สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มศว มีค่าเทอมเท่าไร ค่าหอพักเท่าไร ที่นี่มีคำตอบให้น้องแล้ว สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่าลืมเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบและเตรียมค่าเทอมไว้ด้วยนะ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี่<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

สรุปคณะที่เปิดรับและค่าเทอมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค่าเทอมของมศว

อัพเดทวันที่ 3 เมษายน 2566

-ค่าเทอมนี้ย้ำ เป็นภาคการศึกษา ไม่ใช่รายปีนะจ้า

-ยังไม่รวมหอพักนะจ้า หอพักหลายคนอยู่หอนอก

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ,สถิติ ,เคมี ,ชีววิทยา ภาคเรียนละ 20,000 บาท

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วัสดุศาสตร์ ภาคเรียนละ 22,000 บาท

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ 24,000 บาท 

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมข้อมูล (หลักสูตร 2 ภาษา) ภาคเรียนละ 40,000 บาท 

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาคเรียนละ 20,000 บาท 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า(วิชาเอก วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ), วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาคเรียนละ 25,000 บาท

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ 40,000 บาท

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย หลักสูตรนานาชาติ  ภาคเรียนละ 80,000 บาท

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ ภาคเรียนละ 80,000 บาท

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าชธรรมชาติ หลักสูตรนานาชาติ ภาคเรียนละ 80,000 บาท 

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ,นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ,เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ภาคเรียนละ 21,000 บาท

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ ภาคเรียนละ 25,000 บาท

 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา ภาคเรียนละ 22,000 บาท

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ภาคเรียนละ 20,000 บาท

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคเรียนละ 28,000 บาท

 

คณะแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ 28,000 บาท

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ภาคเรียนละ 150,000 บาท

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคเรียนละ 50,000 บาท

 

คณะเภสัชศาสตร์ 

⇒หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา เภสัชกรรมอุตสาหการ ,การบริบาลทางเภสัชกรรม ภาคเรียนละ 45,000 บาท

⇒หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ภาคเรียนละ 150,000 บาท

 

คณะกายภาพบำบัด

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การส่งเสริมสุขภาพ ภาคเรียนละ 30,000 บาท

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กายภาพบำบัด ภาคเรียนละ 31,000 บาท

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กิจกรรมบำบัด ภาคเรียนละ 35,000 บาท

 

คณะพลศึกษา

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา,สุขศึกษา,สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนละ 15,000 บาท

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ผู้นำนันทนาการ ภาคเรียนละ 15,000 บาท 

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย,สาธารณสุขศาสตร์ (วิชาเอก สาธารณสุขชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ภาคเรียนละ 20,000 บาท

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยา ภาคเรียนละ 17,000 บาท

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ 17,000 บาท

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วรรณกรรมสำหรับเด็ก,ปรัชญาและศาสนา,สารสนเทศศึกษา,ภาษาอังกฤษ,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาตะวันออก(วิชาเอก ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น) ,ภาษาไทย (วิชาเอก ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ) ภาคเรียนละ 17,000 บาท

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาเพื่ออาชีพ หลักสูตรนานาชาติ ภาคเรียนละ 40,000 บาท

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ (วิชาเอก ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ,ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน ,ภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม) ภาคเรียนละ 50,000 บาท

 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคเรียนละ ในเวลาราชการ 20,000 บาท นอกเวลาราชการ 30.000 บาท

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาาขาวิชา การตลาด,การเงิน,ธุรกิจระหว่างประเทศ,ธุรกิจเพื่อสังคม,การท่องเที่ยวและการโรงแรม,การท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาคเรียนละ ในเวลาราชการ 20,000 บาท นอกเวลาราชการ 30.000 บาท

 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนละ ในเวลาราชการ 20,000 บาท นอกเวลาราชการ 30.000 บาท

⇒หลักสูตรนานาชาติ ภาคเรียนละ 50,000 บาท

 

คณะสังคมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ประวัติศาสตร์,สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอก การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ,การพัฒนาชุมชนเมือง) ภาคเรียนละ ในเวลาราชการ 15,000 บาท นอกเวลาราชการ 30.000 บาท

