Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประกาศกำหนดการรบัสมัคร รับตรง66 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2566

 

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว
2. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่1 Portfolio 

สมัครผ่านครูแนะแนว : วันที่ 9-25 พฤศจิกายน 2565

หรือ

สมัครผ่านระบบ online :วันที่ 9-25 พฤศจิกายน 2565

หรือ

สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัย : วันที่ 9-30 พฤศจิกายน 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นาฏศิลป์ พลศึกษา ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีไทย,ดนตรีตะวันตก) ศิลปศึกษา

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ การปฐมวัย เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

 

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ศิลปะดิจิทัล ดนตรี การพัฒนาสังคม ศิลปะและการออกแบบ

สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ดนตรีสากล

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา สถิติประยุกต์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ นวัตกรรมอาหารและการแปรรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ สัตวศาสตร์ ประมง เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รอประกาศ

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา การบริหารทรัพยาการมนุษย์ การเงินและการธนาคาร การตลาด การจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชา การบัญชี

 

หลักสุตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอประกาศ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน

 

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรและครุศาสตรบัณฑิต

สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนความถนัดวิชาชีพ ทดสอบจิตวิทยา

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒ใบระเบียนแสดงผลการเรียน

⇒รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

⇒แฟ้มสะสมงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร จากทางมหาวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *