Breaking News

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์ : วันที่ 3 มิถุนายน 2565

สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ (ถ้ามี) : วันที่ 4-5 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 มิถุนายน 2565

 

*********************************

ค้นหาTCAS รับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS ที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะที่เปิดรับ

สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2.  Portfolio ไฟล์เอกสารประวัติผลงานเด่นย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี สัดส่วน 20.00
 3.  SoP (Statement of Purpose) โดยจัดทำเป็น VDO clip ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ…”ฉันเหมาะที่จะเรียนที่วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มก. เพราะ…” สัดส่วน 20.00
 4.  สอบสัมภาษณ์และกิจกรรมภาคปฏิบัติ (แบบ on-site) สัดส่วน 50.00
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ (ภาษาไทย ปกติ) 25
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หลักสูตรแกนกลาง (สามัญ)
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5.  GAT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7.  PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2.  GAT สัดส่วน 1.00
 3.  PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4.  PAT 2 สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หลักสูตรแกนกลาง (สามัญ)
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5.  GAT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7.  PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2.  GAT สัดส่วน 1.00
 3.  PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4.  PAT 2 สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 117
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หลักสูตรแกนกลาง (สามัญ)
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5.  GAT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7.  PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2.  GAT สัดส่วน 1.00
 3.  PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4.  PAT 2 สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาษาไทย ปกติ) 12
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หลักสูตรแกนกลาง (สามัญ)
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 3.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5.  GAT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7.  PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2.  GAT สัดส่วน 1.00
 3.  PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4.  PAT 2 สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 15
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในประเทศ หรือจากโรงเรียนนานาชาติ หรือจากโรงเรียนสองภาษา
 2.  มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  2.  TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  3.  TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 56.00 คะแนน
  4.  KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 3.  ประวัติผลงาน : กิจกรรมระหว่างศึกษา การแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ฯลฯ
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน หรือผลคะแนน GED สัดส่วน 1.00
 2.  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สัดส่วน 6.00
 3.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 3.00
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 20
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5.  GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 6.  PAT 1
 7.  PAT 2
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2.  GAT ส่วน 2 สัดส่วน 1.00
 3.  PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4.  PAT 2 สัดส่วน 1.00
 5.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 1.  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
  2.  ผลคะแนนสอบ GED รวม 4 รายวิชา โดยแต่ละวิชาต้องได้คะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน ไม่ต่ำกว่า 660.00 คะแนน
 2.  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 437.00 คะแนน
  2.  TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 125.00 คะแนน
  3.  TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  4.  IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
  5.  KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  6.  OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  7.  CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  8.  SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 350.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)/ผลคะแนน GED สัดส่วน 30.00
 2.  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สัดส่วน 30.00
 3.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 40.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 36
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2.  GAT ส่วนที่1 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 3.  GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 4.  PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 5.  PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2.  GAT ส่วนที่ 1 สัดส่วน 1.00
 3.  GAT ส่วนที่ 2 สัดส่วน 1.00
 4.  PAT 1 สัดส่วน 1.00
 5.  PAT 2 สัดส่วน 1.00
 6.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 1.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  2.  ผลคะแนน GED รวม 4 รายวิชา คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 660 คะแนน และแต่ละวิชาต้องได้คะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน ไม่ต่ำกว่า 660.00 คะแนน
 2.  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 437.00 คะแนน
  2.  TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 125.00 คะแนน
  3.  TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  4.  IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
  5.  OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  6.  KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) /ผลคะแนน GED สัดส่วน 1.00
 2.  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 3.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2.  GAT
 3.  PAT 1
 4.  PAT 2
 5.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 6.  คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 7.  คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 1.  GAT สัดส่วน 30.00
 2.  PAT 1 สัดส่วน 20.00
 3.  PAT 2 สัดส่วน 30.00
 4.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย พิเศษ) 60