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอก การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ,การพัฒนาชุมชนเมือง) ภาคเรียนละ ในเวลาราชการ 17,000 บาท นอกเวลาราชการ 30.000 บาท

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา ภาคเรียนละ 15,000 บาท

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ภาคเรียนละ ในเวลาราชการ 20,000 บาท นอกเวลาราชการ 30.000 บาท

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคเรียนละ ในเวลาราชการ 15,000 บาท นอกเวลาราชการ 30.000 บาท

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง ,รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนละ 15,000 บาท

⇒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ ในเวลาราชการ 20,000 บาท นอกเวลาราชการ 30.000 บาท

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เอกเดี่ยว  สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย,การประถมศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,อุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า ภาคเรียนละ 20,000 บาท

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เอกคู่ สาขาวิชา การประถมศึกษา , อุตสาหกรรมศึกษา , เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว, การวัด ประเมินและวิจัยการศึกษา ,การศึกษาพิเศษ,การศึกษาตลอดชีวิต,การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน ภาคเรียนละ 20,000 บาท 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา,ดนตรีศึกษา,นาฏศิลป์ศึกษา ภาคเรียนละ 20,000 บาท

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปะการแสดง (วิชาเอก การออกแบบเพื่อการแสดง,การแสดงและกำกับการแสดง) ,ทัศนศิลป์ (วิชาเอก ศิลปะจินตทัศน์,เซรามิกส์,ศิลปวัฒนธรรม) ,การออกแบบสื่อสาร ,การออกแบบทัศนศิลป์ (วิชาเอก การออกแบบแฟชั่น,การออกแบบเครื่องประดับ ,การออกแบบผลิตภัณฑ์) ภาคเรียนละ 23,000 บาท

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ ภาคเรียนละ 25,000 บาท

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์สากล ภาคเรียนละ 33,000 บาท 

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม หลักสูตร 2 ภาษา ภาคเรียนละ 40,000 บาท

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการภูมิสังคม,การจัดการภูมิวัฒนธรรม ภาคเรียนละ 15,000 บาท

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน (วิชาเอก นวัตกรรมเกษตร การจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน) ภาคเรียนละ 20,000 บาท

 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ภาคเรียนละ 50,000 บาท

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภาคเรียนละ 60,000 บาท

 

วิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อศึกษาความยั่งยื่น

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมสื่อสารสังคม (วิชาเอก การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย,การจัดการธุรกิจไซเบอร์,คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร,การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม,การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว,การสื่อสารเพื่อสุขภาพ,การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์) ,  ภาคเรียนละ 45,000 บาท

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (วิชาเอก การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์,การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) ภาคเรียนละ 50,000 บาท

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อัญมณีและเครื่องประดับ ภาคเรียนละ 40,000 บาท

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์,แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง ภาคเรียนละ 40,000 บาท 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

ค่าเทอมของปีที่แล้ว

 

 

ค่าหอพัก

 

ค่ากระแสไฟฟ้าหน่วยละ 6 บาท

 

ค่าหอพักรายวัน

 

 

*ฝากน้องๆสิ่งที่สำคัญพอๆกับการสอบเข้า คือ การเช็คค่าเทอมของแต่ละมหาวิทยาลัยว่าค่าเทอมเท่าไร มีค่าใช้จ่ายอื่นๆไหม ถ้าน้องไม่ได้ศึกษาคุยกับทางบ้านไม่ดี น้องอาจจะไม่ได้เรียนในที่นั่นๆนะ อย่าลืมศึกษาด้วยนะ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มาของบทความ เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

2 comments

  1. ณัฐนันท์ ชิทวงค์

    คณะมนุษยศาสตร์ เอกอิ้งและภาษาจีน ตลอดหลักสูตรเท่าไหร่ค่ะ

  2. สอบถามเรื่องหอพัก ถ้าจะพัก มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการเข้าพักคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0