Breaking News

TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช รอบ2 โควตา 64) ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-11 มีนาคม 2564

พิมพ์ใบสมัครจากระบบสมัคร : วันที่ 1-12 มีนาคม 2564

ชำค่าสมัครสอบ : วันที่ 15-19 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก : วันที่ 9 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก รอบที่2 : วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 10-10 พฤษภาคม 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ ภาษาอังกฤษ สารสนเทศ ปรัชญา ภาษาไทย การท่องเที่ยว(ภาคปกติ ภาคพิเศษ) ภาษาและวัฒนธรรมพม่า

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒O-NET วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ ภาษาฝรั่งเศส  ญี่ปุ่น  ภาษาจีน

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GAT PAT7

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา สังคมศึกษา

⇒O-NET คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ จิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาคลีนิค) จิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) บ้านและชุมชน

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา ประถมศึกษา

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

⇒GAT PAT5

⇒O-NET ภาษาไทย สังคมศึกษา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

สาขาวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

⇒GAT PAT5

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒O-NET คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

สาขาวิชา ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ พลศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

GAT PAT5

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

สาขาวิชา ศิลปศึกษา

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

GAT PAT5 PAT6

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒O-NET คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม ประติมากรรม  การออกแบบ สหศาสตร์ศิลป์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒O-NET คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

⇒วิชาเฉพาะวิจิตรศิลป์

 

สาขาวิชา  ศิลปะไทย

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒O-NET คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

สาขาวิชา การถ่ายภาพสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒O-NET คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาเซียนศึกษา (ยื่นวิทย์)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาเซียนศึกษา (ยื่นศิลป์)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒O-NET คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี ชีวเคมี ชีวเคมีเทคโนโลยี ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครืองกล วิศวกรรมเหมือง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครื่อข่าย  (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GAT PAT3

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา แพทยศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์เกษตร พืชไร่(พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชา เภสัชศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบำบัด รังสีเทคนิค

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

*โครงการอื่นๆ รอประกาศฮีกครั้ง

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะล

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา บัญชีและบริหารธุรกิจ การจัดธุรกิจบริการ(สามภาษา)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ วิชาสามัญ  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ O-NET คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ นานาชาติ

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ วิชาสามัญ  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ O-NET คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์โครงการสองปริญญา

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒O-NET คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน  วิทยาศาสตร์

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย ไม่น่อยกว่า 50 คะแนน ภาษาอังกฤษ ไม่น่อยกว่า 30 คะแนน สังคมศึกษา

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์  5ปี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ปี การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒PAT4 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ไม่น่อยกว่า 20 คะแนน เคมี ชีววิทยา

 

คณะการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน  การสื่อสารมวลชน(โครงการควบสองปริญญา ONET คณิตศาสตร์ วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน วิชาสามัญภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน)  ภาพยนตร์ดิจิทัล (สองภาษา)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ วิชาสามัญ  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ O-NET คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชา การเมืองและการปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์ การระหว่างประเทศ

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ วิชาสามัญ  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ O-NET คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชา นิติศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ วิชาสามัญ  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ O-NET คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาวิชา แอนนิเมชั่น และวิชวลเอฟเฟกต์  การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลเกม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นวัตกรรมดิจิทัล

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ วิชาสามัญ  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ O-NET คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *