Breaking News

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS67 รอบ3 Admission ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

<<อ่านต่อที่นี่ รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 <<อ่านต่อที่นี่ รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS :  ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

สอบสัมภาษณ์ :  วันที่ 1 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

จำนวนรับ ของปีที่แล้ว  

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะกายภาพบำบัด 

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด  ใช้ TGAT A-Level วิชา ฟิสิกส์ ชีววิทยา GPAX

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การส่งเสริมสุขภาพ ใช้ TGAT วิชาสามัญ A-Level ภาษาไทย เคมี ชีววิทยา GPAX

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กิจกรรมบำบัด  ใช้ TGAT วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณฺิตศาสตร์1 GPAX

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รับแบบกสพท

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ ใช้ TGAT TPAT3

⇒สาขาวิชา   เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร  ใช้ TGAT 

⇒สาขาวิชา  นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ ใช้ TGAT A-Level สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ ใช้ TGAT TPAT3 

 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โครงการปกติ โครงการพิเศษ ใช้ TGAT/A-Level คณิต1 สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด (โครงการปกติ โครงการพิเศษ)  การเงิน (โครงการปกติ โครงการพิเศษ)  ใช้ TGAT/A-Level คณิต2 สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต , สาขาวิชาการท่องเที่ยวโรงแรม(โครงการปกติ และโครงการพิเศษ) ,ธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการปกติ โครงการพิเศษ) ใช้ TGAT/A-Level คณิต2 สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เลือกสอบ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ฝรั่งเศส

⇒สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม (โครงการพิเศษ) ใช้ TGAT/A-Level คณิต2 ภาษาอังกฤษ

 

คณะพยาบาลศาสตร์
⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใช้TGAT/A-Level คณิต1 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษ

 

คณะพลศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม,สาธารณชุมชน,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ใช้ TGAT A-Level คณิตศาสตร์1 เคมี ชีววิทยา ภาษอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย ใช้ TGAT A-Level คณิตศาสตร์2 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ประยุกต์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ผู้นำนันทนาการ  ใช้ A-Level สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สุขศึกษา ใช้ TGAT TPAT5 A-Level  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

 

คณะแพทยศาสตร์

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต  รับแบบกสพท

 

คณะเภสัชศาสตร์  

⇒หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ,วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม)  ใช้ TGAT/ A-Level ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และรับแบบกสพท (ตามเกณฑ์กสพท) และ Admission 

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา   ใช้TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต,ภาษาเพื่ออาชีพ (นานาชาติ),ภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ),วิชาเอกภาษาอังกฤษ-สาขา วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาจีน  ใช้TGAT/A-Level ภาษาอังกฤษ

⇒สาขาวิชา วรรณกรรมสำหรับเด็ก  ใช้TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ประยุกต์

⇒สาขาวิชา สารสนเทศศึกษา  (โครงการปกติ โครงการพิเศษ) ใช้TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ /เลือกระหว่างคณิต1 หรือคณิต2

⇒สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ใช้ TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอก ภาษาจีน ใช้TGAT A-Level ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุ่น ใช้TGAT A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาเกาหลี ใช้TGAT A-Level ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ใช้ TGAT/TPAT5 A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ใช้TGAT A-Level ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ /คณิตศาสตร์1 หรือ คณิตศาสตร์2

 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ใช้ TGAT A-Level คณิตศาสตร์1 เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา ใช้ TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

 คณะวิทยาศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สถิติ,เคมี,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วัสดุศาสตร์  ใช้ TGAT TPAT3

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ใช้ TGAT TPAT5  A-Level ภาษาอังกฤษ เลือกคณิต1 หรือ คณิต 2

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ใช้ TGAT TPAT5  A-Level ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต เคมี ใช้ TGAT TPAT5  A-Level ภาษาอังกฤษ เคมี 

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา   ใช้ TGAT TPAT5 A-Level ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์  ใช้ TGAT TPAT3 TPAT5 A-Level ภาษาอังกฤษ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ใช้TGAT TPAT3 A-Level ฟิสิกส์ เคมี คณิต1

