Breaking News

รับตรงพร้อมทุน62 รอบรับตรง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรงพร้อมทุน62 รอบรับตรง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก <<คลิกอ่านที่นี่>>  โดยให้น้องล็อคอินเข้าไป

 

*รับตรงนี้ไม่เข้าร่วมระบบTCAS

ใครติดแล้วยืนยันในระบบTCASแล้วสามารถสมัครรับตรงนี้ได้และการสมัครต้องรอประกาศผลว่ามีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไหมอีกรอบนะ

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 28-31 มกราคม 2562

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

1.หลักสูตรที่เปิดรับ

๑) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
๓) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
๔) การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
๕) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ได้แก่
๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน
๔) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
หลักสูตรที่ร่วมผลิตและฝากเรียนที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้แก่
๑) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
๒) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
(ดูหลักสูตรในแต่ละประเภทโควตาที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติมจากประกาศฯ)

 

ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ได้แก่
๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน
๔) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
หลักสูตรที่ร่วมผลิตและฝากเรียนที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้แก่
๑) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
๒) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
(ดูหลักสูตรในแต่ละประเภทโควตาที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติมจากประกาศฯ)

การเปิดภาคการศึกษา
ทุกหลักสูตร เปิดภาคการศึกษาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (รายงานตัวเพื่อปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ยกเว้น
๑) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เปิดภาคการศึกษาวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ที่เรียนที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จะแจ้งในภายหลัง
๓) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จะแจ้งในภายหลัง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

เยอะมาก

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

!!!!— เฉพาะกลุ่มบุคคลทั่วไป —!!!!
คุณสมบัติและเกณฑ์การสมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) ไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ
๒) ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรโควตาไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรโควตาไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
๓) อายุระหว่าง ๑๖ ถึง ๓๕ ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
๔) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ (ดูคุณสมบัติด้านสุขภาพเพิ่มเติมจากประกาศฯ)
๕) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
๖) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม
๗) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือ ป.พยาบาลศาสตร์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร
๘) กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หรือ ป.พยาบาศาสตร์ และหลักสูตรที่ต่ำกว่าปริญญาตรี
๙) กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ หรือหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โดยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฎิบัติการ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่ม
สาระรายวิชาตามกำหนด สำหรับหลักสูตรประดับปริญญาตรีอื่นๆ
(ดูคุณสมบัติด้านการศึกษาเพิ่มเติมจากประกาศฯ)

 

เกรดเฉลี่ย

๑) GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๒) GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยว่า ๒.๐๐
๓) GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยว่า ๒.๐๐
๔) GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยว่า ๒.๐๐

 

!!!!— เฉพาะกลุ่มพัฒนาบุคลากร —!!!!
คุณสมบัติและเกณฑ์การสมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) อายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
๔) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ (ดูคุณสมบัติด้านสุขภาพเพิ่มเติมจากประกาศฯ)
๕) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
๖) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม
๗) สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือ ป.พยาบาลศาสตร์ ประเภทโควตา ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. ด้านเวชกิจฉุกเฉิน และ ปวส. สาธารณสุขชุมชน
__๗.๑) ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
__๗.๒) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด (ดูหน่วยกิตหรือหน่วยการเรียนเพิ่มเติมจากประกาศฯ)
__๗.๓) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากกระทรวงสาธารณสุข ด้านเวชกิจฉุกเฉิน ได้แก่ ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (กู้ชีพ) หรือประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน และสำหรับด้านสาธารณสุข ได้แก่ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) พ.ศ.๒๕๒๕ หรือประกาศนียบัตรสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) พ.ศ.๒๕๒๖ หรือประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๔) หรือประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๘ พ.ศ.๒๕๔๓ หรือ พ.ศ.๒๕๔๕ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐
__๗.๔) ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขไม่น้อยกว่า ๓ ปี พร้อมทั้งหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
๘) สำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ประเภทโควตา อสม.
__๘.๑) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด (ดูหน่วยกิตหรือหน่วยการเรียนเพิ่มเติมจากประกาศฯ)
__๘.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ประเภทโควตา อสม. ต้องเป็น อสม. ดีเด่น หรือเป็นกรรมการชมรม อสม.
๙) สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สำหรับผู้ปฏิบัติงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
__๙.๑) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด (ดูหน่วยกิตหรือหน่วยการเรียนเพิ่มเติมจากประกาศฯ) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
__๙.๒) ต้องเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการ ลูกจ้างทุกประเภท สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขไม่น้อยกว่า ๓ ปี พร้อมทั้งหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

!!!!— เฉพาะกลุ่มบุคคลทั่วไป —!!!!

๑) GPAX ร้อยละ ๓๐
๒) GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๒๐
๓) GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๒๐
๔) GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๒๐
๕) สัมภาษณ์ ร้อยละ ๑๐ พยบาลเรียก3 เท่าจากการรับ
** ผลการเรียน (GPAX GPA) กรณีกำลังศึกษาใช้ผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา และกรณีสำเร็จการศึกษาใช้ผลการเรียนตลอดหลักสูตร
** คะแนนรวมเต็ม ๑๐,๐๐๐ คะแนน

 

!!!!— เฉพาะกลุ่มพัฒนาบุคลากร —!!!!

๑) ความรู้ ร้อยละ ๔๐
๒) สัมภาษณ์ ร้อยละ ๒๐
๓) ผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๔๐

 

5.เอกสารที่ใช้

๑. รายการเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร แบบฟอร์มรหัส entrn003 [https://admission.pi.in.th/…/index…/admis/document_download…] แบบรายงานนี้ไม่ควรเอามาจากที่อื่น นอกจาก download จาก link ที่ระบุเท่านั้น และควรเลือก
ให้ตรงกับประเภทโควตาที่จะสมัคร
เมื่อได้รายการเอกสารหลักฐานแล้ว รายการทั้งหมดจะเป็นรายการที่ผู้สนใจจะสมัครจะต้องเตรียมพร้อมให้มีก่อนการสมัคร ยกเว้นในรายการที่ ๑ ใบสมัคร แบบฟอร์มรหัส entrn001 ที่ผู้สมัครจะต้องพิมพ์จากระบบรับสมัครฯ หลังวันสิ้นสุดการปรับสถานะการสมัครเรียบร้อยแล้ว (ประมาณ ๒
วันหลังวันปิดรับสมัคร)
สำหรับรายการที่ ๒ ๓ และ ๔ ผู้สนใจจะสมัครควรจะต้องมีเอกสารหลักฐานอยู่ในมือ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในขณะที่สมัคร

๒. หลักฐานด้านการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจาก รอบระบบคัดตรงจากพื้นที่ ทางระบบรับสมัครฯ พบความผิดพลาดที่ผู้สมัครไม่มีหนังสือรับรองหน่วยกิตอยู่ในมือ หรือทางโรงเรียนออกหนังสือรับรองโดยไม่ดูว่าในหนังสือรับรองหน่วยกิตให้รับรองหน่วยกิตภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ภาษา
ต่างประเทศ ทำให้ผู้สมัครหลายคนต้องทำใบสมัครใหม่ หรืออาจถูกตัดสิทธิการเข้าสัมภาษณ์ ผู้สนใจสมัครไม่ควรจะคิดผลการเรียนสะสมเฉลี่ยเอง แต่ควรให้ทางโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการให้ โดยระบบรับสมัครฯ มีแบบฟอร์มที่ให้ผู้สนใจสมัครนำไปให้ทางโรงเรียนออกเป็นหนังสือรับรองหน่วย
กิตและผลการเรียน (ฉบับปรับปรุงเพื่อป้องกันโรงเรียนทำให้ผิดพลาด) ให้ ดังนี้
__ ๒.๑ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่
______ ๒.๑.๑ โรงเรียนรัฐบาล download ที่ https://admission.pi.in.th/…/2562-[entrn006-G]-GovermentCre…
______ ๒.๑.๒ โรงเรียนเอกชน download ที่ https://admission.pi.in.th/…/2562-[entrn006-P]-PrivateCredi…
______ ๒.๑.๓ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน download ที่ https://admission.pi.in.th/…/2562-[entrn006-NFEdu]-NonForma…
__ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย (ในระบบโรงเรียน ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๔)
______ ๒.๒.๑ โรงเรียนรัฐบาล download ที่ https://admission.pi.in.th/…/2562-[entrn007-G2524-33]-Gover…
______ ๒.๒.๒ โรงเรียนเอกชน download ที่ https://admission.pi.in.th/…/2562-[entrn007-P2524-33]-Priva…
______ ๒.๒.๓ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน download ที่ https://admission.pi.in.th/…/2562-[entrn007-NFEdu]-NonForma…

๓. สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ต้องมีเอกสารก่อนการทำใบสมัคร ได้แก่
__ ๓.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ ป.พยบาลศาสตร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข และเวชกิจฉุกเฉิน ต้องมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน download ที่ https://admission.pi.in.th/…/document/2562-[entrn012-N4OPA]-
Nurse4MophOfficerPracticesAssessment.pdf
__ ๓.๒ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สำหรับบุคลากรซึ่งทำงานในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน download ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2562-[entrn012-
TTM4OPA]-ThaiTraditionalMedicine4MophOfficerPracticesAssessment.pdf
__ ๓.๓ ทั้งผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข ด้านเวชกิจฉุกเฉิน และบุคลากรซึ่งทำงานในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน download ที่ https://admission.pi.in.th/…/2562-[entrn014-cpOPA]-Certific…
__ ๓.๔ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน download ที่ https://admission.pi.in.th/…/2562-[entrn005]-villageHPvolun…

๔. สำหรับแบบรายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004 นั้น จะใช้เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งระบบรับสมัครจะมีให้ download ที่เมนู download เอกสารต่างๆ ต่อไป

 

6.เงื่อนไขการสมัคร 
๑) กรณีผู้สมัครให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจากเข้าศึกษาแล้ว จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา
๒) การพิจารณาตัดสิทธิ์เข้าศึกษาด้วยเหตุผลทางคุณสมบัติด้านสุขภาพ ต้องกระทำโดยคณะกรรมการที่มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า ๕ คน
๓) ข้าราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต้องปฏิบัติตามระเบียบการลาศึกษาต่อ โดยแสดงเอกสารความจำนงขอศึกษาต่อหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลาศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติงานวิจัย ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร.๑๐๑๐๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒
๔) ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ในแต่ละโควตาของแต่ละจังหวัด เป็นโควตาการเข้าศึกษาตามภูมิลำเนา ซึ่งไม่ผูกพันเรื่องทุนการศึกษา ยกเว้นหลักสูตรที่มีผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และมีเงื่อนไขการชดใช้ทุนการศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา
๕) กรณีถ้ามีทุนการศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ ต้องรับทุนกระทรวงสาธารณสุข และทำสัญญาผูกพันกับหน่วยบริการที่เป็นเจ้าของทุนตามระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหากไม่ถือปฏิบัติ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา
๖) กรณีโควตาโรงพยาบาลชลประทาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ ต้องรับทุนและทำสัญญาผูกพันกับโรงพยาบาลชลประทานตามระยะเวลาที่หน่วยบริการ
กำหนด (ระยะเวลา ๖ ปี) ทั้งนี้ ทุนการศึกษามอบให้ในชั้นปีที่ ๓ และปีที่ ๔ จำนวนปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อทุนต่อคนต่อปี

 

6.ค่าเทอมเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของปีที่แล้ว

ปล.ให้ตรวจสอบแต่ละสถาบันให้ดีๆ

ปี1

ยังไม่รวมค่าชุดควรเตือนเทอมแรกไว้ ประมาณ 35,000 บาทนะจ้า

 

ปีที่สอง-สี่

*ปี4 ต้องเสีย 22,700 บาท ในเทอมแรกนะและไม่มีซัมเมอร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารต่าง (อย่าลืมโหลดไปให้ทางโรงเรียนเช็นต์ด้วยนะ)     <<คลิกโหลดที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร (ต้องอ่านเพื่อรักษาสิทธิ์ของน้องเอง)   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

39 comments

 1. รอบนี้ ถ้าอยู่โคราช สามารถลงของจังหวัดอื่นได้มั้ยค่ะ

 2. หลักสูตรพยาบาล ต้องรับทุนทุกคนหรอคะ

 3. หลักสูตรพยาบาลต้องรับทุนทุกคนหรอคะ

  • จุดประสงค์ของการรับบรม เพื่อตอบสนองความต้องการของรพ.ของรัฐ โดยมีทุนช่วยเหลือจากกระทรวงสาธารณสุข ครับ

 4. โครตา ทีนี้ คือโครตาอะไรคาบ
  มีเงื่อนไขอะไรบ้างครับ

 5. เด็ก61สมัครได้ไหมค่ะ??

 6. วีรวัฒน์

  ถ้าอยู่สมุทรปราการจะเข้าพระบรมกรุงเทพฯได้หรือป่าว

 7. นางสาว พราวพิสุทธิ์ หนิหมาน

  ถ้าทะเบียนบ้านอยู่สมุทรปราการ หนูจะสมัครรอบรับตรงของพยาบาลพระบรมกรุงเทพได้มั้ยคะ

 8. อยู่จังหวัดนครปฐมสามารถเข้าบรมจังหวัดไหนได้บ้างค่ะ

 9. พี่คะ ถ้าโควตาจังหวัดเป็นโควตาบุตรอสม. แสดงว่าคนที่ไม่ใช่บุตรอสม.
  ก็สมัครไม่ได้หรอคะ

 10. ลัลนา อินทะรังษี

  พี่คะ แบบไม่จำกัดพูมิลำเนาอยู่ในรอบไหนคะ

 11. โนรฟีรเดาห์

  พี่ค่ะ บุคคลธรรมดาจะลงสาธารณสุขได้ไหมค่ะ

 12. นางสาวโนรฟีรเดาห์ สี่สตางค์

  พี่ค่ะ บุคคลธรรมดาจะลงสาธารณสุขได้ไหมค่ะ

 13. รอบนี้รับกี่คนคะ เฉพาะจังหวัดตรัง

 14. ยุชัยภูมิ สมัครพระบรมกรุงเทพได้ไหมค่ะ

 15. พัชรินทร์

  รอบนี้คือได้ทุนเลยหรือเปล่าค่ะ หรือต้องขอทีหลัง.

 16. อยู่จังหวัดสกลนครสามารถสมัครโควตาของมูลนิธิ รพร ได้ไหมคะ?

 17. กิตติภรณ์

  ที่ให้ ผอ เซ็นรับรอง.
  เขียนเกรด. รวมกับคะแนนโอเน็ตไหมคะ.
  *เป็นแต่ที่จบไปแล้วอ่ะค่ะ

 18. กิตติภรณ์

  ที่ให้ ผอ เซ็นรับรอง.
  เขียนเกรด. รวมกับคะแนนโอเน็ตไหมคะ.
  *หนูเป็นเด็กที่จบไปแล้วอ่ะค่ะ.
  *ตอนกรอกใบสมัคร เขียนว่าเกรดไม่รวมโอเน็ต
  เลยสงสัยว่า ที่ให้เขียนเกรดในใบรับรอง รวมโอเน็ตไหม

 19. พัชรินทร์

  เป็น100%ใช่หรือเปล่าค่ะ

 20. เด็กซิ่วใช้เกรดในใบ ปพ เลยไหมค่ะ
  แต่ว่าในใบปพ เป็นภาษาต่างประเทศอะคะ

 21. พี่ค่ะปิดรับสมัครยัง
  ยังมีรอบไหนอีกไหมค่ะ

 22. เป็นเด็กซิ่วต้องขอใบรับรองหน่วยกิตไหมคะกรณีที่ในใบปพ.1เป็นภาษาต่างประเทศไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษต้องขอตามแบบฟอร์มที่ให้ไหมคะแล้วมันสามารถขอได้ไหมคะ

 23. เสียไป 14,200 บาท ยังต้องเสียอะไรเพิ่มอีกไหมค่ะ

  • แล้วแต่สถานที่น้องที่ศึกษานะจ้า แนะนำเพิ่มเติมน้องควรจะมีศึกษาค่าใช้จ่ายตั้งแต่ก่อนจะสมัครแล้วนะ

 24. ปีนี้ยังมีทุนไหมคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0