Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2565

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  คลิกเลือกผลการคัดเลือก  หรือ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการ : วันที่ 27 เมษายน 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28-29 เมษายน 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 30 เมษายน 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาคพิมพ์ 

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์(เอกทฤษฏีศฺิลป์)

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX 10 %

⇒วิชาเฉพาะ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสอบเอง  วาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ สร้างสรรค์ (ต้องได้คะแนนมากกว่า 50 %) ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม 5 ปี

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ 35% ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 20 %

⇒GAT 10 % ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน PAT4 30% ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

⇒สอบสัมภาษณ์ 25 %

 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ 50% ภาษาอังกฤษ 20 % คณิตศาสตร์ 15 % ฟิสิกส์ 15 % ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 20 %

⇒สอบสัมภาษณ์ 50 %

 

คณะโบราณคดี

สาขาวิชา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX และแฟ้มสะสมงาน

⇒สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

 

คณะมัณฑศิลป์ 

สาขาวิชา เครื่องเคลือบดินเผา การออกแบบเครื่องประดับ ออกแบบเครื่องประดับ ออกแบบเครื่องแต่งกาย

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบวิชาเฉพาะ  โดยคะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน

 

คณะอักษรศาสตร์

สาขาวิชา หลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก)  ภาษาอังกฤษ (วิชาสามัญภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน )  ปรัชญา ภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ประวัติศาสตร์  ภาษาไทย (วิชาสามัญภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า60 %)

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

สาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษคะแนนไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

⇒PAT 7.1 ค่าน้ำหนัก 50 % คะแนนไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน

⇒สอบสัมภาษณ์

 

สาขาวิชา สังคมศาสตร์และการพัฒนา

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ   60 %

⇒วิชาเฉพาะ การวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ 40 % โดยต้องสอบได้มากกว่า 40 %

 

สาขาวิชานาฏยสังคีต

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ

⇒วิชาเฉพาะ สังคีตศิลป์ไทย 40 % โดยต้องสอบได้มากกว่า 40 %

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

สาขาวิชา ประถมศึกษา

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลิอก

⇒GPAX 10 %

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 วิชาละ 20 % ต้องได้คะแนนมากกว่า 20 คะแนน

⇒GAT 10 % ต้องได้คะแนนมากกว่า 60 คะแนน

⇒PAT ต้องได้คะแนนมากกว่า 60 คะแนน

⇒สอบสัมภาษณ์ 20 %

 

สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิต

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลิอก

⇒GPAX 10 %

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย 15 % สังคมศึกษา 20 % ภาษาอังกฤษ 15 % 50 %

⇒GAT 30 %

⇒สอบสัมภาษณ์ 10 %

 

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (โครงการปกติ โครงการพิเศษ โดยวิชาสามัญต้องได้คะแนนมากกว่า 20 คะแนน GATและPAT5 ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า60 คะแนน)

สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิต

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลิอก

โครงการปกติ

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 หรือคณิตศาสตร์2 80 %

⇒GAT 10 %

⇒PAT5 10%

⇒สอบสัมภาษณ์

 

โครงการพิเศษ

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 หรือคณิตศาสตร์2 40 %

⇒GAT 30 %

⇒PAT5 30%

⇒สอบสัมภาษณ์

 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์

โครงการปกติ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลิอก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย 10% ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า20 คะแนน ภาษาอังกฤษ 20  % ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน คณิตศาสตร์1 40 % ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

⇒GAT 10 % คะแนนไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน

⇒PAT1 10 % คะแนนไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน

⇒PAT5 10 % คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

 

โครงการพิเศษ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลิอก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย 10% ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า20 คะแนน ภาษาอังกฤษ 20  % ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน คณิตศาสตร์1 40 % ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

⇒GAT 10 % คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

⇒PAT1 10 % คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

⇒PAT5 10 % คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

 

สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา

โครงการปกติ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลิอก

⇒GPAX 10 % ไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  70 % ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

⇒GAT 10 % ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน  PAT5 20 %

 

โครงการพิเศษ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลิอก

⇒GPAX 10 % ไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  70 % ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

⇒GAT 10 % ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน  PAT5 20 %

 

สาขาวิชา สังคมศึกษา

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลิอก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  80 % ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าวิชาละ 20 คะแนน

⇒GAT 10 % ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน PAT5 10 % ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

 

สาขาวิชา จิตวิทยา

โครงการปกติ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลิอก

⇒GAT 60 % PAT1 40 %

⇒สอบสัมภาษณ์

 

โครงการพิเศษ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลิอก

⇒GAT 80 %

⇒สอบสัมภาษณ์ 20 %

 

สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการปกติ โครงการพิเศษ)

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลิอก

⇒GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 ค่าน้ำหนัก 20 %

⇒GAT 10 % PAT5 20 % PAT6 20 %

⇒สอบสัมภาษณ์ 30 %

 

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ โครงการปกติและโครงการพิเศษ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ 80% ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน สังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน

⇒GAT 10% คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน PAT5 10 % คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

 

สาขาวิชา ภาษาจีน โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตร 2 ปริญญา

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ วิชาละ10% ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน สังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

⇒GAT 10% คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน PAT5 10 % คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

⇒สอบสัมภาษณ์ 20 %

 

สาขา ภาษาไทย

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย  60 %ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน สังคมศึกษา 10 % ภาษาอังกฤษ 10 %

⇒GAT 10%  PAT5 10 %

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒PAT5

 

คณะเภสัชศาสตร์ โครงการปกติและพิเศษ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ 100 % ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ธุรกิจวิศวกรรม ภาคปกติและภาคพิเศษ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ จากตามสาขาที่กำหนด เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒PAT1 PAT3 ตามสาขาวิชาที่กำหนด

 

คณะดุริยางคศาสตร์

โครงการพิเศษ วิชาเอกดนตรีคลาสลิก ดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ ดนตรีแจ๊ส ดนตรีเชิงพาณิชย์ ละครเพลง ผู้ประกอบการดนตรีศึกษา

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒แฟ้มสะสมงาน

⇒สัมภาษณ์

 

วิชาเอก ธุรกิจดนตรีและการบันเทิง

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ20 % ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒GAT 30 % PAT2 20 %

⇒สอบสัมภาษณ์ 40 %

 

วิชาเอก การจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ20 % ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒GAT 30 % PAT2 20 %

⇒สอบสัมภาษณ์ 40 %

 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการผลิตพืช ธุรกิจการเกษตร ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX 20 %

⇒GAT 80 %

หรือสำหรับ ผู้ที่เรียนระบบอาชีวะ

⇒GPAX 20 %

⇒V-NET 40 %

⇒ทดสอบความรู้ ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต ทักษะการจัดการงานอาชีพ

 

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน  ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน การจัดการ การจัดการธุรกิจและภาษา (วิชาโท ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์  บัญชี การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  โครงการพิเศษ

สาขาวิชา การจัดการชุมชน ภาคปกติ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1หรือ 2

⇒สอบสัมภาษณ์

*บางสาขามีกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX 10 %

⇒วิชาสามัญ 90 % พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ หรือ พืนฐานศิลปศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน

 

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ โครงการพิเศษ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒พื้นฐานวิทย์ วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์1 GAT PAT1 พื้นฐานศิลปศาสตร์1 วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1หรีอคณิตศาสตร์2 หรือ พืนฐานศิลปศาสตร์2  วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณฺตศาสตร์1 GAT PAT7

⇒สอบสัมภาษณ์

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอก การออกแบบแอนิเมชั่น ออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ การออกแบบเกม

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒พื้นฐานวิทย์  วิชาสามัญ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ GAT PAT1 PAT2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ วิชาสามัญ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป GAT PAT1 PAT2

⇒สอบสัมภาษณ์

 

2.จำนวนทั้งหมด

ปีที่แล้ว 2,878 ที่นี่ง มีการปรับจำนวนรับเพิ่มกว่า 4 พันที่นั่ง  ปีนี้ 2,873 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ อาชีวะ ตามคณะและสาขาระบุไว้

มีคะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.ค่าสมัครสอบ

รอประกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 โควตา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *