Breaking News

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา2567

วิทยาลัยพยาบาลศาสตรอัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา2567

 

 

กำหนดการรับสมัคร

 

รอบ 1 Portfolio 67

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 2 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2566

ชำระค่าสมัครสอบ :วันที่ 2-30 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 8 ธันวาคม 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

รับโดยราชวิทยาลัย(รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น))

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566

ชำระเงิน : ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 16 ธันวาคม 2566

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 25-26 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อ : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

รอบ 2 โควตา 67

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ -22 มีนาคม 2567

ชำระค่าสมัครสอบ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29 มีนาคม 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 24 เมษายน 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้มียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : รอประกาศ

⇒รายงานตัวเข้าศึกษา : รอประกาศ

 

รอบ 3 Admission

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ

สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 1 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

 

รอบ 4 รับตรงอิสระ

รอประกาศ

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

 

รอบ 1 Portfolio 50 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศุึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต

มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 5 ภาคเรียน และ ภาษาอังกฤษ 3.50 ขึ้นไป

กรณีมีคะแนนสอบระดับดีมาก MU-LET CU-TEP TU-GET TOELC IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ(ไม่มีก็ได้)

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

พิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

เกรด GPAX

เอกสารที่ใช้สมัครแต่ละรอบ

 

รับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น จำนวนรับ 100 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

เอกสารที่ใช้สมัคร

รูปถ่าย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

สำเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา

สำเนาใบแสดงผลทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน ได้แก่ MU-LET CU-TEP TU-GET TOELC IELTS (ถ้ามี)

แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ

แฟ้มสะสมงาน

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบ้ติ

Portfolio และผลงาน

สอบสัมภาษณ์

 

รอบ 2 โควตา 25 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศุึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 5 ภาคเรียน และ ภาษาอังกฤษ 3.25 ขึ้นไป

กรณีมีคะแนนสอบ MU-LET CU-TEP TU-GET TOELC IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีคะแนนสอบ A-Level คณิตศาสตร์1 เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน รวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน

 

รอบ 3 Admission 5 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศุึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต

มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 

มีคะแนนสอบ TGAT แต่ละ Part ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน TPAT3 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

 

รอบ 4 รับตรงอิสระ  จำนวนรับ ปีที่แล้ว รับ 2 ที่นั่ง รับจริง 13 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศุึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต

มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 

มีคะแนนสอบ TGAT แต่ละ Part ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน TPAT3 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

 

ค่าเทอม พยาบาล จุฬาภรณ์

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 14,500 บาท ประกอบด้วย ชุดพยาบาล รองเท้าพยาบาล ชุดพละ เสื้อสูท 10,000 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,500 บาท ค่าประกันเสียหาย 2,000 บาท ได้รับคืนที่หลัง

่ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 37,500 บาท จำนวน 8 ภาคเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS67 คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0