รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2565

 

ประกาศผล วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น ขออภัยน้องๆด้วยครับ

 

เข้าดูผลได้ที่ https://quota.reg.cmu.ac.th หรือ

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

 

แก้ไข เปลี่ยนแปลงคณะ  <<คลิกแก้ไขที่นี่>>

วันที่ 29 เมษายน เวลา 15.00 – 23.59 น.

 

ปรับเกณฑ์ขั่นต่ำใหม่  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2565

⇒ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2565

⇒ส่งเอกสารสมัคร : วันที่14-25 กุมภาพันธ์ 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : –

⇒เปลี่ยนแปลงการสมัคร แก้ไข/ ยกเลิก : วันที่ 20 เมษายน 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 และ 4 พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา :วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ ภาษาอังกฤษ สารสนเทศ ปรัชญา ภาษาไทย การท่องเที่ยว(ภาคปกติ ภาคพิเศษ) ประวัติศาสตร์ บ้านและชุมชน ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ,สารสนเทศศึกษา, ปรัชญา, การท่องเที่ยว ภาษาและวัฒนธรรมพม่า

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ ภาษาฝรั่งเศส  ญี่ปุ่น  ภาษาจีน

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GAT PAT7

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ จิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาคลีนิค) จิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิทย์ วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ศิลป์ วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

สาขาวิชา ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประทเศ มนุษยศาตร์และความยั่งยืน

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา ประถมศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ ภาษาอังกฤษ

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

⇒GAT PAT5

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์2

 

สาขาวิชา ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ พลศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

⇒GAT PAT5

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

สาขาวิชา ศิลปศึกษา

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

GAT PAT5 PAT6

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒O-NET คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม ประติมากรรม  การออกแบบ สหศาสตร์ศิลป์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

⇒วิชาเฉพาะวิจิตรศิลป์

 

สาขาวิชา  ศิลปะไทย สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ สหศาสตร์ศิลป์ การถ่ายภาพสร้างสรรค์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิทย์ วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ในสาขาที่เปิดรับ

⇒ศิลป์ วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ในสาขาที่เปิดรับ

 

สาขาวิชา การถ่ายภาพสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒O-NET คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาเซียนศึกษา (ยื่นวิทย์)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี ชีวเคมี ชีวเคมีเทคโนโลยี ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครืองกล วิศวกรรมเหมือง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครื่อข่าย  (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GAT PAT3

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา แพทยศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์เกษตร พืชไร่(พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชา เภสัชศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบำบัด รังสีเทคนิค

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

*โครงการอื่นๆ รอประกาศฮีกครั้ง

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะล

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา บัญชีและบริหารธุรกิจ การจัดธุรกิจบริการ(สามภาษา)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ วิชาสามัญ  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์2

 

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ นานาชาติ

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ วิชาสามัญ  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์2

 

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์โครงการสองปริญญา

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ศิลป์ วิชาสามัญ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์2 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน  วิทยาศาสตร์2

⇒วิทย์ วิชาสามัญ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์  5ปี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ปี การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒PAT4 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ไม่น่อยกว่า 20 คะแนน เคมี ชีววิทยา

 

คณะการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน  การสื่อสารมวลชน(โครงการควบสองปริญญา)  ภาพยนตร์ดิจิทัล (สองภาษา)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ วิชาสามัญ  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ O-NET คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชา การเมืองและการปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ วิชาสามัญ  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ยกเว้นโครงการชาวไทยภูชา ยื่น ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิต2

 

สาขาวิชา การระหว่างประเทศ

⇒ยื่นวิทย์ วิชาสามัญ  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา PAT1 คณิตศาสตร์

⇒ยื่นศิลป์ วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ PAT1 คณิตศาสตร์

 

คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชา นิติศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ วิชาสามัญ  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิชาเฉพาะด้านนิติศาสตร์

⇒ยื่นศิลป์ วิชาสามัญภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์2 วิชาเฉพาะด้านนิติศาสตร์

ยกเว้น โครงการนักเรียนชาวไทยภูเขา ไม่ต้องสอบวิชาเฉพาะด้านนิติศาสตร์

 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาวิชา แอนนิเมชั่น และวิชวลเอฟเฟกต์  การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลเกม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นวัตกรรมดิจิทัล

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ วิชาสามัญ  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ O-NET คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น