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3.  คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 4.  คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 5.  GAT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 30.00
 2.  GAT สัดส่วน 35.00
 3.  PAT 1 สัดส่วน 35.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) 30
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4.  GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
 5.  PAT 1
 6.  PAT 2
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2.  GAT ส่วน 2 สัดส่วน 1.00
 3.  PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4.  PAT 2 สัดส่วน 1.00
 5.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 1.  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
  2.  ผลคะแนนสอบ GED รวม 4 รายวิชา โดยแต่ละวิชาต้องได้คะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน ไม่ต่ำกว่า 660.00 คะแนน
 2.  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 437.00 คะแนน
  2.  TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 125.00 คะแนน
  3.  TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  4.  IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
  5.  KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  6.  OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  7.  CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  8.  SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 350.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)/ผลคะแนน GED สัดส่วน 30.00
 2.  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สัดส่วน 30.00
 3.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 40.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย พิเศษ) 8
 1.  GAT ไม่ต่ำกว่า 130.00 คะแนน
 2.  PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 3.  PAT 3 ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
 1.  GAT สัดส่วน 30.00
 2.  PAT 1 สัดส่วน 35.00
 3.  PAT 3 สัดส่วน 35.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย พิเศษ) 8
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย พิเศษ) 8
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย พิเศษ) 40
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย พิเศษ) 18
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 40
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 20
 1.  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัยยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครมีผลสอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ต้องมีผลสอบ GED รวม 4 รายวิชา แต่ละวิชาต้องได้คะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 3.  ผลคะแนนสอบ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  ผลสอบ SAT Math ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และ Critical Reading รวมกับ Mathไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน และ ผลสอบ TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่าหรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน
  2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัยยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
  3.  สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่าให้ส่งเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษา
 1.  ประวัติผลงาน (Portfolio)
 2.  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 3.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษพิจารณาจาก ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน
  1.  คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2.  ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาต่างประเทศ) 15
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาต่างประเทศ) 20
 1.  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครมีผลสอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ต้องมีผลสอบ GED รวม 4 รายวิชา แต่ละวิชาต้องได้คะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน
 2.  คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียนระดับมัธยมปลาย (ณ วันที่รับสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.75 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
 3.  ผลคะแนนสอบ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  ผลสอบ SAT Math ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และ Critical Reading รวมกับ Math ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL (iBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
  2.  ผลสอบ GAT ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน ผลสอบ PAT1 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน และผลสอบ PAT3 ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
 4.  สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า ให้ส่งเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือจบการศึกษา
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2.  มีผลคะแนนสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด
 3.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 4.  ประวัติผลงาน (Portfolio)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Double Degree – นานาชาติ) 10
 1.  1. ด้านการศึกษา
  – เป็นผู้ศึกษาในกลุ่มเรียนวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า โดยที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศสอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศนั้น
 2.  ผลคะแนนการสอบมาตรฐาน 3 รายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ โดยใช้ผลคะแนนการสอบมาตรฐานจำนวน 3 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ โดยในแต่ละวิชาสามารถเลือกผลการสอบมาตรฐาน ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  วิชาภาษาอังกฤษ
   -TOEFL PBT/ITP≥ 548,IBT≥ 79,CBT≥ 211
   -IELTS Overall band Score≥ 5.5
   -RMIT English Worldwide Test ≥ Intermediate Level
   -GAT (Part2) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
  2.  วิชาคณิตศาสตร์
   -SAT I Math or SAT II Math Level 2 ≥ 650
   -AP Calculus AB or BC ≥ 3
   -A Levels Math or Further Maths ≥ C
   -AS Levels Math or Further Maths ≥ B
   -GCSE or IGCSE Math ≥ A
   -IB Diploma Math HL ≥ 5
   – PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน
   – ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 จากโรงเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  3.  วิชาฟิสิกส์
   -SAT Physics ≥650
   -AP Physics I or II B or C: Mechanics ≥3
   -A Levels Physics ≥C
   -AS Levels Physics ≥B
   -GCSE or IGCSE Physics ≥A
   -IB Diploma Physics HL≥5
   – PAT 3 ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน
   – ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 จากโรงเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
 1.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2.  GAT ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 3.  GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 35.00 คะแนน
 4.  PAT 5 ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 5.  วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 6.  วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (99) ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2.  วิชาสามัญ 9 วิชา ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน สัดส่วน 20.00
  1.  วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) สัดส่วนย่อย 10.00
  2.  วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (99) สัดส่วนย่อย 10.00
 3.  GAT สัดส่วน 30.00
 4.  PAT 5 สัดส่วน 40.00
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี (ภาษาไทย ปกติ) 8
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2.  PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
 3.  PAT 5 ไม่ต่ำกว่า 120.00 คะแนน
 4.  GAT ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 5.  GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 35.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2.  PAT 2 สัดส่วน 35.00
 3.  PAT 5 สัดส่วน 35.00
 4.  GAT สัดส่วน 10.00
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2.  PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
 3.  PAT 5 ไม่ต่ำกว่า 120.00 คะแนน
 4.  GAT ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 5.  GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 35.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2.  PAT 2 สัดส่วน 35.00
 3.  PAT 5 สัดส่วน 35.00
 4.  GAT สัดส่วน 10.00
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3.  GAT ไม่ต่ำกว่า 120.00 คะแนน
 4.  PAT 5 ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 5.  วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) ไม่ต่ำกว่า 45.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2.  GAT สัดส่วน 30.00
 3.  PAT 5 สัดส่วน 30.00
 4.  วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) สัดส่วน 30.00
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 120
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2.  GAT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3.  GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 45.00 คะแนน
 4.  PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5.  วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7.  วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8.  วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ำกว่า 10.00 คะแนน
 9.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2.  GAT สัดส่วน 15.00
 3.  GAT ส่วน 2 สัดส่วน 15.00
 4.  PAT 1 สัดส่วน 10.00
 5.  วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) สัดส่วน 10.00
 6.  วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) สัดส่วน 10.00
 7.  วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วน 15.00
 8.  วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) สัดส่วน 15.00
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ) 10
 1.  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.25
 3.  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 62.00 คะแนน
  2.  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  3.  SAT I (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 350.00 คะแนน
  4.  CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
  5.  TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  6.  KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 %
  7.  OOPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
  8.  GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 75.00 คะแนน
 4.  ผลคะเเนนสอบคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า 530.00 คะแนน
  2.  PAT I ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
  3.  คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 5.  หมายเหตุ
  1.กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันผลการสอบ TOEFL IELTS SAT CU-TEP TU-GET KU-EPT OOPT ฉบับจริง ทางโครงการฯ อนุโลมให้ใช้ผลสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมระบุ Username และ password เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องได้
  2.ผลคะแนนการทดสอบที่นำมายื่นในการสมัครต้องยังไม่หมดอายุ หรือให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองผลคะแนนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  3.สำหรับผู้สมัครที่ใช้ผลการเรียน GED ต้องแนบผลการเรียน (Transcript) ในชั้นปีสุดท้ายประกอบ
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2.  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 3.  ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์ สัดส่วน 20.00
 4.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 50.00
ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) 65
 1.  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3.  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
  2.  TOEFL (ITP) ไม่ต่ำกว่า 520.00 คะแนน
  3.  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  4.  KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 %
  5.  OOPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
  6.  GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 75.00 คะแนน
  7.  SAT Evidence-Based Reading and Writin ไม่ต่ำกว่า 529.00 คะแนน
 4.  ผลคะแนนคณิตศาสตร์
  1.  SAT Math ไม่ต่ำกว่า 450.00 คะแนน
  2.  PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 45.00 คะแนน
  3.  ผลการเรียนเฉลี่ยวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อย่างน้อย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
  4.  GSAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 450.00 คะแนน
 5.  หมายเหตุ
  – หากผู้ปกครองเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  – ใบรายงานคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ และใบรายงานผลการสอบมาตรฐานคณิตศาสตร์ จะต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันสมัครสอบ
  – คณะกรรมการฝ่ายรับเข้าศึกษาของหลักสูตร จะพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร และคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์รายบุคคล ผลการตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายรับสมัครถือเป็นที่สุด
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2.  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 3.  ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์ สัดส่วน 20.00
