Breaking News

รับตรง63 รอบแอดมิชชั่น สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

รับตรง63. สถาบันพระบรมราชชนก ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบแอดมิชชั่น ปีการศึกษา2563 ขอให้น้องอ่านอย่างรอบคอบกันด้วยนะ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ หรือขึ้นสมาชิกเต็ม ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง63 รอบแอดมิชชั่น สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

 

ประกาศรายชื่อผู้ผานการคัดเลือก <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

1.แล้วกดที่ผลการคัดเลือก

 

 

 

กำหนดการรับสมัคร

*เปิดรับสมัคร วันที่ 1-7 เมษายน 2563

กิจกรรมการดำเนินงานระยะเวลาสถานที่
 1. การประชาสัมพันธ์
                                                                      เดือนมีนาคม 2563๏    เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบัน
•    https://admission.pi.in.th
•    https://www.facebook.com/pi.admission
๏    สถาบันพระบรมราชชนก
๏    วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
 1. รับสมัครและชำระค่าสมัคร
วันพุธที่ 1 ถึง
วันอังคารที่ 7
เมษายน 2563
เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th
 1. ผู้สมัครตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ
  ของตนเอง/แก้ไขคะแนน (GAT, PAT2 และ  O-NET)
วันพฤหัสบดีที่ 16 ถึง
วันอาทิตย์ที่ 19
เมษายน 2563
เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์
  (เฉพาะตัวจริงและตัวสำรอง) และผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ (เฉพาะตัวจริง) ส่งหลักฐานและเอกสารต่างๆ
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

วันจันทร์ที่ 27 – พุธที่29 เมษายน 2563

เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th

ส่งสำเนาเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ช่องทางด่วนพิเศษ  ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์

5. ผู้สิทธิ์ตรวจสุขภาพวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
 1. ผู้สมัครตรวจหลักฐานตาม
  คุณสมบัติต่าง ๆ และการสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 1 -เสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ online (งดการเดินทางมาทีี่วิทยาลัย)
 1. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th
 1. การรับชำระค่าลงทะเบียนเรียน
  (กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ไปชำระค่าบำรุงการศึกษาและ/หรือรายงานตัวเข้าศึกษา
  ณ สถานศึกษาตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)
วันพฤหัสบดีที่ 7
ถึงวันศุกร์ที่ 8
พฤษภาคม 2563
๏    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
๏    สถาบันพระบรมราชชนก
 1. ประกาศรายชื่อเป็นนักศึกษาใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์
  (เฉพาะตัวจริง) (รอบที่ ๒)
  และผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ส่งหลักฐานและเอกสารต่างๆ
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

วันพุธที่ 20 – ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th

ส่งสำเนาเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ช่องทางด่วนพิเศษ  ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์

 1. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย (เฉพาะตัวจริง)
 2. ผู้สมัครตรวจหลักฐาน คุณสมบัติต่างๆ และการสัมภาษณ์
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 เลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 จะสงบ

12. สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 23-อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563

ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ตัวจริง 

12.วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ online (งดการเดินทางมาทีี่วิทยาลัย)

 1. ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th
 1. การรับชำระค่าลงทะเบียนเรียน
  (กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ไปชำระค่าบำรุงการศึกษาและ/หรือรายงานตัวเข้าศึกษา
  ณ สถานศึกษาตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)
วันศุกร์ที่ 29 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563๏    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
๏    สถาบันพระบรมราชชนก
 1. ประกาศรายชื่อเป็นนักศึกษาใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th

 

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.หลักสูตรที่เปิดรับ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

 

3.คูณสมบัติของผู้สมัคร

*ไม่มีการกำหนดเกรดเฉลี่ยและคะแนนสอบขั่นต่ำ ขั่นต่ำ

 

 คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีส่วนสูงที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร 

๒.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต้องมีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร

๒.๓ กรณีใช้สิทธิบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกประเภท หรือข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างประจำบำนาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นบุตรโดยกำเนิด โดยมีเอกสารหลักฐานของทางราชการประกอบการพิจารณาจะได้คะแนนเพิ่ม ๑๐๐ คะแนน และจะต้องนำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับจริงพร้อมสำเนา มาเป็นหลักฐานในวันสัมภาษณ์ (โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตมาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่เปิดของการรับสมัคร)

คุณสมบัติทางการศึกษา

 ผู้ที่สำเร็จศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นโปรแกรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน โดยได้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนสำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน และครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

 หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๔๔ หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต

4.องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

 

5.ค่าสมัครสอบ

600 บาท ชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ กรุงไทย

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

 

 

