Breaking News

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต + ค่าเทอม ทั่วประเทศ ที่ได้รับรองแล้ว

มาแล้วจ้า แพทย์ เปิดที่ไหนบ้าง แต่ละภาคที่สถาบันและมหาวิทยาลัยเปิด แถม ค่าเทอม เท่าไร ที่นี่มีคำตอบให้น้องๆแล้ว

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองแล้ว

 
สถาบันที่กำลังมีแผนเปิดรับสมัคร

1.แผนการจัดตั้ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ โรงพยาบาลมุกดาหาร รอประกาศรายละเอียดอีกครั้ง

2.โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนสุนันทา กำลังจัดตั้งอยู่ถ้าผ่านการรับรอง
3.โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กำลังจัดตั้งอยู่ คาดเปิดรับนักศึกษาได้เร็วๆนี้ ถ้าผ่านการรับรอง
4.โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำลังดำเนินจัดตั้งอยู่
5.โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร กำลังดำเนินจัดตั้งอยู่
6.โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎบุรีรัมย์ กำลังดำเนินจัดตั้งอยู่

 

 

เปิดภาคกลางและภาคใต้

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชนนก กระทรวงสาธารณสุข

ค่าเทอม รอประกาศ

เว็บไซต์ md.pi.ac.th

 

 

ภาคเหนือ 

1.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าเทอม ภาคเรียนละ 20,000 บาท 

เว็บไซต์ : web.med.cmu.ac.th/

 

2.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ค่าเทอม ภาคเรียนละ 50,000 บาท 

เว็บไซต์ : www.medicine.up.ac.th/

 

3.สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ค่าเทอม ภาคเรียนละ 50,000 บาท ตลอดหลักสูตร 600,000 บาท

เว็บไซต์ : medicine.mfu.ac.th

ที่มาของรูป : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าเทอม ภาคเรียนละ  30,000 บาท 

เว็บไซต์ : www.md.kku.ac.th/

 

2.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่าเทอม 40,000 บาท/ภาคการศึกษา

เว็บไซต์ : med.msu.ac.th/web/

 

3.สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 490,700 บาท 

เว็บไซต์ : beta.sut.ac.th/im

 

4.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค่าเทอมภาคการศึกษาละ 42,000 บาท

เว็บไซต์ : cmp.ubu.ac.th/

ที่มาของรูป : สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

5. โครงการจัดตั้ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (กำลังขอรับรองจากแพทยสภา)

คาดว่าจะมีการเปิดรับนักศึกษา ปี 2568

เว็บไซต์ : https://md.reru.ac.th/

 

6. แผนการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

ภาคกลาง

1.คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าเทอม  30,000 บาท/ภาคการศึกษา

เว็บไซต์ : si.mahidol.ac.th/th/

 

2.คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ ค่าธรรมเนียมภาคปกติ 34,000 บาท/เทอม

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ค่าธรรมเนียม 604,000 บาท / ภาคเรียน ตลอดหลักสูตร 4,832,000 บาท

เว็บไซต์ : md.chula.ac.th/

 

3.คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าเทอม 30,000 บาท /ภาคการศึกษา

เว็บไซต์ : med.mahidol.ac.th/

 

4.วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

กรณีได้ทุนกองทัพบก ไม่ต้องเสียค่าบำรุงการศึกษา + เงินทุนรายเดือน และสวัสดิการต่างๆ ปี2 สองขึ้นไป

กรณีไม่ได้ทุนกองทัพบก ค่าเทอม ภาคเรียนละ 24,000 บาท 

เว็บไซต์ : pcm.ac.th/pcm4/

 

5.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ  ค่าเทอม ภาคเรียนละ 35,000 บาท ต

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) ภาคเรียนละ 150,000 บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เว็บไซต์ : med.swu.ac.th/th/

 

6.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ  ค่าเทอม ภาคเรียนละ 21,100 บาท 

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)

เว็บไซต์ :med.tu.ac.th/webmed/

 

7.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค่าเทอม ภาคเรียนละ 35,000 บาท

เว็บไซต์ : www.vajira.ac.th

 

8.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค่าเทอม ชั้นปีที่1-3 ภาคเรียนละ 20,000 บาท ชั้นปีที่ 4-6 ปีการศึกษาละ 40,000 บาท

เว็บไซต์ : med.nu.ac.th/

 

9.คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ค่าเทอม 495,000 ต่อภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตร 5,940,000 บาท

เว็บไซต์ : md.kmitl.ac.th/

 

10.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ค่าเทอม 350,000 บาท ตลอดหลักสูตร ประมาณ 4,200,000 บาท

เว็บไซต์ :  med.siam.edu/

 

11.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 3,300,000 บาท

 

11.คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (หลักสูตร 7 ปี)

เว็บไซต์ : pccms.ac.th/

ที่มาของรูป : www.pccms.ac.th/

 

 

12.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าเทอม 50,000 บาท 

การเรียน ปี 1-3 เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี4-6 เรียนที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี และโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

เว็บไซต์ https://medicine.ku.ac.th/

 

13. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ค่าเทอม 7,239,000 บาท ค่าหอพัก 329,000 บาท ตลอดหลักสูตร

เว็บไซต์ : https://www.western-admission.com/

 

14.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ค่าเทอม ภาคเรียน ละ 450,000 บาท

เว็บไซต์ : https://www.md-btu.com/

 

ภาคตะวันออก 

1.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กรณีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 100,000 บาท ต่อเทอม

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กรณีไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 250,00 บาท ต่อเทอม

เว็บไซต์ : med.buu.ac.th/

ที่มาของรูป : med.buu.ac.th/

 

 

ภาคใต้

1.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค่าเทอม เทอมละ 28,000 บาท ตลอดหลักสูตร 336,000 บาท 

เว็บไซต์ : medinfo.psu.ac.th/

 

2.สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่าเทอม ภาคเรียนละ 56,000 บาท 

เว็บไซต์ : smd.wu.ac.th/

 

3.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 336,000 บาท 

เว็บไซต์ : med.pnu.ac.th/

 


รวมค่าเทอมมหาวิทยาลัยต่างๆ   <<คลิกอ่านที่นี่>>

ที่มาของรูป เพจ คณะแพทยศาสตร์ มนร.

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0