 4.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 40.00
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาษาไทย พิเศษ) 7
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2.  GAT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3.  PAT 7.4 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4.  วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5.  วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 2.00
 2.  GAT สัดส่วน 3.00
 3.  วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) สัดส่วน 1.00
 4.  วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) สัดส่วน 3.00
 5.  PAT 7.4 สัดส่วน 1.00
ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาษาไทย พิเศษ) 6
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2.  GAT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3.  PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4.  วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5.  วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 2.00
 2.  GAT สัดส่วน 3.00
 3.  วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) สัดส่วน 1.00
 4.  วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) สัดส่วน 3.00
 5.  PAT 1 สัดส่วน 1.00
ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาษาไทย พิเศษ) 6
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2.  GAT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3.  PAT 7.1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4.  วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5.  วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 2.00
 2.  GAT สัดส่วน 3.00
 3.  วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) สัดส่วน 1.00
 4.  วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) สัดส่วน 3.00
 5.  PAT 7.1 สัดส่วน 1.00
ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาษาไทย พิเศษ) 6
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2.  GAT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3.  PAT 7.3 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4.  วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5.  วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 2.00
 2.  GAT สัดส่วน 3.00
 3.  วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) สัดส่วน 1.00
 4.  วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) สัดส่วน 3.00
 5.  PAT 7.3 สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 70
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
 3.  GAT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4.  PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5.  ไม่มีความบกพร่องทางสายตา (เช่น ตาไม่บอดสี ตาบอด เป็นต้น) โดยมีใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าไม่มีความบกพร่องทางสายตา
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2.  GAT สัดส่วน 30.00
 3.  PAT 1 สัดส่วน 50.00
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย พิเศษ) 15
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2.  GAT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3.  PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4.  วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5.  วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7.  วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (99) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2.  GAT สัดส่วน 30.00
 3.  PAT 1 สัดส่วน 10.00
 4.  วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) สัดส่วน 10.00
 5.  วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) สัดส่วน 10.00
 6.  วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วน 10.00
 7.  วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (99) สัดส่วน 10.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 5
 1.  กรณีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในประเทศไทย
  1.  มีผลการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  2.  GAT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  3.  GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
  4.  PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  5.  วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 2.  กรณีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติ หรือจากต่างประเทศ
  1.  มีผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (หรือเทียบเท่า) หรือผลการสอบ GED (สมัครสอบตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) มีคะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน
 3.  Statement of Purpose เป็นภาษาอังกฤษ (ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ)
 4.  คะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ และคะแนนทดสอบ SAT Math (ถ้ามี)
 5.  ประวัติผลงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการนำเสนอในที่สาธารณะความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 รวม 1 ไฟล์ (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) หรือ วิดีโอคลิปแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ถ้ามี)
 1.  ผลคะแนนสอบ ข้อ 1 หรือ 2 สัดส่วน 25.00
 2.  Statement of purpose สัดส่วน 25.00
 3.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 50.00
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาษาไทย ปกติ) 30
 1.  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 6.  GAT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7.  PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8.  PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2.  GAT สัดส่วน 20.00
 3.  PAT 1 สัดส่วน 30.00
 4.  PAT 2 สัดส่วน 40.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาษาไทย ปกติ) 40
 1.  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5.  GAT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2.  GAT สัดส่วน 50.00
 3.  PAT 1 สัดส่วน 30.00
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 40
 1.  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5.  GAT
 6.  มีคะแนน ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  2.  วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7.  มีคะแนน ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  2.  วิชาสามัญ เคมี (59) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  3.  วิชาสามัญ ชีววิทยา (69) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 15.00
 2.  GAT สัดส่วน 15.00
 3.  เลือก ใช้คะแนนมากที่สุด สัดส่วน 30.00
  1.  PAT 1
