รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประกาศกำหนดการรบัสมัคร รับตรง65 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2565  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2565

 

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดรอบที่ 1 รับด้วย Portfolio ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1.เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 

 

กำหนดการรับสมัคร เป็นทางการแล้ว

รอบที่1 Portfolio 

สมัครผ่านครูแนะแนว : วันที่ 9-27 พฤศจิกายน 2564

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564

หรือ

สมัครผ่านระบบ online :วันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2564

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564

หรือ

สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัย : วันที่ 21 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 20 ธันวาคม 2564

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 ธันวาคม 2564 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ พยาบาลศาสตรบัณฑิต)

*ช่วง 09.00-11.00 น. สอบข้อเขียน และ ช่วง 13.00-16.00 สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 ธันวาคม 2564 (หลักสูตรอื่น)

ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 29 ธันวาคม 2564

รายงานตัว : วันที่ 8 มกราคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นาฏศิลป์ พลศึกษา ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีไทย,ดนตรีตะวันตก) ศิลปศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ การปฐมวัย เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

 

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ศิลปะดิจิทัล ดนตรี การพัฒนาสังคม ศิลปะและการออกแบบ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ดนตรีสากล รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา สถิติประยุกต์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ นวัตกรรมอาหารและการแปรรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ สัตวศาสตร์ ประมง เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา การบริหารทรัพยาการมนุษย์ การเงินและการธนาคาร การตลาด การจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชา การบัญชี ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสุตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

กว่า 3 พันที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน

 

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรและครุศาสตรบัณฑิต

สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนความถนัดทั่วไปและวิชาการ

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร

ใบระเบียนแสดงผลการเรียน

รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

แฟ้มสะสมงาน

 

7.ข้อกำหนดของ Portfolio

ปกหน้า คำนำ สารบัญ ปกหลัง

ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา

ผลงานทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 5 รายการ พร้อมอธิบายผลงานนั้นๆ

ผลงานทางด้านจิตอาสาที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 5 รายการ พร้อมอธิบายผลงานนั้นๆ

เหตุผลอยากเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือสาขานั้นๆ 1 หน้า

*เย็บมุมซ้ายบนเท่านั่น งดรับปกแข็ง/ปกอ่อน เข้าเล่มทุกรูปแบบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร <<คลิกอ่านที่นี่>>

ประกาศรับสมัคร จากทางมหาวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ข้อแนะนำการจัดพอร์ต อยู่หัวข้อ 3

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

รอบ2 รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2565   <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น