Breaking News

TCASพร้อมทุน63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน (admission1) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน (admission1) ปีการศึกษา2563 โดยมีทุนให้ด้วยนะ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCASพร้อมทุน63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน (admission1) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่3 รับตรงร่วมกัน (admission1)

⇒สมัครกับเว็บไซต์ ทปอ : วันที่ 17-27 เมษายน 2563

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์ ทปอ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

⇒ยื่นยันเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2563

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 บางสาขา

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2563

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

1.คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562
2. มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ย (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันสมัครไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
3. มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันสมัครแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GAT, PAT1 และ PAT2

 

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต อยู่ในระบบ กสพท.

 

2.คณะพยาบาลศาสตร์  มีทุนเรียนฟรีและทุนระหว่างเรียนอีก

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
2. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ กำหนดไว้ท้ายประกาศ
3. มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว
4. สำหรับนักศึกษาที่รับทุนสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องทำสัญญาผูกพันเพื่อปฏิบัติงานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
5. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
6. มีคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

วิชาสามัญ

⇒วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ วิชาชีววิทยา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน และคะแนนรวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 175 คะแนน

 

3.คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และจะต้องผ่านการเรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2.มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนสะสมเฉลี่ย (GPAX) 3.00 ขึ้นไป

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คะแนนผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 และคะแนนผลการ ทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25
⇒มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30
⇒ผลการสอบ 7 วิชาสามัญ คือ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ วิชาชีววิทยา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา คะแนนรวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 35

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน ได้แก่ TOEIC, TOEFL, IELTS, MU-TEST, TU-GET หรือ CU-TEP ให้ผู้สมัครยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ทั้งนี้ผลคะแนน ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์
⇒ผลการสอบ 6 วิชาสามัญ คือ วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ วิชาชีววิทยา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำว่าร้อยละ 20 และ คะแนนรวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 หรือผลการสอบ GAT รหัส 85 ไม่ต่ำว่าร้อยละ 20 PAT รหัส 72 ไม่ต่ำว่าร้อยละ 20

 

จำนวนรับทั้งหมด

รอประกาศอีกครั้ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

——————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

 

ทุนของคณะพยาบาลศาสตร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น