รอบ1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS66 รอบ1 Portofolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

ในสาขาที่ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT และประกาศรายชื่อวันที่ 10 มกราคม นี้

>>

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร : วันที่ 22 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 28 ธันวาคม 2566

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 12-15 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์คัดกรองในมข : ตัวจริง : วันที่ 17 มกราคม 2566 ตัวสำรอง : วันที่ 24 มกราคม 2566

ยืนยันสิทธิ์คัดกรองใน มข : ตัวจริง : วันที่ 18-20 มกราคม 2566 ตัวสำรอง : วันที่ 26 มกราคม 2566

ทปอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ clearing house : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Mytcas : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานตัว : วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 29 ที่นั่ง ปีนี้ 37 ที่นั่ง

สาขาวิชา ชีววิทยา ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี สถิติและวิทยาการ ข้อมูล (วิชาเอก สถิติศาสตร์ สารสนเทศ สถิติ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 332 ที่นั่ง ปีนี้ 290 ที่นั่ง

สาขาวิชา ประมง เกษตรศาสตร์ กีฎวิทยา โรคพืชวิทยา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พืชสวน พืชไร่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สัตวศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70 รับน้องม.6 และ ปวช

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ ปีทีแล้ว 12 ที่นั่ง ปีนี้ 14 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา วิศวกรรมกระบวนการเคมี วิศวกรรมสื่อดิจิทัล (นานาชาติ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 41 ที่นั่ง ปีนี้ 42 ที่นั่ง

วิชาเอก การสอนภาษาไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.20 คุณสมบัติอื่นตามสาขาระบุ

สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ นานาชาติ พลศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 คุณสมบัติอื่นตามสาขาระบุ

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา วิชาเดี่ยว การประถมศึกษา  คอมพิวเตอร์ศึกษา สังคมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะพยา่บาลศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 30 ที่นั่ง ปีนี้ 50 ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 รับเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 56 ที่นั่ง ปีนี้ 61 ที่นั่ง

สาขาวิชา ภาษาไทย สังคมศาสตร์ (วิชาเอกพัฒนาสังคม) สังคมและมานุษยวิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวนรับ 7 ที่นั่ง

สาขาวิชา กายภาพบำบัด เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.80

 

คณะสาธาณสุขศาสตร์ จำนวนรับ  ปีที่แล้ว 35 ที่นั่ง ปีนี้ 48 ที่นั่ง

สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์ โครงการคุณธรรมจริยธรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์ (วิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการพิเศษ ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะเทคโนโลยี จำนวนรับ ปีที่แล้ว 7 ที่นั่ง ปีนี้ 6 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหการ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 13 ที่นั่ง ปีนี้ 26 ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวนรับ ปีที่แล้ว 35 ที่นั่ง ปีนี้ 30 ที่นั่ง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอก การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม, ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด (วิชาเอก ผู้ประกอบการดิจิทัล เทคโนโลยีการตลาด)  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 70 ที่นั่ง ปีนี้ 50 ที่นั่ง  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 21 ที่นั่ง ปีนี้ 24 ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 6 ที่นั่ง ปีนี้ 10 ที่นั่ง

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะสหวิทยาการ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 85 ที่นั่ง ปีนี้ 154 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์) เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย , เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน, นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ , บริหารธุรกิจ (วิชาเอก การเงินธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ) นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ บัญชีบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปีที่แล้ว 779 ที่นั่ง ปีนี้ ปกติ 780 ที่นั่ง ภาคพิเศษ 71 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายสามัญ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

*บางสาขารับน้องปวช ด้วย

*คุณสมบัติอื่น ตามสาขาระบุไว้

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

รูปถ่าย

สำเนาใบระเบียบการแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาใบแจ้งผลคะแนนการสอบวัดความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เฉพาะบางสาขา

หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านเป็นผู้นำ หรือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือ ด้านรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด หรือ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จากผู้อำนวยการโรงเรียน

 

5.ค่าสมัครสอบ

350 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0