Breaking News

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส รอบ1 64 เตรียมประกาศรับสมัคร TCAS64 รอบที่1 Portfolio ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดคร่าวๆต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

1 รับสมัคร Online 1 – 21 ต.ค. 63
2 Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 23 ต.ค. 63)
1 – 21 ต.ค. 63
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 ธ.ค. 63
4 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
12 ธ.ค. 63
5 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์
(สำนักวิชาอื่น ๆ ที่เหลือ ไม่รวม แพทย์ พยาบาล ทันตะ)
13 ธ.ค. 63
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House 18 ธ.ค. 63
6 ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.cupt.net 22 – 23 ก.พ. 64
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว 2 มี.ค. 64
8 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 2 – 31 มี.ค. 64

ยกเว้นโครงการ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รอประกาศอีกครั้ง

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.โครงการที่เปิดรับ

 1. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 2. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 3. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 4. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 5. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 6. กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
 7. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
 8. โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 9. โครงการลูกแสดทอง
 10. โครงการผู้พิการ
 11. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 12. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์

 

2.คณะและสาขาที่เปิดรับ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติ และนานาชาติ , วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์นิกส์ หลักสูตรนอกเวลา , วิศวกรรมพรีซิชั่น หลักสูตรนอกเวลา

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

กลุ่มสาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช ,เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ ,เทคโนโลยีอาหาร ,บูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร นานาชาติ

 

หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัล ,นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการ ,นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ นานาชาติ

 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา ,วิทยาศาสตร์(คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) ,ภูมิสารสนเทศ

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

 

 สำนักวิชาแพทยศาสตร์  

TCAS64 รอบที่1 Portfolio แพทย์ พยาบาล ทันตะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 โดยมีคุณสมบัติอื่นตามโครงการที่ระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ตามโครงการที่ระบุไว้

 

5.รายละเอียดโครงการที่เปิดรับ

 1. กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
  – สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
 2. ลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 3. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 4. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 5. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  – สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
 6. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
 7. โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  [= Download ใบรับรองผู้สมัครโครงการบุตรเกษตรกรในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ=]
 8. โครงการลูกแสดทอง
  [=Download ใบรับรองการเป็นบุตร บุคลากร/ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี=]
 9. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
 10. โครงการผู้พิการ
 11. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
  [=ตัวอย่างผลงานของโครงการเด็กดีมีคุณธรรม=]
 12. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 13. หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร)
 14. หลักสูตรนานาชาติ (สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ)
 15. หลักสูตรนานาชาติ (วิศวกรรมศาสตร์)
 16. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนอกเวลา)
  – ประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้สมัคร
 17. วิศวกรรมพรีซิชั่น (หลักสูตรนอกเวลา)
  – ประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้สมัคร
 18. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรนอกเวลา)
  – ประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้สมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *