Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับตรง61 รอบที่2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง61 รอบที่2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เส้นทางพิชิตฝัน …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 2 -12 ตุลาคม 2560 ⇒ชำระค่าสมัคร …

อ่านต่อ »

รับตรง61 โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 2 -12 ตุลาคม 2560 ⇒ชำระค่าสมัคร …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่1 Portfolio 3 โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 2 -12 ตุลาคม 2560 ⇒ชำระค่าสมัคร …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่1 Portfolio 2โครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 2 -12 ตุลาคม 2560 ⇒ชำระค่าสมัคร …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่1 portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ …

อ่านต่อ »

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ เส้นทางพิชิตฝัน   จำนวนรับทั้งหมด ⇒รอบที่1 1,456 ที่นั่ง ⇒รอบทีั่2 3,871 ที่นั่ง …

อ่านต่อ »

รวมรับตรง61 6โครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุกรอบ)

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เส้นทางการสอบเข้า   รอบที่ 1 คุณสมบัติของผู้สมัคร *แก้ไขทุ …

อ่านต่อ »

รับตรง61 วิธีพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป จะแย …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการพิเศษหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเอง : ตั้งแต่วันนี้ – 5 กรกฏาคม 2560 ที่งานบริการการ …

อ่านต่อ »
ปิดโหมดสีเทา