  2.  วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39)
 4.  เลือก ใช้คะแนนมากที่สุด สัดส่วน 40.00
  1.  PAT 2
  2.  วิชาสามัญ เคมี (59)
  3.  วิชาสามัญ ชีววิทยา (69)
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) 5
 1.  คะเเนนภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 83.00 คะแนน
  2.  KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 45.00 คะแนน
  3.  TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 520.00 คะแนน
  4.  TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 65.00 คะแนน
  5.  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  6.  SAT (เฉพาะส่วน Evidence-based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 530.00 คะแนน
  7.  OOPT ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 1.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
ศศ.บ. สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 25
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2.  GAT ไม่ต่ำกว่า 140.00 คะแนน
 3.  GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
 4.  PAT ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
  2.  PAT 7.1 ไม่ต่ำกว่า 80.00 คะแนน
  3.  PAT 7.2 ไม่ต่ำกว่า 80.00 คะแนน
  4.  PAT 7.3 ไม่ต่ำกว่า 80.00 คะแนน
  5.  PAT 7.4 ไม่ต่ำกว่า 80.00 คะแนน
  6.  PAT 7.7 ไม่ต่ำกว่า 80.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2.  GAT สัดส่วน 1.00
 3.  PAT ใช้คะแนนมากที่สุด สัดส่วน 1.00
  1.  PAT 1
  2.  PAT 7.1
  3.  PAT 7.2
  4.  PAT 7.3
  5.  PAT 7.4
  6.  PAT 7.7
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1.  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จากหลักสูตรโรงเรียนดุริยางค์ทหาร
 2.  สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตกได้อย่างชำนาญ อย่างน้อย 1 ชนิด โดยเป็นเครื่องดนตรีประเภทที่มีอยู่ในวงซิมโฟนีออร์เคสตรา หรือกีตาร์คลาสสิก หรือเปียโนคลาสสิก หรือการขับร้องคลาสสิก อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัครฮาร์ป รีคอร์เดอร์ อิเลคโทน คีย์บอร์ดไฟฟ้า กีตาร์ไฟฟ้า และเครื่องดนตรีไฟฟ้าทุกชนิด)
 3.  ประวัติผลงาน (portfolio) แนบคลิปวิดีโอการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีตะวันตกในบทเพลงคลาสสิกตะวันตก ความยาวไม่เกิน 20 นาที (เห็นใบหน้าผู้สมัคร) ในบทเพลง 2 บทเพลงต่างยุคสมัยที่มีระดับทักษะปานกลางถึงสูง หรือมีทักษะไม่ต่ำกว่าระดับเกรด 5 โดยอ้างอิงมาตรฐานจาก Trinity College London
  หมายเหตุ
  1) ไม่รับพิจารณาคลิปการบรรเลงรวมวงที่ผู้สมัครอยู่ในวง เนื่องจากกรรมการต้องการดูทักษะเดี่ยวเครื่องดนตรีของผู้สมัคร
  2) สำหรับผู้สมัครขับร้อง สามารถส่งบทเพลงประเภท Musical ทดแทนบทเพลงคลาสสิกได้
 1.  การสอบสัมภาษณ์และการทดสอบทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตก (ทดสอบและสัมภาษณ์ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยรายละเอียดจะแจ้งอีกครั้ง) สัดส่วน 1.00
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี วิชาเอกวรรณคดีไทย (ภาษาไทย ปกติ) 30
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25
 2.  GAT ไม่ต่ำกว่า 130.00 คะแนน
 3.  วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 4.  วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 5.  ผลการเรียนวิชาภาษาไทย ต้องได้เกรด 3.50 ทุกภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2.  การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 1.00
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) 30
 1.  กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3.  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 543.00 คะแนน
  2.  TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 72.00 คะแนน
  3.  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.50 คะแนน
  4.  OOPT ไม่ต่ำกว่า 61.00 คะแนน
  5.  KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 51.00 คะแนน
  6.  SAT เฉพาะส่วน Evidence-based Reading and Writing ไม่ต่ำกว่า 530.00 คะแนน
  7.  CEFR ไม่ต่ำกว่า B2
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 30.00
 2.  ผลคะแนนภาษาอังกฤษต้องไม่มีอายุเกิน 2 ปี สัดส่วน 40.00
 3.  การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากคำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 10.00
 4.  การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากทัศนคติและความเหมาสมในการศึกษา สัดส่วน 10.00
 5.  การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากความสามารถพิเศษด้านต่างๆ สัดส่วน 10.00
บธ.บ. (นานาชาติ) 40
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2.  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 543.00 คะแนน
  2.  TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 72.00 คะแนน
  3.  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.50 คะแนน
  4.  OOPT ไม่ต่ำกว่า 61.00 คะแนน
  5.  KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 51.00 คะแนน
  6.  SAT เฉพาะส่วน Evidence-based Reading and Writing ไม่ต่ำกว่า 530.00 คะแนน
  7.  CEFR ไม่ต่ำกว่า B2
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 3.00
 2.  ผลคะแนนภาษาอังกฤษต้องไม่มีอายุเกิน 2 ปี สัดส่วน 4.00
 3.  การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 2.00
 4.  การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา สัดส่วน 1.00
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 100
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4.  GAT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5.  PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7.  วิชาสามัญ เคมี (59) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2.  PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3.  PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4.  วิชาสามัญ เคมี (59) สัดส่วน 2.00
 5.  GAT สัดส่วน 1.00
คณะเกษตร กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 25
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 60
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 10
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 15
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ) 40
 1.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 2.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
 1.  GAT สัดส่วน 25.00
 2.  PAT 1 สัดส่วน 25.00
 3.  PAT 2 สัดส่วน 25.00
 4.  PAT 3 สัดส่วน 25.00
 5.  การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย พิเศษ) 26
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 17
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาไทย ปกติ) 20
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 37
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 17
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

