Breaking News

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2564

 

 

1.คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัคร วันที่ 2-5 มิถุนายน 2564  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2.คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 75 ที่นั่ง    เปิดรับสมัคร วันที่ 3-9 มิถุนายน 2564  ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>> และ การสมัคร  <<คลิกสมัครที่นี่>>

⇒หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ,

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา โภชนศาสตร์ การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

3.คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 285 ที่นั่ง  เปิดรับสมัคร วันที่ 2-8 มิถุนายน 2564 เปิดรับสมัคร วันที่ 2-8 มิถุนายน 2564 ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>> และ การสมัคร  <<คลิกสมัครที่นี่>>

⇒สาขาวิชา เคมี,ชีววิทยา ,ฟิสิกส์ , ฟิสิกส์ประยุกต์ ,คณิตศาสตร์ ,สถิติ ,จุลชีววิทยา ,พันธุศาสตร์โมเลกุล , นวัตกรรมทางชีวเคมี ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

4.คณะเทคโนโลยี จำนวนรับ 130 ที่นั่ง เปิดรับสมัคร วันที่ 2-7 มิถุนายน 2564 ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>> และ <<คลิกอ่านที่นี่>>  และการสมัคร  <<คลิกสมัครที่นี่>>

⇒สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ , เทคโนโลยีชีวภาพ , เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน,พืชไร่) , พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ,สัตวศาสตร์ , ประมง ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

5.คณะสัตวแพทยศาสตร์ รอประกาศ

 

6.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวนรับ 120 ที่นั่ง เปิดรับสมัคร วันที่ 2-9 มิถุนายน 2564 ระเบียบการรับสมัคร <<คลิกอ่านที่นี่>>  และการสมัคร <<คลิกสมัครที่นี่>>

⇒สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม , การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , สิ่งแวดล้อมศึกษา ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

7.คณะวิทยาการสนเทศ จำนวนรับ 181 ที่นั่ง เปิดรับสมัคร วันที่ 2-8 มิถุนายน 2564 ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>> และการสมัคร <<คลิกสมัครที่นี่>>

⇒สาขาที่เปิดรับ สารสนเทศศาสตร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , สื่อนฤมิต , ภูมิสารสนเทศ , วิทยาการข้อมูลประยุกต์ , เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจใหม่

 

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอประกาศ

 

9.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จำนวนรับ 60 ที่นั่ง เปิดรับสมัคร วันที่ 2-9 มิถุนายน 2564 ระเบียบการรับสมัคร <<คลิกอ่านที่นี่>> และ การสมัคร <<คลิกสมัครที่นี่>>

⇒สาขาที่เปิดรับ สถาปัตยกรรมผังเมือง , ภูมิสถาปัตยกรรม , นฤมิตศิลป์ , การจัดการงานก่อสร้าง ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

10. คณะการบัญชีและการจัดการ รอประกาศ

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

10.คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวนรับ 200 ที่นั่ง เปิดรับสมัคร วันที่ 2-9 มิถุนายน 2564  ระเบียบการรับสมัคร <<คลิกอ่านที่นี่>> และ การสมัคร <<คลิกสมัครที่นี่>>

⇒สาขาที่เปิดรับ การจัดการการท่องเที่ยว , การจัดการโรงแรม , การจัดการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

12.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 220 ที่นั่ง  เปิดรับสมัคร วันที่ 2-9 มิถุนายน 2564 ระเบียบการรับสมัคร <<คลิกอ่านที่นี่>> และ การสมัคร <<คลิกสมัครที่นี่>>

⇒สาขาที่เปิดรับ ภาษาไทย , ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ , ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นานาชาติ ,ภาษาฝรั่งเศส , ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชนและสังคม , ภูมิศาสตร์ ,ภาษาตะวันออก (เกาหลี) , ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร ลาว เวียดนาม) ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

13. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จำนวนรับ 50 ที่นั่ง เปิดรับสมัคร วันที่ 2-7 มิถุนายน 2564 ระเบียบการรับสมัคร <<คลิกอ่านที่นี่>> และ การสมัคร <<คลิกสมัครที่นี่>>

⇒สาขาที่เปิดรับ การเมืองการปกครอง , รัฐประศาสนศาสตร์ , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

14.คณะศึกษาศาสตร์ รอประกาศ

 

15.คณะศิลปกรรมศาสตรฺ์และวัฒนธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 110 ที่นั่ง  เปิดรับสมัคร วันที่ 2-9 มิถุนายน 2564 ระเบียบการรับสมัคร <<คลิกอ่านที่นี่>> และ <<คลิกอ่านที่นี่>> และ การสมัคร <<คลิกสมัครที่นี่>>

⇒สาขาที่เปิดรับ ทัศนศิลป์ , ศิลปะการแสดง ,การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , การจัดการวัฒนธรรม ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

16.วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รอประกาศ

 

17. คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับ 100 ที่นั่ง  เปิดรับสมัคร วันที่ 2-9 มิถุนายน 2564 ระเบียบการรับสมัคร <<คลิกอ่านที่นี่>>  และ การสมัคร <<คลิกสมัครที่นี่>>  ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

จำนวนรับทั้งหมดทุกสาขา ตอนนี้ยังไม่แน่นอน ตอนประกาศจริง อาจจะมีการรับเยอะกว่านี้

 

ค่าสมัครสอบ หลายคณะ สมัครฟรี อย่าลืมเช็ครายละเอียดให้ดีๆ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0