Breaking News

กำหนดการรับสมัครสอบ TCAS65 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ กำหนดการรับสมัคร TCAS65 ปีการศึกษา2565 รอบ1 2 3 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

กำหนดการรับสมัครสอบ TCAS65 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2565

 

 

 

ค่าเทอม หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัพเดทล่าสุด  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

TCAS รอบ 1 Portfolio 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 9-23 ธันวาคม 2564

⇒ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 9-24 ธันวาคม 2564

⇒ส่งเอกสารสมัคร : วันที่ 9-24 ธันวาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :  วันที่ 18 มกราคม 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22-23 มกราคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และ/หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

 

TCAS รอบ 2 โควตา

โควตาพื้นที่ 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2565

⇒ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2565

⇒ส่งเอกสารสมัคร : วันที่14-25 กุมภาพันธ์ 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : –

⇒เปลี่ยนแปลงการสมัคร แก้ไข/ ยกเลิก : วันที่ 20 เมษายน 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 และ 4 พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา :วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

 

TCAS รอบ 3 Admission

⇒ประกาศรับสมัคร : วันที่ 2-10 พฤภาคม 2565

⇒ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระ

รอประกาศ

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

ถ้าพี่นัทได้ลงคณะและสาขาไม่ครบถ้วน รบกวนแจ้งให้พี่ทราบด้วยตามช่องทางด้านล่างจ้า

 

ณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ ภาษาอังกฤษ สารสนเทศ ปรัชญา ภาษาไทย การท่องเที่ยว(ภาคปกติ ภาคพิเศษ) ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ภาษาฝรั่งเศส  ญี่ปุ่น  ภาษาจีน  จิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาคลีนิค) จิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) บ้านและชุมชน

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา ประถมศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ พลศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา ศิลปศึกษา

 

คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ จิตรกรรม  ประติมากรรม  การออกแบบ สหศาสตร์ศิลป์ ศิลปะไทย การถ่ายภาพสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดง

 

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาเซียนศึกษา (ยื่นวิทย์) อาเซียนศึกษา (ยื่นศิลป์)

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี ชีวเคมี ชีวเคมีเทคโนโลยี ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครืองกล วิศวกรรมเหมือง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครื่อข่าย  (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

 

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา แพทยศาสตร์

 

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์เกษตร พืชไร่(พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร)

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์

 

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชา เภสัชศาสตร์

 

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบำบัด รังสีเทคนิค

 

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะล

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์

 

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา บัญชีและบริหารธุรกิจ การจัดธุรกิจบริการ(สามภาษา)

 

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ นานาชาติ  เศรษฐศาสตร์โครงการสองปริญญา

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์  5ปี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ปี การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่

 

คณะการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน  การสื่อสารมวลชน(โครงการควบสองปริญญา ONET คณิตศาสตร์ วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน วิชาสามัญภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน)  ภาพยนตร์ดิจิทัล (สองภาษา)

 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชา การเมืองและการปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์ การระหว่างประเทศ

 

คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชา นิติศาสตร์

 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาวิชา แอนนิเมชั่น และวิชวลเอฟเฟกต์  การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลเกม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นวัตกรรมดิจิทัล

 

ถ้าพี่นัทได้ลงคณะและสาขาไม่ครบถ้วน รบกวนแจ้งให้พี่ทราบด้วยตามช่องทางด้านล่างจ้า

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

ค่าเทอม หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัพเดทล่าสุด  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *