Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2565

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 9-23 ธันวาคม 2564

⇒ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 9-24 ธันวาคม 2564

⇒ส่งเอกสารสมัคร : วันที่ 9-24 ธันวาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :  วันที่ 18 มกราคม 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22-23 มกราคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และ/หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ สารสนเทศศึกษา ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาและวัฒนธรรมพม่า จิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาคลีนิค) จิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ บ้านและชุมชน

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ฟิสิกส์ ศิลปศึกษา พลศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา การศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ การศึกษาปฐมวัย-การศึกษาปฐมวัย ประถุมศึกษา ชีววิทยา อุตสาหกรรมศึกษา

 

คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม  การออกแบบ สหศาสตร์ศิลป์ ศิลปะไทย การถ่ายภาพสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดง

 

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาเซียนศึกษา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาเซียนศึกษา

 

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์เกษตร พืชไร่(พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร)

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

 

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ นานาชาติ

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์  5ปี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ปี การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่

 

วืทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะล

 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาวิชา แอนนิเมชั่น และวิชวลเอฟเฟกต์  การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลเกม วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชา การเมืองและการปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์ การระหว่างประเทศ

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี ชีวเคมี ชีวเคมีเทคโนโลยี ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครืองกล วิศวกรรมเหมือง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครื่อข่าย  (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

 

คณะแพทยศาสตร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา แพทยศาสตร์

 

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา กายภาพบำบัด

 

คณะเภสัชศาสตร์

 

คณะการสื่อสารมวลชน

 

คณะพยาบาลศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะนิติศาสตร์

 

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา บัญชีและบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจบริการ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒รับแบบ Portfolio 1,264 ที่นั่ง

⇒รับแบบนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ 340 ที่นั่ง

⇒โครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น 5 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.ค่าสมัครสอบ

⇒200 บาท ยกเว้น โครงการของคณะแพทยศาสตร์ 300 บาท ชำระที่ ธนาคารไทยพาณิชย์

 

5.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒Portfolio ตามคณะและสาขาระบุ

⇒คะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

 

6.เอกสารที่ใช้สมัครสอบ

⇒ใบสมัคร

⇒หลักฐานการชำระเงิน

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

⇒สำเนาใบแสดงผลการเรียน

⇒แฟ้มสะสมงาน ตามสาขาระบุไว้

⇒เอกสารอื่นๆ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ เกณฑ์การรับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *