Breaking News

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา2563 เป็นต้นไป โดยมีการ สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

1.ค่าเทอมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ 

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 6 ปี ค่าเทอม 40,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ค่าเทอม 20,000 บาท /ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินการแพทย์ ค่าเทอม 20,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะเภสัชศาสตร์  

⇒หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 6 ปี ค่าเทอม 32,500 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ค่าเทอม 31,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

⇒หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา โภชนศาสตร์ การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค่าเทอม 16,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน วิชาเอกพืชไร่) ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 6 ปี ค่าเทอม 25,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม ค่าเทอม 12,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ค่าเทอม 13,500 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเทอม 13,500 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต ค่าเทอม 13,500 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ค่าเทอม 13,500 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ค่าเทอม 13,500 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ค่าเทอม 25,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 

⇒หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 5 ปี ค่าเทอม 18,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี ค่าเทอม 18,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี ค่าเทอม 18,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์  ค่าเทอม 18,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 5 ปี ค่าเทอม 18,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง ค่าเทอม 18,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะการบัญชีและการจัดการ

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ค่าเทอม 18,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรบริหารศาสตรธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ค่าเทอม 18,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ค่าเทอม 18,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ค่าเทอม 18,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ นานาชาติ ค่าเทอม 45,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน ค่าเทอม 18,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ค่าเทอม 18,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ค่าเทอม 18,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ค่าเทอม 18,000 บาท/ภาคการศึกษา 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ค่าเทอม 18,000 บาท/ภาคการศึกษา 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรภาษาอังกฤษ ค่าเทอม 35,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ค่าเทอม 11,000 บาท/ภาคการศึกษา 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ ค่าเทอม 11,000 บาท/ภาคการศึกษา 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค่าเทอม 12,000 บาท/ภาคการศึกษา 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ค่าเทอม 25,000 บาท/ภาคการศึกษา 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขวิชาาภาษาอังกฤษธุรกิจ ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ค่าเทอม 12,000 บาท/ภาคการศึกษา 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) ค่าเทอม 12,000 บาท/ภาคการศึกษา 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ค่าเทอม 12,000 บาท/ภาคการศึกษา 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ค่าเทอม 11,000 บาท/ภาคการศึกษา 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ค่าเทอม 11,000 บาท/ภาคการศึกษา 

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ค่าเทอม 12,000 บาท/ภาคการศึกษา 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) ค่าเทอม 12,000 บาท/ภาคการศึกษา 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร ลาว หรือเวียดนาม) ค่าเทอม 11,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

⇒หลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ค่าเทอม 13,000 บาท/ภาคการศึกษา  

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ค่าเทอม 13,000 บาท/ภาคการศึกษา  

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ค่าเทอม 13,000 บาท/ภาคการศึกษา  

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ค่าเทอม 13,000 บาท/ภาคการศึกษา  

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค่าเทอม 13,000 บาท/ภาคการศึกษา  

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ค่าเทอม 13,000 บาท/ภาคการศึกษา  

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค่าเทอม 13,000 บาท/ภาคการศึกษา 

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ค่าเทอม 13,000 บาท/ภาคการศึกษา  

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ค่าเทอม 13,000 บาท/ภาคการศึกษา  

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค่าเทอม 13,000 บาท/ภาคการศึกษา   

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ค่าเทอม 13,000 บาท/ภาคการศึกษา  

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  ค่าเทอม 13,000 บาท/ภาคการศึกษา  

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา  

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา  

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา  

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

⇒หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ค่าเทอม 15,000 บาท/ภาคการศึกษา  

 

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม ค่าเทอม 12,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะนิติศาสตร์

⇒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ค่าเทอม 13,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

 

กลุ่มไลน์ ติดตามสอบเข้า ม มหาสารคาม   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ระเบียบการ ค่าธรรมเนียมการศึกษา <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*********************************

ค้นหาค่าเทอมมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหค่าเทอม มหาวิทยาลัยต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

2.อัตราการหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<คลิกอ่านที่นี่>>

ที่มา ประกาศอัตราค่าบำรุงหอพัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

2 comments

  1. ขอบคุณข้อมูลดีๆ

  2. อภิศรา ประวันโน

    ต้องการทราบว่า รอบPortfolio รอบ2 วันที่เท่าไหร่ค่ะ ของโครงการกีฬา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *