Breaking News

รวมรับตรงและค่าย60 ที่เปิดและหมดเขตเดือนพฤษภาคม 2560

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รวมรับตรงและค่าย60 ที่เปิดและหมดเขตเดือนพฤษภาคม 2560

 

สวัสดีครับน้องๆ ตอนนี้เดือนนี้ก็ใกล้จะแอดมิชชั่นแล้ว ขอให้น้องๆจัดคณะรอไว้เลยนะครับ ถ้าจัดวันสมัครไม่ทันแน่ๆ พี่ได้รีวิวโปรแกรมคำนวณแอดมิชชั่นไว้แล้ว   คลิกที่นี้   ในนี้จะรวมเว็บไซต์ที่ให้คำนวณทั่วประเทศแล้ว พี่มีให้ทุกอย่าง อยู่ที่น้องแล้วว่าจะตั้งใจแค่ไหน

 

“สอบไม่ติด อย่าโทษคนอื่น จงโทษที่ตัวเองไม่ตั้งใจมากพอ”

“เรามีเวลาเท่ากับคนอื่นแต่เราพยายามน้อยกว่าคนอื่น”

ที่สำคัญรับตรงเดือนนี้อาจจะน้อยมาก แต่ให้ระวังรับตรงที่จะใกล้เปิดใหม่ จะประกาศเร็วมากและปิดเร็วมาก ขอให้น้องอยากเข้าคณะอะไร ติดตามในเพจคณะของมหาวทิยาลัยนั้นๆ หรือติดตามเว็บไซต์ของคณะจะดีมากๆนะครับ

 

“เราจะติดไปด้วยกัน”

อัพเดทวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.21 น.

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

เริ่ม

1รับตรง60 โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
https://www.sangfans.com/directspsoctu60/

 

2.รับตรง60 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://www.sangfans.com/cskku60/

 

ค่าย

หมดเขต
1.Junior Webmaster Camp ครั้งที่ 9 “ค่ายเจาะลึกวงการดิจิตอล” สำหรับ ม.ปลาย

 

วันที่2 พฤษภาคม 2560

หมดเขต
1.Englistar MUIC Challenge#1 ติวฟรี 20 ช.ม.

 

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

หมดเขต

1.รับตรง60 นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
https://www.sangfans.com/directtmd60/

 

2.รับตรง60 แบบยื่นเกรด มหาวิทยาลัยรังสิต60 แต่ละคณะจำไม่เหมือนกัน
https://www.sangfans.com/directgparsu60/

 

3.รับตรง60 รอบที่2 แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯ มหาวิทยาลัยรังสิต
https://www.sangfans.com/round2medrsu60/

 

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

หมดเขต

1.รับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ค่าย

หมดเขต

1.i-Dia Camp #6

 

รับตรง

หมดเขต

1.รับตรง60 โควตา บุตร/ธิดา ของแพทย์หรือพยาบาลในแหล่งฝึก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
https://www.sangfans.com/directquotamedmfu60/

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560

หมดเขต

1.รับตรง60 สอบข้อเขียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
https://www.sangfans.com/direcrphamasiam60/

 

กิจกรรม

1.เริ่มงาน“Dek-D’s On Stage Special” ปลุกไฟ ใกล้คณะในฝัน (วันเดียว)

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560

หมดเขต

1.รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ Residential College มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
https://www.sangfans.com/directengkmutt360/

 

2.รับตรง60 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

sangfans.com/directgatpatfibokmutt60/

 

 

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

หมดเขต

1.รับตรง60 หลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ไปรษณีย์ไทย
https://www.sangfans.com/directthaipost60/

 

ค่าย

หมดเขต

1.ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 15 E-camp#15 @KMITL

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560

หมดเขต

1.ทุนเรียนฟรี 100 % พยาบาลสำโรงการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
https://www.sangfans.com/scholarshipnshcu60/

 

2.ทุนเรียนฟรี อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

3.รับตรง60 รอบเพิ่มเติม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.รับตรง60 รอบที่4ก่อนแอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

5.รับตรง61 โครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561
https://www.sangfans.com/directkustudy61/

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

หมดเขต
1.ค่าย Hypercube ครั้งที่ 26 KMITL

วันที่ 14 พฤษภาคม 2560

หมดเขต
1.ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นเภสัชกร ครั้งที่ 11

2.Nuclear Camp #11 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

เริ่ม

รับตรง60 ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

หมดเขต
1.รับตรง60 ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2560
https://www.sangfans.com/directspmsu60/
2.รับตรง 4รอบ ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2560
https://www.sangfans.com/direct4roundwu60/

3.รับตรง60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

หมดเขต

1.รับตรง60 รอบเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
https://www.sangfans.com/directsprmtr60/

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

หมดเขต
1.รับตรง60 รอบพิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณ
https://www.sangfans.com/directsptsu60/
2.รับตรง60 รอบที่2 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
https://www.sangfans.com/directsisassru260/

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

หมดเขต

1.รับตรง รอบที่1และ2สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560
https://www.sangfans.com/directnvku60/
ค่าย
หมดเขต
1.ค่ายเติมฝันเมล็ดพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 21 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*วันที่ 20 พฤษภาคม 2560

แอดมิชชั่น
เริ่ม 
1.ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในอุดมศึกษา (admission)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2560

หมดเขต

1.ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
https://www.camphub.in.th/enecamp-9/

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

หมดเขต

1.รับตรง คณะอักษรศาสตร์ สาขาเอเซียศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2560
https://www.sangfans.com/directartsu60/

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

เริ่ม
1.รับตรง60 รอบที่1และ2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560
หมดเขต
1.หมดเขตรับตรง60 โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.sangfans.com/directspsci60/
2.รับตรง60 รอบที่4 วิทยาลัยเชียงราย
https://www.sangfans.com/directcru260/
3.รับตรง60 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
https://www.sangfans.com/directpnursemfu60/

*วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

แอดมิชชั่น
หมดเขต
1.ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในอุดมศึกษา (admission)

2.รับตรง60 รอบที่2 โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

.
3.รับตรง60 โครงการพิเศษ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
https://www.sangfans.com/directradiotu60/

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

หมดเขต

1.รับตรง60 หลักสูตรสองปริญญา แพทย์แผนจีนและภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.sangfans.com/directchinanmedup60/
2.รับตรง60 แบบยื่นเกรด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
https://www.sangfans.com/directnursersu60/

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

หมดเขต

1.รับตรง60 รอบที่2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
https://www.sangfans.com/directnure2payap60/
2.รับตรง60 โดยวิธีสอบตรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2560
https://www.sangfans.com/ditectlawkku60/.

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook             คลิกติดตามข่าวทางline    คลิกติดตามข่าวทางtwiter        คลิกติดตามข่าวทาง google+

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0