติ โครงการพิเศษ ใช้ TGAT/A-Level คณิต1 สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด (โครงการปกติ โครงการพิเศษ)  การเงิน (โครงการปกติ โครงการพิเศษ)  ใช้ TGAT/A-Level คณิต2 สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต , สาขาวิชาการท่องเที่ยวโรงแรม(โครงการปกติ และโครงการพิเศษ) ,ธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการปกติ โครงการพิเศษ) ใช้ TGAT/A-Level คณิต2 สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เลือกสอบ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ฝรั่งเศส

⇒สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม (โครงการพิเศษ) ใช้ TGAT/A-Level คณิต2 ภาษาอังกฤษ

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 60 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใช้TGAT/A-Level คณิต1 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษ

 

คณะพลศึกษา จำนวนรับ 115 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม,สาธารณชุมชน,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ใช้ TGAT A-Level คณิตศาสตร์1 เคมี ชีววิทยา ภาษอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย ใช้ TGAT A-Level คณิตศาสตร์2 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ประยุกต์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ผู้นำนันทนาการ  ใช้ A-Level สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สุขศึกษา ใช้ TGAT TPAT5 A-Level  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

 

คณะแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 140 ที่นั่ง

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต  รับแบบกสพท

 

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ รอบ3 แอดมิชชั่น 53 ที่นั่ง รับผ่าน กสพท 40 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ,วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม)  ใช้ TGAT/ A-Level ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และรับแบบกสพท (ตามเกณฑ์กสพท) และ Admission 

 

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 692 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา   ใช้TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต,ภาษาเพื่ออาชีพ (นานาชาติ),ภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ),วิชาเอกภาษาอังกฤษ-สาขา วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาจีน  ใช้TGAT/A-Level ภาษาอังกฤษ

⇒สาขาวิชา วรรณกรรมสำหรับเด็ก  ใช้TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ประยุกต์

⇒สาขาวิชา สารสนเทศศึกษา  (โครงการปกติ โครงการพิเศษ) ใช้TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ /เลือกระหว่างคณิต1 หรือคณิต2

⇒สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ใช้ TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอก ภาษาจีน ใช้TGAT A-Level ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุ่น ใช้TGAT A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาเกาหลี ใช้TGAT A-Level ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ใช้ TGAT/TPAT5 A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ใช้TGAT A-Level ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ /คณิตศาสตร์1 หรือ คณิตศาสตร์2

 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ใช้ TGAT A-Level คณิตศาสตร์1 เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา ใช้ TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 182 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สถิติ,เคมี,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วัสดุศาสตร์  ใช้ TGAT TPAT3

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ใช้ TGAT TPAT5  A-Level ภาษาอังกฤษ เลือกคณิต1 หรือ คณิต 2

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ใช้ TGAT TPAT5  A-Level ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต เคมี ใช้ TGAT TPAT5  A-Level ภาษาอังกฤษ เคมี 

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา   ใช้ TGAT TPAT5 A-Level ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์  ใช้ TGAT TPAT3 TPAT5 A-Level ภาษาอังกฤษ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวนรับ 87 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ใช้TGAT TPAT3 A-Level ฟิสิกส์ เคมี คณิต1

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง,วิศวกรรมโทรคมนานคม),วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ,วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (นานาชาติ),วิศวกรรมปิโตรเลียมและพลังงานหมุนเวียน (นานาชาติ),วิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)  ใช้TGAT TPAT3 A-level คณิต1 ฟิสิกส์

สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์(หลักสูตร 2 ภาษา) ใช้TGAT TPAT3 A-Level ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 55 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  ใช้TGAT TPAT21 A-Level ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอก ออกแบบเครื่องประดับ  ใช้TGAT TPAT21 A-Level ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการทางศิลปวัฒนธรรม ใช้TGAT A-Level ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ 220 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต (เอกเดี่ยว) การศึกษาปฐมวัย การศึกษาตลอดชีวิต เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ จิตวิทยาและการแนะแนว อุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า ใช้TGAT TPAT5 A-Level ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตร์ (เอกคู่)ประถมศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,อุตสาหกรรมศึกษา,การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน ใช้TGAT TPAT5 A-Level ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตร์ (เอกคู่) วิชาเอก การสอนวิทยาศาสตร์และการสอนคณิตศาสตร์ ใช้TGAT TPAT5 A-Level ภาษาอังกฤษ คณิต1 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 275 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต โครงการปกติ และโครงการพิเศษ  ใช้ TGAT, A-Level ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)ใช้ TGAT, A-Level ภาษาอังกฤษ /คณิตศาสตร์1 หรือ คณิตศาสตร์2

 

คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 543 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ ,ประวัติศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ใช้ TGAT GPAX

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ,สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา,พัฒนาชุมชนเมือง โครงการปกติและโครงการพิเศษ) ใช้ TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา / เลือกสอบ อังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส หรือ ญี่ปุ่น หรือ เกาหลี หรือ จีน

