Breaking News

P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ทุนสกอ.โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี2560

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 1-3 กรกฏาคม 2560 เวลา08.30-16.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ …

อ่านต่อ »

ช่วงน้องขอมาพี่จัดให้! รวมรับตรง61 รอบที่1 คณะแพทยศาสตร์ ทั่วประเทศ

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : http://www.admissions.chula.ac.th/     2.มหา …

อ่านต่อ »

สรุปจำนวนรับในระบบTCAS61 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด  78 ที่นั่ง ⇒รอบที่2 ด้วยระบบโควตา จ …

อ่านต่อ »

รวมรับตรง61 6โครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุกรอบ)

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เส้นทางการสอบเข้า   รอบที่ 1 คุณสมบัติของผู้สมัคร   เ …

อ่านต่อ »

มาแล้ว! ปฏิทินการสอบCU-TEP และความถนัดทางวิชาการ

  ความสำคัญของ CU-TEP คือออะไร ในการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ บางที่และการสอบเข้ามหาวิทยาลัยบางหลักสูตร จำเป็นต้องใช้คะแนนความทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกือบทุกที่จะสามารถใ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการรับตรงเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ   2.จำนวนรับทั้งหมด 549 ที่นั่ง   3.คุณสมบัติ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบหลังแอด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบหลังแอด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   2.จำนวนรับทั้ …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.)

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง อัพเดทวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 19.50 น แก้ส่วนหลักสูตร จากพิมพ์เป็นรูปจากระเบียบการ เพิ่มส่วนคณะที …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ระบบรับเพิ่ม สาขาจิตวิทยา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะสังคมศาสตร์   2.จำนวนรับทั้งหมด ไม่เกิน 45 ที่น …

อ่านต่อ »