Breaking News

รอบ2 โควตา ม.ทักษิณ ปีการศึกษา2565

ม.ทักษิณ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา ม.ทักษิณ ปีการศึกษา2565

 

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร : 11 ก.พ. 65 – 17 มี.ค. 65

ประกาศผล : 2 พ.ค. 65

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 65

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ : 9 – 20 พ.ค. 65

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

โครงการที่เปิดรับ

1.โควตาภูมิภาค <<คลิกอ่านที่นี่>>

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ย 5 เทอม และ 6 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00

มีภูมิสำเนาอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้

อื่นๆตามสาขาระบุ

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง จำนวนรับ 226 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ ชีววิทยา วิทยา่ศาสตร์สิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย   สาธารณสุขชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

สาขาวิชา สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตพืช เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะพยาบาลศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะนิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (ใช้ PAT1 ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับ 296 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น การจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ) ภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาชุมชน สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา การวัดและประเมินทางการศึกษา  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ   การศึกษา-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ฟิสิกส์ สังคมศึกษา การศึกษา-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (ใช้ PAT1 ) เคมี การศึกษา-การศึกษาปฐมวัย การศึกษา-การประถมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา ชีววิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชา การบัญชี การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ  การประกอบการและการจัดการ เศรษฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา การตลาด เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ไทย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะนิติศาสตร์   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม  การจัดการสมัยใหม่-การจัดการการประกอบการทางสังคม การจัดการสมัยใหม่-การจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

2.โควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย <<คลิกอ่านที่นี่>>

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

มีภูมิสำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่สงขลาหรือจังหวัดพัทลุง หรือ ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตั้งอยู่ในจังหวัดพัทลุง หรือสงขลา

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง จำนวนรับ 213 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ ชีววิทยา วิทยา่ศาสตร์สิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การแพทย์แผนไทย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

สาขาวิชา สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตพืช เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะพยาบาลศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะนิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับ 296 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น การจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ) ภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาชุมชน สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ภาษาไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา การวัดและประเมินทางการศึกษา   ฟิสิกส์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  การศึกษา-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา  สังคมศึกษา การศึกษา-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา คณิตศาสตร์  (ใช้PAT1)  เคมี การศึกษา-การศึกษาปฐมวัย การศึกษา-การประถมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา ชีววิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชา การบัญชี การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ การตลาด การประกอบการและการจัดการ เศรษฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ไทย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะนิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่-การจัดการการประกอบทางสังคม การจัดการสมัยใหม่-การจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

3.โควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษ <<คลิกอ่านที่นี่>>

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

 

เรียนที่พัทลุง จำนวนรับ 2 ที่นั่ง

คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับ 100 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น การจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ) ภูมิศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ภาษาไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา ศิลปศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ไทย ดุริยางคศาสตร์สากล ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ ศิลปะการแสดง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

4.โควตานักเรียนผู้มีทักษะด้านกีฬา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เรียนทีพัทลุง จำนวนรับ 73 ทีนั่ง

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรน้ำ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน สัตวศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

สาขาวิชา วิทยบาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การแพทย์แผนไทย สาธารณสุชชุมชน  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะนิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา พลศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา  จำนวนรับ 96 ทีนั่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น การจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ) ภูมิศาสตร์ การจัดการทรัยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาชุมชน  ภาษามาลายู เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา การวัดและประเมินทางการศึกษา ศิลปศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา พลศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชา  การศึกษา-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา การศึกษา-การศึกษาปฐมวัย การศึกษา-การประถมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชา การบัญชี การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ เศรษฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ไทย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะนิติศาสตร์เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่-การจัดการการประกอบทางสังคม การจัดการสมัยใหม่-การจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

5.โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

6.โครงการรับนักเรียนในโรงเรียนที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้การศึกษาช่วยเหลือ เพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาาไทย ภาษาอังกฤษ การศึกษา-การศึกษาปฐมวัย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัคร TCAS65 รอบ2 มหาวิทยาลัยทักษิณ <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *