TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน(admission2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2)

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ หรือขึ้นสมาชิกเต็ม ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน(admission2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2)

⇒สมัครทางออนไลน์กับเว็บทปอ : วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563

⇒ประกาศผลกับเว็บทปอ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

⇒ยื่นสิทธิ์ในระบบ เคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563

⇒สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 เฉพาะบางสาขา

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 7 มิถุนายน 2563

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 7-8 มิถุนายน 2563

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมโทรคมนาคม,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมแมคทรอนิกส์และออโตเมชัน,วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการฏวิศวกรรมขนส่งทางราง

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชา สถาปัตยกรรมหลัก,ศิลปอุตสาหกรรม

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม,การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน,ครุศาสตร์การออกแบบ,ครุศาสตร์เกษตร

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฎวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา),สัตวศาสตร์,วิทยาศาสตร์การประมง,พัฒนาการเกษตร,นิเทศศาสตร์เกษตร

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เคมีอุตสาหกรรม,เคมีสิ่งแวดล้อม,เทคโนโลยีชีวภาพ,จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม,ฟิสิกส์ประยุกต์,สถิติประยุกต์

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร,วิศวกรรมแปรรูปอาหาร,Culinary Science and Foodsevice Management (International Program)

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะการบริหารและการจัดการ

หลักสูตร บริหารธูรกิจ  ,สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการอาหาร

 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี

สาขาวิชา วิศวกรรมวัสดุนาโน, Bachelor of Engineering Program in smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI

 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

สาขาวิชา วิศวกรรมระบบการผลิต

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

สาขาวิชา วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ นานาชาติ,การจัดการโลจิสติกส์ นานาชาติ

 

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น,นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

สาขา วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ,สัตวศาสตร์,เทคโนโลยีผลิตพืช,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร,วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน,วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ,วิศวกรรมสารสนเทศ,บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

จำนวนรับยังไม่แน่นอน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ทุกแผนการเรียน ตามคณะและสาขาระบุไว้

⇒มีคะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒O-NET

⇒GAT-PAT ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

สิ่งที่น้องต้องระวัง ในการสมัครสอบ TCAS63 รอบที่4 ลาดกระบัง

⇒หลายคณะได้กำหนดหน่วยกิตขั่นต่ำด้วยนะอย่าลืมเช็คให้ดีในระเบียบการ ตั้งแต่ หน้า 7-19

⇒จะเข้าคณะไหน อย่าลืมเช็คแผนการเรียนด้วยนะ ว่าจะรับแผนการเรียนน้องไหม

⇒คณะที่น้องจะเข้า ได้กำหนดคะแนนขั่นต่ำ หรือเกรดขั่นต่ำเท่าไร อย่าลืมเข้าไปเช็คด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  TCAS63 รอบที่4 ลาดกระบัง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS63 รอบที่4 ทปอ <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

สำหรับน้องที่ต้องการรับข่าว 3 พระจอม บางมด พระนครเหนือ ลาดกระบัง เข้ากลุ่มนี้เลย   <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

กรณีน้องเข้ากลุ่มไม่ได้ ให้อัพเดทไลน์เป็น ver ใหม่ล่าสุดก่อนนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น