Tag Archives: รับตรงไม่เข้าร่วมระบบTCAS

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

รับตรง66 แพทย์ 5 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับ …

Read More »

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนัก …

Read More »

โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

รับตรง66 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศรับ …

Read More »

ทุน66 ครูรักษ์ถิ่น รุ่น4 เปิดรับทั่วทุกภาค ปีการศึกษา2566

กสศ ประกาศรายละเอียดระเบียบการัรบสมัคร ทุน66 ครูรั …

Read More »

รับตรงอิสระ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชน …

Read More »

รับตรง65 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรับสมัครนัก …

Read More »

รับตรง65 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศ …

Read More »

ทุนการศึกษา+เรียนฟรี หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์ สถาบันเข้าร่วมทั่วทุกภาค

กสศ ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าร่วม ทุนการศึก …

Read More »