⇒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต(โครงการปกติและพิเศษ) ใช้ TGAT A-Levelสังคมศึกษา /เลือกสอบภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี จีน บาลี สเปน เลือก1 ภาษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ใช้ TGAT A-Level คณิตศาสตร์1 ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคปกติ โครงการพิเศษ) ใช้ TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ใช้ TGAT TPAT5 A-Level สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จำนวนรับ 172 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา วิชาเอก การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย การจัดการธุรกิจไซเบอร์ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร),ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา วิชาเอก การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ การจัดการภาพยนต์และสื่อดิจิทัล) ใช้ TGAT A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์) ใช้ TGAT A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จำนวนรับ 70 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นานาชาติ),ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(นานาชาติ) ใช้A-Level ภาษาอังกฤษ

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จำนวนรับ 66 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการภูมิวัฒนธรรม,การจัดการภูมิวัฒนธรรม นวัตกรรมเกษตร ใช้A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่อประดับ (หลักสูตรสองภาษา), ใช้TGAT , A-Level ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ใช้TGAT TPAT4, A-Level ภาษาอังกฤษ

 

*อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

*กรณีพี่นัทลงผิด หรือมีการอัพเดท รบกวนน้อง และพี่ๆ แจ้งพี่นัทตามช่องทางด้านล่าง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี 66 3,545 ที่นั่ง ปรับเป็น 4,880 ที่นั่ง ปี 67 รอประกาศ

ปี67 รับผ่าน รอบ3 แอดมิชชั่น 3,187 ที่นั่ง รับผ่าน รอบ3 กสพท 220 ที่นั่ง

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบ TGAT-TPAT และA-Level ตามสาขาที่ระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ

รอบ3 มศว ปี 67 ฟรี

 

ปี66

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS67 รอบที่3 Admission มศว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  <<คลิกอ่านที่นี่

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่3 admission ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

รายละเอียด รอบ3 มหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้านล่าง

 

<<อ่านต่อที่นี่ รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 <<อ่านต่อที่นี่ รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

รวม เกณฑ์คัดเลือก จำนวนรับ TCAS67 รอบ3 Admission ทั่วประเทศ

 

เปิดทั่วประเทศ

รอบ 3 Admission สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 67

รอบ 3 Admission กลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท 67

 

ภาคเหนือ

รอบ3 Admission ม.พะเยา 67          

รอบ3 Admission ม.แม่ฟ้าหลวง 67

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 67 คลิกอ่านที่นี่ <<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร 67 คลิกอ่านที่นี่<<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 67 คลิกอ่านที่นี่<<

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบ 3 Admission ม.กาฬสินธุ์ 67

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

                                                                                             

รอบ 3 Admission ม.ขอนแก่น67

รอบ3 Admission ม.มหาสารคาม 67 

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

                                                    

รอบ 3 Admission วพบ นครพนม 67       รอบ 3 Admission ม.เทคโนโลยีสุรนารี 67

 

 

 

  รอบ3 Admission ม.นครพนม 67       รอบ3 Admission ม.อุบลราชธานี 67 รอประกาศ

 

รอบ 3 Admission ราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 

รอบ 3 Admisison มรภ.นครราชสีมา 67

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

ภาคกลาง

                                                         

รอบ 3 Admission กาชาด 67          รอบ 3 Admission จุฬาภรณ์ 67

                                      

รอบ 3 Admission จุฬา 67     รอบ 3 Admission มก. 67

                                                     

รอบ3 Admission ม.นวมินทราธิราช67        รอบ3 Admission ม.ธรรมศาสตร์ 67

 

 

                         

รอบ3 Admission มศว 67            รอบ3 Admission  ม.ศิลปากร 67

 

                                   

รอบ3 Admission ม.มหิดล 67     รอบ 3 Admission พระนครเหนือ 67

 

รอบ3 Admission มจธ 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 รอบ3 Admission ลาดกระบัง 67

 

 รอบ3 Admission สวนดุสิต 67

 

รอบ3 Admission มทร ธัญบุรี 67

 

รอบ3 Admission ราชภัฏสวนสุนันทา ปี67

 

 

ภาคตะวันออก

 

รอบ3 Admission ม.บูรพา67

 

ภาคใต้

 

                                   

รอบ 3 Admission มนร.67    รอบ 3 Admission ม.ทักษิณ 67

รอบ3 Admission ม.สงขลานครินทร์ มอ 67

 

รอบ3 Admission ม.วลัยลักษณ์ 67 รอประกาศ

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

One comment

  1. รอบพอตและรอบโควต้าไม่แฟร์สำหรับเด็กภูมิภาคเลยอยาจะยื่นที่นี้ต้องรอสอบรอบ3(บ้าบอ)ใครก็อยากติดตั้งแต่รอบแรกๆทั้งนั้นสงสารเด็กภูมิภาคบ้างนะฝากถึงคนตั้งกฎระเบียบโน้นนี้นั้นด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0