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง,วิศวกรรมโทรคมนานคม),วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ,วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (นานาชาติ),วิศวกรรมปิโตรเลียมและพลังงานหมุนเวียน (นานาชาติ),วิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)  ใช้TGAT TPAT3 A-level คณิต1 ฟิสิกส์

สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์(หลักสูตร 2 ภาษา) ใช้TGAT TPAT3 A-Level ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  ใช้TGAT TPAT21 A-Level ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอก ออกแบบเครื่องประดับ  ใช้TGAT TPAT21 A-Level ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการทางศิลปวัฒนธรรม ใช้TGAT A-Level ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต (เอกเดี่ยว) การศึกษาปฐมวัย การศึกษาตลอดชีวิต เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ จิตวิทยาและการแนะแนว อุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า ใช้TGAT TPAT5 A-Level ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตร์ (เอกคู่)ประถมศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,อุตสาหกรรมศึกษา,การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน ใช้TGAT TPAT5 A-Level ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตร์ (เอกคู่) วิชาเอก การสอนวิทยาศาสตร์และการสอนคณิตศาสตร์ ใช้TGAT TPAT5 A-Level ภาษาอังกฤษ คณิต1 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

คณะเศรษฐศาสตร์

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต โครงการปกติ และโครงการพิเศษ  ใช้ TGAT, A-Level ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)ใช้ TGAT, A-Level ภาษาอังกฤษ /คณิตศาสตร์1 หรือ คณิตศาสตร์2

 

คณะสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ ,ประวัติศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ใช้ TGAT GPAX

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ,สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา,พัฒนาชุมชนเมือง โครงการปกติและโครงการพิเศษ) ใช้ TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา / เลือกสอบ อังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส หรือ ญี่ปุ่น หรือ เกาหลี หรือ จีน

⇒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต(โครงการปกติและพิเศษ) ใช้ TGAT A-Levelสังคมศึกษา /เลือกสอบภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี จีน บาลี สเปน เลือก1 ภาษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ใช้ TGAT A-Level คณิตศาสตร์1 ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคปกติ โครงการพิเศษ) ใช้ TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ใช้ TGAT TPAT5 A-Level สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา วิชาเอก การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย การจัดการธุรกิจไซเบอร์ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร),ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา วิชาเอก การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ การจัดการภาพยนต์และสื่อดิจิทัล) ใช้ TGAT A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์) ใช้ TGAT A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นานาชาติ),ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(นานาชาติ) ใช้A-Level ภาษาอังกฤษ

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

⇒สาขาวิชา การจัดการภูมิวัฒนธรรม,การจัดการภูมิวัฒนธรรม นวัตกรรมเกษตร ใช้A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่อประดับ (หลักสูตรสองภาษา), ใช้TGAT , A-Level ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ใช้TGAT TPAT4, A-Level ภาษาอังกฤษ

 

*อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

*กรณีพี่นัทลงผิด หรือมีการอัพเดท รบกวนน้อง และพี่ๆ แจ้งพี่นัทตามช่องทางด้านล่าง

 

*อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

*กรณีพี่นัทลงผิด หรือมีการอัพเดท รบกวนน้อง และพี่ๆ แจ้งพี่นัทตามช่องทางด้านล่าง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี 66 3,545 ที่นั่ง ปรับเป็น 4,880 ที่นั่ง ปี 67 รอประกาศ

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบ TGAT-TPAT และA-Level ตามสาขาที่ระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS67 รอบที่3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  <<รอประกาศ>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่3 admission ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

<<อ่านต่อที่นี่ รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 <<อ่านต่อที่นี่ รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

One comment

  1. รอบพอตและรอบโควต้าไม่แฟร์สำหรับเด็กภูมิภาคเลยอยาจะยื่นที่นี้ต้องรอสอบรอบ3(บ้าบอ)ใครก็อยากติดตั้งแต่รอบแรกๆทั้งนั้นสงสารเด็กภูมิภาคบ้างนะฝากถึงคนตั้งกฎระเบียบโน้นนี้นั้นด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0