วท.บ. สาขาวิชาพฤกษนวัตกรรม (ภาษาไทย ปกติ) 10
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 20
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 15
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 10
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย พิเศษ) 8
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย พิเศษ) 28
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาษาไทย พิเศษ) 135
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาษาไทย พิเศษ) 135
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

ศศ.บ. สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาษาไทย พิเศษ) 25
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

ศศ.บ. สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 15
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

ศศ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (ภาษาไทย ปกติ) 1
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ์ (ภาษาไทย ปกติ) 45
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ภาษาไทย พิเศษ) 20
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย พิเศษ) 9
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (ภาษาไทย พิเศษ) 35
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 16
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 4
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 25
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาษาไทย พิเศษ) 20
 1.  ไม่จำกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 3.00
 2.  Portfolio สัดส่วน 7.00
คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาษาไทย พิเศษ) 100
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาษาต่างประเทศ) 100
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย พิเศษ) 100
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาต่างประเทศ) 100
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชี (ภาษาไทย พิเศษ) 100
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชี (ภาษาต่างประเทศ) 100
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาษาไทย พิเศษ) 100
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาษาต่างประเทศ) 100
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศ) 100
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาษาต่างประเทศ) 100
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาษาไทย พิเศษ) 150
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาษาไทย พิเศษ) 150
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาษาต่างประเทศ) 50
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาษาต่างประเทศ) 50
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) 28
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (ภาษาไทย ปกติ) 50
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย (ภาษาไทย ปกติ) 30
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 50
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 45
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 20
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 50
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 30
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 100
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา)
วท.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ภาษาไทย ปกติ) 10
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (ภาษาไทย ปกติ) 20
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 15
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ภาษาไทย ปกติ) 20
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

คณะประมง กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาประมง วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาษาไทย ปกติ) 31
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

คณะสิ่งแวดล้อม กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 40
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3.  คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4.  GAT
 5.  PAT 1
 6.  PAT 2
 7.  วิชาสามัญ เคมี (59)
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2.  GAT สัดส่วน 2.00
 3.  PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4.  PAT 2 สัดส่วน 1.00
 5.  วิชาสามัญ เคมี (59) สัดส่วน 2.00
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 60
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2.  คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3.  คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4.  GAT
 5.  PAT 1
 6.  PAT 2
 7.  วิชาสามัญ เคมี (59)
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2.  GAT สัดส่วน 2.00
 3.  PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4.  PAT 2 สัดส่วน 1.00
 5.  วิชาสามัญ เคมี (59) สัดส่วน 2.00

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนิสิตใหม่ รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  <<คลิกสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนิสิตใหม่ รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  <<คลิกสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนิสิตใหม่ รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  <<คลิกสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนิสิตใหม่ รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  <<คลิกสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนิสิตใหม่ รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *