Breaking News

รับตรง62 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา2562

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง62 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา2562

 

 

*รับตรงนี้่ไม่เข้าร่วมระบบTCAS

 

เส้นทางพิชิตฝัน

 

ค้นหาการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

 

1.หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)

*มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน อย่าลืมตรวจค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ไม่รับเทียบเท่า)
– กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน  ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
– กรณีเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 6 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
(หมายเหตุ – ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 3 มิถุนายน 2562 หรือสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 3 มิถุนายน 2562
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562 )

2.  เป็นผู้มีความประพฤติดี
3.  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
เช่น  โรคติดต่อร้ายแรง  โรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติด และโรคอื่น ๆ ที่แพทย์หรือคณะกรรมการรับนักศึกษาฯ พิจารณาเห็นว่า
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เป็นต้น
       หมายเหตุ:- ไม่จำกัดสิทธิ์ผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่มีตาพร่องสี แต่ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองอาการตาพร่องสี
จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  หากพบว่ามีอาการตาพร่องสี ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับคำแนะนำเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียน  เนื่องจากวิชาชีพเภสัชกรรมในบางสาขาจำเป็นต้องใช้ความสามารถในการแยกแยะสีได้

4.  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

สอบข้อเขียน เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางเภสัชศาสตร์

สอบสัมภาษณ์

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

1.ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
อ.เมือง จ.เชียงใหม
่     หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน………………………………………………………………….. 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) (ด้านหน้า และด้านหลัง) …………………………… 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)………………………………………………………… 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. *** ค่าธรรมเนียมการสอบ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
     (หมายเหตุ – ชำระเงินที่หน้าห้องสอบ ในวันสอบข้อเขียน โดยเตรียมเงินมาให้ครบพอดี)

 

5.ขั้นตอนการสมัคร

 

6.ค่าเทอม

 

รายละเอียดเพิม่เติม

เว็บไซต์รับสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ    <<คลิกสมัครที่นี่>>

—————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น