Breaking News

รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน+โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการ เด็กดีมีที่เรียน+โควตาครูแนะแนว ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน+โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567

 

ค่าเทอม ปริญญาตรี โท เอก ค่าหอพัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับอัพเดท  <<

 

 

ประกาศายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารอบ Portfolio โครงการโควตาโรงเรียนและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2567   ด่วนที่สุด

 

ประกาศายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารอบ Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียนตามความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ประจำปีการศึกษา 2567 

 

ประกาศายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษารอบ Portfolioโครงการโควตาโรงเรียนและครูแนะแนว คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567   ด่วนที่สุด

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 21 กันยายน – 31 ตุลาคม 2566

ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 21 กันยายน – 31 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาพร้อมสมัคร : วันที่ 8-20 พฤศจิกายน 2566

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

โครงการเด็กดีมีที่เรียน  จำนวนรับทั้งหมด 707 ที่นั่ง

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 150 ที่นั่ง

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก พืชไร่, พืนสวน,สัตวศาสตร์ ,ประมง) ,เทคโนโลยีการอาหาร  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด 170 ที่นั่ง 

สาขาวิชา จุลชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณิตศาสตร์ ชีววิทยา แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-3.00

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

สาขาวิชา นิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป 

 

คณะรัฐศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 30 ที่นั่ง

สาขาวิชา การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 8 ที่นั่ง  

สาขาวิชา ดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ ,สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

 

คณะบริหารศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด  224 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ , การตลาด , การจัดการการโรงแรม , การเงินและการลงทุน , การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เกรดเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป 

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี  เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม  เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

 

คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 140 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ  , นวัตกรรมการพัฒนาสังคม , ภาษาไทยและการสื่อสาร, นวัตกรรมการจัดการทางมรดกทางวัฒนธรรม,  แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-2.25

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง  

วิศวกรรมทั่วไป สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ โยธา ไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี และ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลือกสาขาวิชาตอนขึ้นปี2 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

 

ประกาศรับสมัคร โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

โควตาโรงเรียนและครูแนะแนว 67 จำนวนรับทั้งหมด 820 ที่นั่ง

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 90  ที่นั่ง

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก พืชไร่, พืนสวน,สัตวศาสตร์ ,ประมง) ,เทคโนโลยีการอาหาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด 185 ที่นั่ง 

สาขาวิชา จุลชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณิตศาสตร์ ชีววิทยา แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-3.00

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง

สาขาวิชา นิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.20

 

คณะรัฐศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 130 ที่นั่ง

สาขาวิชา การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ การบริหารท้องถิ่น)  เกรดเฉลี่ย 2.00  ขึ้นไป 

 

คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 8 ที่นั่ง  

สาขาวิชา ดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ ,สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00  ขึ้นไป 

 

คณะบริหารศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด  656 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ , การตลาด , การจัดการการโรงแรม , การเงินและการลงทุน ,การโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เกรดเฉลี่ย 2.50  ขึ้นไป 

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.50  ขึ้นไป 

 

คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 85 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ภาษาจีนและการสื่อสาร, ภาษาไทยและการสื่อสาร, ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในยุคดิจิทัล, การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ, นวัตกรรมการพัฒนาสังคม  แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-2.75

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นัี่ง

สาขาวิชา สาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ย 3.00  ขึ้นไป 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง  

วิศวกรรมทั่วไป สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ โยธา ไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี และ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลือกสาขาวิชาตอนขึ้นปี2 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ย 2.75  ขึ้นไป 

 

ประกาศรับสมัคร โครงการโควตาโรงเรียนและครูแนะแนว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

 

รายละเอียเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

 

ค่าเทอม ปริญญาตรี โท เอก ค่าหอพัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับอัพเดท  <<

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0