TCAS64 รอบที่1 Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบที่1 Portfolio มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่1 Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

 

วิทยาเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

เริ่ม เปิดรับสมัคร : วันที่ 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช สัตวศาสตร์ (แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์,การผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง) นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล(แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ,วิศวกรรมพลังงาน) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า(แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 อาชีวะ ไม่มีการกำหนดแผนการเรียน

 

ระเบียบการรับสมัคร วิทยาเขตชุมพร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรปกติ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ วิศวกรรมขนส่งทางราง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ วิศวกรรมโยธา วิศกรรมเคมี วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรพลังงาน วิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงการสื่อสารและข้อมูล วิศวกรรไฟฟ้า แขนงอิเล็กทรอนิกส์ แมคคทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมซอฟท์แวร์ วิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรรมการเงิน วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563

 

ระเบียบการ TCAS64 รอบที่1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมภายใน ศิลปอุตสาหกรรม การออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ นิเทศศิลป์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย ถ่ายภาพ  ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต สถาปัตยกรรมอัจฉริยะและกระบวนการการคิดเชิงออกแบบ

 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563

 

ระเบียบการ TCAS64 รอบที่1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จำนวนรับทั้งหมด 190 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ สถาปัตยกรรม การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน ครุศาสตร์การออกแบบ ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์เกษตร

 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 อาชีวะ ไม่มีการกำหนดแผนการเรียน

 

ระเบียบการ TCAS64 รอบที่1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลาดกระบัง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รอประกาศ

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมีอุตสาหกรรม เคมีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ฟิสิกส์อุตสาหกรรม สถิติประยุกต์ เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม(นานาชาติ)

 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563

 

ระเบียบการ TCAS64 รอบที่1 คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะอุตสาหกรรมอาหาร

สาขาที่เปิดรับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการบริการอาหาร(นานาชาติ)

 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563

 

ระเบียบการ TCAS64 รอบที่1 คณะอุตสาหกรรม ลาดกระบัง <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการ TCAS64 รอบที่1 คณะอุตสาหกรรม นานาชาติ ลาดกระบัง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ(นานาชาติ)

 

ระเบียบการ TCAS64 รอบที่1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการ TCAS64 รอบที่1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นานาชาติ ลาดกระบัง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

 

ระเบียบการ TCAS64 รอบที่1 คณะบริหารธุรกิจ ลาดกระบัง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง

ระเบียบการ TCAS64 รอบที่1 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

วิทยาลัยนวัตกรรมขั้นสูง จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน – วันที่ 21 ธันวาคม 2563

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00  4 เทอม

มีประสบการณ์การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขัน

 

ระเบียบการรับสมัคร TCAS64 รอบที่1 Portfolio วิทยาลัยนวัตกรรมขั้นสูง สจล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง

 

ระเบียบการรับสมัคร TCAS64 รอบที่1 Portfolio วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  สจล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ศิลปศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ ญี่ปุ่น อังกฤษ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จำนวนรับทั้งหมด 45 ที่นั่ง

 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2563

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 

รายละเอียด TCAS64 รอบที่1 Portfolio  คณะศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สาขาวิชา วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

 

รายละเอียด TCAS64 รอบที่1 Portfolio  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ลาดกระบัง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

2.ขั้นตอนการสมัคร

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ

เลือกคณะ/สาขาวิชา

ดาวน์โหลดใบรายการชำระเงิน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา TCAS64 รอบที่1 ลาดกระบัง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

—————

One comment

  1. ไม่มีคณะบริหารธุริกิจหรอครับปีนี้รอบแรก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0