Breaking News

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบที่1 Portfolio ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

ชำระเงิน : วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ยื่นยันสิทธิ์ claering house : วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

สละสิทธิ์ : วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานตัว : วันที่ 7 มีนาคม 2564

 

โครงการคูปองหลักสูตร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 มกราคม 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือก : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS64 : วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา เคมี  ชีววิทยา ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา นาฏศิลป์ไทย พลศึกษา พุทธศาสนศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ศิลปศึกษา  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟิสิกส์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว สังศึกษา  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์ (วิชาเอกวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า)  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการสัตวแพทย์ ภูมิสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติประยุกต์ อนามัย สิ่งแวดล้มอ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.50

สาขาวิชา การพัฒนาสังคม ภาษาญี่ปุ่น การจัดการโรงแรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา ภาษาไทย รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80

สาขาวิชา ภาษาจีน  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รัฐศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นิติศาสตรบัณฑิต รับเกรดเแลี่ยไม่ต่ำกว่า2.40

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสรบัณฑิต

สาขาวิชา ทัศนศิลป์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.00

สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.75

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา การจัดการ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ๋อุปทาน  การตลาด  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ (กลุ่มวิชาสื่อสารมวลชน การสื่อสารตลาดและสื่อใหม่) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นวัตกรรมเซรามิกส์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา วิศวกรรมก่อสร้าง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 อาชีวะ หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เกรดเฉลี่ย

แฟ้มสะสมงาน

สอบสัมภาษณ์/สอบความถนัด

 

4.ค่าสมัครสอบ

250 บาท ที่ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา โดยเลือกได้ 1 สาขาเท่านั่น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

One comment

  1. นางสาวนุชนาฎ มุ่งกลาง

    เรียนอะไรถึงจะได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0