TCAS64 รอบ3 Admission1 และ Admission2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS64 รอบ3 Admission1 และ Admission2 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบ3 Admission1 และ Admission2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครกับเว็บไซต์ทปอ : วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

⇒ทปอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่1 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

⇒ยืนยันสิทธิ์ หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่2 : วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564

⇒ทปอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่2 : วันที่  1 มิถุนายน 2564

⇒มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ : วันที่ 2 มิถุนายน 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 10 มิถุนายน 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

รอบที่3 Admission1 และ Admission2

สำนักวิชาการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 650 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ (การท่องเที่ยว/การโรงแรม) ,หสักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอยา่งมืออาชีพ,บริหารธุรกิจการเงิน,บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์),บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์),บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล),หลักสูตรการบัญชี,หลักสูตรเศรษฐศาสตร์,  ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้ในรอบแอด1

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก 

รอบที่3 Admission1

⇒V-NET หรือ O-NET หรือ วิชาสามัญ ตามสาขาที่ระบุไว้ อ่านต่อที่ระเบียบการด้านล่าง

 

รอบที่3 Admission2

⇒ตามเกณฑ์ทปอ

 

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 62 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรกายภาพบำบัด,หลักสูตรเทคนิคการแพทย์,หลักสูตรเทคนิคการแพทย์(Bilingul)

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบที่3 Admission1

⇒O-NET และ GAT PAT1 PAT2

 

รอบที่3 Admission2

⇒ตามเกณฑ์ทปอ

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง  

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม,หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม  ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้ในรอบแอด1

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบที่3 Admission1

⇒O-NET หรือ PAT1 PAT2 หรือ วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์2 ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ เคมี ชีววิทยา มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำตามคณะและสาขาระบุไว้ ตามสาขาที่กำหนด

 

รอบที่3 Admission2

⇒ตามเกณฑ์ทปอ

 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 215 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ,หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ,หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม ,หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล,นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์   ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้ในรอบแอด1

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบที่3 Admission1

⇒ONET หรือ V-NET  หรือ GAT/PAT มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำตามคณะและสาขาระบุไว้

 

รอบที่3 Admission2

⇒ตามเกณฑ์ทปอ

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 35 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบที่3 Admission1

⇒O-NET  หรือ PAT1 PAT2 หรือ วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี ชีววิทยา

 

รอบที่3 Admission2

⇒ตามเกณฑ์ทปอ

 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 400 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ  หลักสูตรภาษาไทย,หลักสูตรภาษาอังกฤษ,หลักสูตรภาษาอังกฤษ(นานาชาติ),หลักสูตรภาษาจีน,หลักสูตรอาเซียนศึกษา, ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบที่3 Admission1

⇒O-NET ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ หรือ วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

 

รอบที่3 Admission2

⇒ตามเกณฑ์ทปอ

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย,การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบที่3 Admission1

⇒O-NET หรือ GAT PAT1 PAT2

 

รอบที่3 Admission2

⇒ตามเกณฑ์ทปอ

 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สาธารณชุมชน) ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้ในรอบแอด1

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบที่3 Admission1

⇒O-NET ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์

 

รอบที่3 Admission2

⇒ตามเกณฑ์ทปอ

 

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รอประกาศ

 

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 155 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรนิติศาสตร์,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์,หลักสูตรรัฐศาสตร์, ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้ในรอบแอด1

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบที่3 Admission1

⇒O-NET วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ (แต่ละสาขามีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ อ่านต่อที่ระเบียบการ)

 

รอบที่3 Admission2

⇒ตามเกณฑ์ทปอ

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 280 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์,หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้ในรอบแอด1

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบที่3 Admission1

⇒O-NET หรือ วิชาสามัญ หรือ GAT/PAT

 

รอบที่3 Admission2

⇒ตามเกณฑ์ทปอ

 

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้ในรอบแอด1

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒O-NET หรือ วิชาสามัญ

 

รอบที่3 Admission2

⇒ตามเกณฑ์ทปอ

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ 245 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้ในรอบแอด1

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบแอด3 Admission1

⇒O-NET หรือ GAT PAT3 หรือ วิชาสามัญ

 

รอบที่3 Admission2

⇒ตามเกณฑ์ทปอ

 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 

รอระเบียบการ

 

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรการออกแบบภายใน,หลักสูตรสถาปัตยกรรม

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบแอด3 Admission1

⇒O-NET วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉพาะ หลักสูตรการออกแบบภายใน

⇒PAT4

 

รอบที่3 Admission2

⇒ตามเกณฑ์ทปอ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด ทั้งแอดมิชชั่น1 และ แอดมืชชั่น2

⇒2,250 ที่นั่ง จำนวนรับจริงอาจจะมีเยอะกว่านี้

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 อาชีวะ โดยมีแผนการเรียนและเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้

คุณสมบัติตามคณะและสาขาระบุไว้อ่านต่อที่ระเบียบการด้านล่าง

 

4.ค่าสมัครสอบ

⇒สมัคร 1 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 150 บาท

⇒สมัคร 2 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 200 บาท

⇒สมัคร 3 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 250 บาท

⇒สมัคร 4 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 300 บาท

⇒สมัคร 5 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 400 บาท

⇒สมัคร 6 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บาท

⇒สมัคร 7 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 600 บาท

⇒สมัคร 8 อันดับ มีค่าใช่จ่ายในการสมัคร 700 บาท

⇒สมัคร 9 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 800 บาท

⇒สมัคร 10 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศระเบียบการรับ TCAS64 รอบที่3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่3 admission1 และ Admission2 ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

*ควรจะอ่านระเบียบการรับสมัคร เพื่อรักษาสิทธิ์ของน้องเอง

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0