Breaking News

TCAS64 รอบที่3 Admission1 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.)

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) ตอนนี้ประกาศรายละเอียดการรับและรายละเอียดต่างๆแล้ว โดยเข้าในระบบ TCAS64 รอบที่3 Admission1

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่3 Admission1 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.)

 

 

ประกาศผลวิชาเฉพาะ กสพท  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*คำเตือน น้องๆหลายคนในแต่ละปี ไม่ได้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ เนื่องจากอ่านระเบียบการไม่แตกฉาน แล้วไปสมัคร แนะนำให้น้องควรอ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครนะจ้า

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัคสอบวิชาเฉพาะ กสพท : วันที่ 2-20 พฤศจิกายน 2563

สอบวิชาเฉพาะ : วันที่ 10 เมษายน 2564

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  20 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  176 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย-กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 30 ที่นัี่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 55 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 65 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 30 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 109 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 24 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 260 ที่นั่ง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันเอกชน 40 ที่นั่ง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันเอกชน  13 ที่นั่ง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลนพรัตน์ สถาบันเอกชน  13 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 40 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  50 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 20 ที่นั่ง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า เพศชาย  60 ที่นั่ง เพศหญิง 40 ที่นั่ง

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 32 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 16 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  สถาบันเอกชน 15 ที่นั่ง

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 80 ที่นั่ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 83 ที่นั่ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ที่นั่ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 25 ที่นั่ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 58 ที่นั่ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ที่นั่ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25 ที่นั่ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 40 ที่นั่ง

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  10 ที่นั่ง

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  120 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 65 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยมหิดล 40 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 10 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สถาบันเอกชน 20 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 30 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  10 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  10 ที่นั่ง

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ  71 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 80 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 85 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 20 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  30 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 10 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 120 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม สถาบันเอกชน 20 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเอกชน 20 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม 10 ที่นั่ง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

2,622 ที่นั่ง  จำนวนลดลงจากปีที่แล้ว

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลงศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

สำหรับผู้สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต้องศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือกำลังศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้สมัคร

เฉพาะเด็กม.6 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภษาาไทย สังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

 

วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 40 % คณิตศาสตร์ 20 % ภาษาอังกฤษ 20 % ภาษาไทย 10 % สังคมศึกษา 10 %  แต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 30 % จัดสอบโดย สทศ

วิชาเฉพาะ 30 %  จัดสอบโดย กสพท

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒รูปถ่าย

⇒บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประชาชน  ลงลายมือ-นามสกุล รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

⇒สำเนาเอกสารคุณวุฒิ

 

*คำเตือน ขอให้น้องอ่านระเบียบการให้รอบคอบก่อนสมัครสอบทุกครั้ง อ่านจนเข้าใจแล้วจึงจะสมัคร ไม่อย่างงั้น น้องอาจจะไม่ได้สอบวิชาเฉพาะนะ และเมื่อสมัครเสร็จให้กลับมาตรวจทานกสพท อย่างสม่ำเสมอว่าเอกสารผ่านไหม 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัคร กสพท ต้องอ่าน! ทุกฉบับเพื่อรักษาสิทธิ์ของน้อง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.)    <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร และตารางสอบ GAT-PAT วิชาสามัญ O-NET ปีการศึกษา 2564  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *