Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2566

 

 

<< รอบ1 ช่วงที่2 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2566

 

<< รอบ1 ช่วงที่1 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2566 

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2566 >>

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2566

⇒สอบวิชา A-Level  : วันที่ 18-20 มีนาคม 2566

⇒ประกาศผลสอบวิชา A-level : วันที่ 17 เมษายน 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 เมษายน 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26-27 เมษายน 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

⇒ขึ้นทะเบียนนักศึกษา : วันที่ 12-16 พฤษภาคม 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  

⇒สาขาที่เปิด ทัศนศิลป์ (5 ปี) ,  สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) ใช้คะแนนสอบ วิชาเฉพาะ

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒สาขาที่เปิดรับ สถาปัตยกรรม (5 ปี) , สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT4  A-Level คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ 

⇒สาขาที่เปิดรับ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) ใช้ A-Level คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ

 

คณะโบราณคดี

⇒สาขาที่เปิดรับ โบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชามานุษยวิทยา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level ตามสาขาระบุไว้

 

คณะมัณฑศิลป์ 

สาขาวิชา  การออกแบผลิตภัณฑ์ ประยุกตศิลปศึกษา ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา การออกแบบเครื่องประดับ ออกแบบแฟชั่น ใช้คะแนนสอบ วิชาเฉพาะ

 

คณะอักษรศาสตร์ 

⇒ หลักสูตรอักษรศาสตร์ ไม่แยกสาขาวิชาเอก ใช้คะแนนสอบ A-Level สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

⇒สาขาวิชา ภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส) ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ใช้คะแนนสอบ A-Level ตามสาขาระบุไว้

⇒โครงการพิเศษ สาขาที่เปิดรับ  ยุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส) ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level ตามสาขาระบุไว้

⇒สาขาวิชา สังคมศาสตร์การพัฒนา นาฏยสังคีต (สังคีตนาฏศิลป์ไทย) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ปรัชญา ใช้คะแนนสอบ วิชาเฉพาะ คะแนนสอบ TGAT A-Level ตามสาขาระบุไว้

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒สาขาที่เปิดรับ ประถมศึกษา,การศึกษาตลอดชีวิต,การศึกษาปฐมวัย,คณิตศาสตร์,เทคโนโลยีการศึกษา,จิตวิทยา,สังคมศึกษา,ศิลปศึกษา,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,วิทยาศาสตร์การกีฬา,ภาษาไทย ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT A-Level ตามสาขาระบุไว้

⇒โครงการพิเศษ สาขาที่เปิดรับ การศึกษาปฐมวัย,เทคโนโลยีการศึกษา,จิตวิทยา,ศิลปศึกษา,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาจีน(หลักสูตร 2 ปริญญา) ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT A-Level ตามสาขาระบุไว้

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์ประยุกต์,เคมี,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล,เคมีประยุกต์และจุลชีววิทยอุตสาหกรรม,เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT A-Level ตามสาขาระบุไว้

⇒โครงการพิเศษ สาขาที่เปิดรับ คณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์ประยุกต์,เคมี,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล,เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิทยาการข้อมูล ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT A-Level ตามสาขาระบุไว้

⇒โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์ ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT A-Level ตามสาขาระบุไว้

 

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต โครงการปกติและโครงการพิเศษ ใช้คะแนนสอบ A-Level คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ PSAT

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ,ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์,วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี,วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ,ธุรกิจวิศวกรรม ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT A-Level ตามสาขาระบุไว้

⇒โครงการพิเศษ สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร, ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์, วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี, วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร, ธุรกิจวิศวกรรม ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT A-Level ตามสาขาระบุไว้

*บางสาขาไม่ใช้ ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT A-Level ตามสาขาระบุไว้ ด้วยนะ 

 

คณะดุริยางคศาสตร์

วิชาเอก ดนตรีคลาสลิก ดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ ดนตรีแจ๊ส ดนตรีเชิงพาณิชย์ ละครเพลง  ผู้ประกอบการดนตรีศึกษา ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT A-Level ตามสาขาระบุไว้

สาขาวิชา อุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอก ธุรกิจดนตรีและบันเทิง การจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT A-Level ตามสาขาระบุไว้

*บางสาขาสอบปฏฺิบัติอย่างเดียว

 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

⇒สาขาวิชา สัตวศาสตร์,เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ,เทคโนโลยีการผลิตพืช,ธุรกิจการเกษตร,ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร ใช้ Portfolio หรือเกรดเฉลี่ยตามสาขาระบุไว้

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การประมง ใช้ GPAX TGAT 

 

คณะวิทยาการจัดการ

⇒โครงการพิเศษ เรียนที่ เพชรบุรี สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ,การตลาด,การจัดการโรงแรม,การจัดการธุรกิจและภาษา,การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์,การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ,การจัดการการท่องเที่ยว,การจัดการชุมชน,รัฐประศาสนศาสตร์,บัญชีบัณฑิต ใช้ GPAX TGAT  A-Level ตามสาขาระบุไว้

⇒โครงการพิเศษ เรียนที่ กรุงเทพ สาขาวิชา กาจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจและภาษา (วิชาโท ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) ใช้ GPAX TGAT  A-Level ตามสาขาระบุไว้

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

⇒โครงการพิเศษ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ,เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ (วิชาการออกแบบอิเทอร์แอคทิฟแอปพลิเคชั่น, การออกแบบแอนิเมชั่น ,การออกแบบเกม) ใช้ GPAX TGAT  A-Level ตามสาขาระบุไว้

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปีที่แล้ว 2,873 ที่นั่ง ปีนี้3,877 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรืออาชีวะ ตามสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX

วิชาเฉพาะ ตามสาขาที่ใช้ยื่น

TGAT TPAT ตามสาขาที่ใช้ยื่น

 

รายละเอียเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

<< รอบ1 ช่วงที่2 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2566

 

<< รอบ1 ช่วงที่1 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2566 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *