P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน …

Read More »

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใ …

Read More »

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TC …

Read More »

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ …

Read More »

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2565

มหาวิทาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ …

Read More »

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2565

หาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TC …

Read More »

รอบ4 รับตรงอิสระ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา2565

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประ …

Read More »

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระ …

Read More »

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ …

Read More »