พี่นัทแนะนำน้อง

1.อย่ากรอบเกรดผิด ถ้ากรอบเกรดผิด น้องต้องเสียเงินแล้วสมัครใหม่่นะจ้า

2. กรณีกรอบเกรดผิด ไม่ได้แก้เกรด น้องจะไม่มีโอกาสได้รับการพิจารณาในการสอบเข้า

3.กรณีน้องอยากเป็นพยาบาล แล้วติดหลักสูตรอื่นก่อนจะไม่สามารถสมัครและได้รับการพิจารณาในรอบต่อไปแล้ว

 

วิธีคิดคะแนน

คะแนนที่ใช้ในการคำนวณ คะแนน GPAX O-NET GAT และ PAT2
คิดอัตราส่วนร้อยละของ GPAX:O-NET:GAT:PAT2 = 20:30:20:30
คะแนนรวม = (GPAXx2000/4)+(O-NETx30/5)+(GATx20/3)+(PAT2x30/3)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

สำหรับน้องที่ต้องการรับข่าวเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้ากลุ่มนี้เลย   <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

กรณีน้องเข้ากลุ่มไม่ได้ ให้อัพเดทไลน์เป็น ver ใหม่ล่าสุดก่อนนะ

 

เช็คภูมิสำเนาที่ใช้สมัครและจำนวนรับแต่ละหลักสูตร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รอบไม่จำกัดภูมิสำเนา ปีนี้มีการตัดบางวิทยาลัยออกด้วยนะ อย่าลืมเช็คดีๆนะจ้า

 

*ประเภทการรับสมัคร      

๑. บุคคลทั่วไป หมายถึง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันจัดการเรียนการสอน ซึ่งผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดและมีคุณสมบัติอื่นตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

๒. กรมการแพทย์ หมายถึง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันจัดการเรียนการสอน โดยจำนวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามแผนการจัดสรรของกระทรวงสาธารณสุขให้กับกรมการแพทย์ ซึ่งผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สถาบันกำหนด (มีทั้งที่ระบุภูมิลำเนา(จังหวัด) และไม่จำกัดภูมิลำเนา)

๓. โครงการเสมาพัฒนาชีวิต/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ หมายถึง โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันจัดการเรียนการสอน จำนวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ (กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต) ซึ่งผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดหรือเขตสุขภาพ และมีคุณสมบัติอื่นตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

๔. โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า หมายถึง โครงการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันจัดการเรียนการสอน จำนวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิพระเมตตาสมเด็จย่า ซึ่งมูลนิธิพระเมตตาสมเด็จย่า เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและส่งรายชื่อผู้เข้าศึกษาให้กับสถาบัน โดยมีคุณสมบัติทางการศึกษาและคุณสมบัติอื่นตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

๕. โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า หมายถึง โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันจัดการเรียนการสอน จำนวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และสภาการพยาบาล ซึ่งผู้สมัครได้สมัครและผ่านการคัดเลือกในขั้นต้นจากสภาการพยาบาล และสถาบันพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษา โดยมีคุณสมบัติทางการศึกษาและคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

๖. โรงพยาบาลชลประทาน หมายถึง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียนที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันจัดการเรียนการสอน จำนวนการรับนักศึกษาและภูมิลำเนาของผู้เข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฯ (โรงพยาบาลชลประทาน) กำหนด โดยขอความร่วมมือในการผลิตจากสถาบัน ซึ่งผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี หรือปทุมธานี และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

๗. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว หมายถึง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันจัดการเรียนการสอน จำนวนการรับนักศึกษา และภูมิลำเนาผู้เข้าศึกษาตามที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) กำหนด โดยขอความร่วมมือในการผลิตจากสถาบัน ซึ่งผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

๘. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา หมายถึง การรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันจัดการเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา และส่งรายชื่อผู้เข้าศึกษาให้กับสถาบันเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทางการศึกษา และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

๙. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทางการศึกษา และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

5 comments

 1. ปัญญา สำราญหันต์

  ทางสถาบันการศึกษาจะฝากข้อมูลประชาสัมพันธ์ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

 2. อยากถามว่า กรณีเด็กซิ่วปี62 สามารถใช้คะแนนgatpat2 ของปี62 สมัครพยาบาลบรมรอบแอดปี63 ได้มั้ยคะ

 3. นายอิทธิพล อนุชน

  ไม่ทราบว่าจบมาได้บรรจุเป็นข้าราชการเลยรึเปล่าครับ

 4. สุภัสสรา

  อยากทราบว่าไม่ได้สมัครรอบแอดมิชชั่นไว้มีสิทธิ์สมัครรอบรับตรงอิสระไหมคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *