Breaking News

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS65 รอบ3 Admission ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒ประกาศรับสมัคร : วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) : ภายใน วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 2 มิถุนายน 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

คณะรับที่เปิดใหม่

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะกายภาพบำบัด 

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด  ใช้ GAT วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ฟิสิกส์ ชีววิทยา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การส่งเสริมสุขภาพ ใช้ GAT วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ฟิสิกส์ ชีววิทยา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กิจกรรมบำบัด  ใช้ GAT วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณฺิตศาสตร์1

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ ใช้GAT PAT1 PAT2

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ใช้GAT PAT1 PAT2 วิชาสามัญ ชีววิทยา

 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โครงการปกติ โครงการพิเศษ ใช้ GAT/PAT1/วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด (โครงการปกติ โครงการพิเศษ)  การเงิน (โครงการปกติ โครงการพิเศษ),ธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการปกติ โครงการพิเศษ) ใช้ GAT/PAT1/วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต , สาขาวิชาการท่องเที่ยวโรงแรม(เอกคู่+โครงการพิเศษ)  ใช้ GAT/PAT1/วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

⇒สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม (โครงการพิเศษ) ใช้ GAT/PAT1/วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 60 ที่นั่ง ใช้ GAT/PAT2/วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

 

คณะพลศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย ,สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม,สาธารณชุมชน,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ผู้นำนันทนาการ

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สุขศึกษา

 

คณะแพทยศาสตร์

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต  รับแบบกสพท

 

คณะเภสัชศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 56 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ,วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม)  ใช้ GAT//วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา   ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต,ภาษาเพื่ออาชีพ (นานาชาติ),ภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ),วิชาเอกภาษาอังกฤษ-สาขา วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาจีน  ใช้GAT/วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอก ภาษาจีน ใช้GAT PAT7.4 วิชาสามัญ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุ่น ใช้GAT PAT7.3 วิชาสามัญ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ภาษาเกาหลี ใช้GAT PAT7.7 วิชาสามัญ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ใช้ GAT/PAT5 วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ใช้GAT/PAT2 วิชาสามัญ ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 หรือ คณิตศาสตร์2

 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวบูรณาการ ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

 

 คณะวิทยาศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สถิติ,เคมี,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วัสดุศาสตร์

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 85 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง,วิศวกรรมโทรคมนานคม),วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมโลจิสติกส์(หลักสูตร 2 ภาษา),วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา,วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (นานาชาติ),วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (นานาชาติ),วิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักสูตร (นานาชาติ)  ใช้GAT PAT1 PAT2 PAT3

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์   ใช้GAT PAT6 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการทางศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา) ใช้GAT PAT6 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

 

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต (เอกเดี่ยว)  การประถมศึกษา ใช้ GAT PAT5 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต (เอกเดี่ยว) การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาและการแนะแนว อุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า ใช้GAT PAT5 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตร์ (เอกคู่)ประถมศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,อุตสาหกรรมศึกษา,การศึกษาตลอดชีวิต,การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน ใช้GAT PAT5 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

 

คณะเศรษฐศาสตร์

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต โครงการปกติ และ พิเศษ  ใใช้ GAT,PAT1 วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 หรือ คณิตศาสตร์2

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)ใช้ GAT,PAT1

 

คณะสังคมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ประวัติศาสตร์(โครงการปกติ และโครงการพิเศษ นานาชาติ) ,สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา,พัฒนาชุมชนเมือง โครงการปกติและพิเศษ) ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต(โครงการปกติและพิเศษ)ใช้GAT/ เลือกสอบ PAT7.1-7.1/  วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ หรือ GAT สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  (ภาคปกติ โครงการพิเศษ) ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒วิชาเอก การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคปกติ โครงการพิเศษ) ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา วิชาเอก การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย การจัดการธุรกิจไซเบอร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา),ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว,สื่อสารเพื่อสุขภาพ,สื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม)  ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา การจัดการธุรกิจไซเบอร์,คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร)  ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 

⇒สาขาวิชา การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(นานาชาติ),ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (นานาชาติ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

⇒สาขาวิชา การจัดการภูมิสังคม,การจัดการภูมิวัฒนธรรม ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

⇒สาขาวิชา อัญมณีและเครื่องประดับ,ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์,แฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง ทั้งหมดหลักสูตร 2 ภาษา ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

ให้น้องๆเช็คสาขาที่เปิดรับอีกครั้ง

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นานาชาติ),ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(นานาชาติ) ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่อประดับ (หลักสูตรสองภาษา), ใช้GAT PAT1,PAT2

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา)  ใช้GAT PAT4 วิชาสามัญ  ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา) ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PAT และวิชาสามัญ

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

⇒สาขาวิชา การจัดการภูมิวัฒนธรรม,การจัดการภูมิวัฒนธรรม ใช้วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

 

*อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

*กรณีพี่นัทลงผิด หรือมีการอัพเดท รบกวนน้อง และพี่ๆ แจ้งพี่นัทตามช่องทางด้านล่าง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบ GAT-PAT และวิชาสามัญ ตามสาขาที่ระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

6.การปรับเกณฑ์ใหม่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS65 รอบที่3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่3 admission ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

<<อ่านต่อที่นี่ รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 <<อ่านต่อที่นี่ รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น