รอบ2 รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประกาศกำหนดการรับสมัคร รับตรง67 รอบ2 รับตรง ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

 รอบ2 รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2567

 

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 2 รับตรง (เพิ่มเติม)

1. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2567
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 23 ชั้น 2

2. สอบข้อเขียน : วันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 กรณี สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

3. สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2567
4. วันรายงานตัว : วันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2567

5. เวลารายงานตัว : เวลา 09.00 – 15.00 น.
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 23 ชั้น 2
6. การชำระเงิน : ที่กองคลังและทรัพย์สิน อาคาร 15 ชั้น 1

 

รอบที่2 รับตรง

1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 5 มกราคม – 18 มกราคม 2567

หรือ
2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 5 มกราคม – 22 มกราคม 2567 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 23 ชั้น 2
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 25 มกราคม 2567
4. วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 มกราคม 2567
5. เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.00 น. เป็นต้นไป (ผู้สมัครหลักสูตรอื่น)
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและมีสิทธิ์รายงานตัว : วันที่ 31  มกราคม  2567

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์ รอบเพิ่มเติม เปิดบางสาขา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี

สาขาวิชา นาฏศิลป์ พลศึกษา ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีไทย,ดนตรีตะวันตก) ศิลปศึกษา

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ การปฐมวัย เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การพัฒนาสังคม บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ศิลปะดิจิทัล ดนตรี ดุริยางคศิลป์ ศิลปะและการออกแบบ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา เคมี ชีววิทยาแวดล้อม นวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติและวิทยาการสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและการแปรรูป  สัตวศาสตร์ ประมง เกษตรศาสตร์

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ

 

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา การบริหารทรัพยาการมนุษย์ การเงินและการธนาคาร การตลาด การจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชา การบัญชี ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสุตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ไม่เปิดรับรอบ เพิ่มเติม มีการเรียกตัวสำรองเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

กว่า 1 พันที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

พิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียน

พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์

พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPA)

พิจารณาจากลำดับการสมัคร

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร เขียนข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องชัดเจน และเขียนตัวบรรจง

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1)
ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)5 ภาคเรียน ฉบับจริงเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 6 ภาคเรียน ใช้สำเนา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

รูปถ่ายชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป โดยใช้ติดใบสมัคร จำนวน 1 รูป และติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และเป็นรูปถ่ายชุดเดียวกัน)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

* คำเตือน

  • ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
  • ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 3 สาขาวิชา
  • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) หรือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ. 4 ปี) ซึ่งมีการสอบข้อเขียนได้เพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นลำดับ 1 เท่านั้น
  • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ได้เพียง 1 สาขาวิชา   และสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

ตัวอย่างการเลือกสาขา

102 : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
155 : ภาษาอังกฤษ
357 : การท่องเที่ยวและการโรงแรม

 หรือ

955 : พยาบาลศาสตร์
265 : สาธารณสุขศาสตร์
357 : การท่องเที่ยวและการโรงแรม

One comment

  1. จะมีรับสมัครรอบที่3มั้ยคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0