Breaking News

TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (รอบ2) ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบที่2 โควตา ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่างๆต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครออนไลน์ : วันที่ 1 มีนาคม – 18 เมษายน 2564

ชำระเงิน : วันที่1 มีนาคม – 19 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 30 เมษายน 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 เมษายน 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย,การศึกษาพิเศษ,คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์ศึกษา,เคมี,จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว,จิตวิทยา,ดนตรีศึกษา(แขนงวิชาดนตรีใหม่ ดนตรีตะวันตก),นาฏศิลป์ไทย,เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา,พลศึกษา,พุทธศาสนศึกษา,ฟิสิกส์,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,ศิลปศึกษา,สังคมศึกษา ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PAT

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์ (วิชาเอกวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบPATและวิชาสามัญ

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์,คหกรรมศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,เทคนิคสัตวแพทย์,ภูมิสารสนเทศ,ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย,วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม,สถิติประยุกต์,อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การพัฒนาสังคม,ภาษาไทย,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอังกฤษ,ภาษาอังกฤษธุรกิจ,สารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์,การจัดการโรงแรม,อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ ยกเว้นภาษาไทยและญี่ปุ่น

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รัฐประศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รัฐศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นิติศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PAT

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ทัศนศิลป์,ออกแบบนิเทศศิลป์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา การจัดการ การเงินและการธนาคาร การจัดกรโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,การตลาด,การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

หลักสูตรเศรษฐศาสรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์(กลุ่มวิชาสื่อสารมวลชน,การสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบPATและวิชาสามัญ

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นวัตกรรมเซรามิกส์,ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา วิศวกรรมการก่อสร้าง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอรประกาศอีกครั้ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรืออาชีวะ อ่านต่อระเบียบการ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒โครงการ ทุน เพชรราชภัฏราชสีมา  10 ทุน ใช้คะแนนสอบ GPAX วิชาสามัญตามสาขาที่ระบุ GAT/PAT O-NETหรือV-NET

⇒โครงการโควตาเรียนดี ใช้GPAX GAT/PAT เฉพาะสาขาที่ระบุไว้  O-NETหรือV-NET

⇒โครงการโควตากิจกรรมเด่น ใช้คะแนนสอบ GPAX วิชาสามัญ GAT/PAT ตามสาขาที่ระบุ O-NETหรือV-NET

⇒โครงการ โควตาทุนพิเศษ ใช้คะแนนสอบ GPAX วิชาสามัญ GAT/PAT ตามสาขาที่ระบุ O-NETหรือV-NET

⇒โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ใช้คะแนนสอบ GPAX วิชาสามัญ GAT/PAT ตามสาขาที่ระบุ O-NETหรือV-NET

⇒โครงการความร่วมมือ สพม. 31 ใช้คะแนนสอบ GPAX วิชาสามัญ GAT/PAT ตามสาขาที่ระบุ O-NETหรือV-NET

⇒โครงการนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ใช้คะแนนสอบ GPAX วิชาสามัญ GAT/PAT ตามสาขาที่ระบุ O-NETหรือV-NET

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒ไม่ได้ระบุ

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ไม่ได้ระบุ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

⇒ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

5 comments

  1. จริงมั้ยครับที่ไม่ใช้ GAT-PAT และ 9วิชาสามัญ

  2. จริงมั้ยที่ไม่ใช้ GAT-PAT และ 9วิชาสามัญ

  3. จริงมั้ยที่ไม่รับ GAT-PAT และ 9วิชาสามัญ

  4. ครุศาสตร์ใช้GAT-PATไหมคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *