Breaking News

รับตรง61 แบบยื่น GPA มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา2561

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
(แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2561)

 

เส้นทางการสอบเข้า

เปิดรับสมัคร :ตั้งแต่ บัดนี้ – 31 พ.ค.61 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์

*ในกรณีมีการเพิ่มรอบพี่นัทจะขออัพเดทเวลาการสมัครที่ลิงค์นี้เลยนะ

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3. หรือมีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2  ตั้งแต่ 35% ขึ้นไป(ให้แนบผล GPAX,GAT,PAT2 และ O-Net ในวันที่มาสมัครด้วย)

4. กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

5.การทดสอบความรู้ ประกอบด้วย แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ,แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์,แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

6. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรังสิต และเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์Facebookคณะพยาบาลศาสตร์

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 403 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1441,1442)

 

คณะเทคนิคการแพทย์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

1.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไปหรือ มีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ตั้งแต่ 30% ขึ้นไป โดยให้ผู้สมัครแนบผลของGPAX,GAT,PAT2และ O-Net ในวันที่มาสมัครด้วย

3.พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

4.มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

คณะกายภาพบำบัด

สาขาวิชากายภาพบำบัดทางการกีฬา

สาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชน

สาขาวิชากายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

สาขาวิชากายภาพบำบัดทางความงาม

สาขาวิชากายภาพบำบัดโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา  

1.ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

2.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น

3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

4.หรือมีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ตั้งแต่ 30% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT และ PAT2 ในวันที่มาสมัครด้วย)

5.เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น แฟ้มประวัฒิการทำกิจกรรม เป็นต้น

6.กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

 

คณะรังสีเทคนิค

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา  

1. ผู้สมัครที่จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) หรือมีคะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ 50% หรือมีคะแนน PAT2 มากกว่าหรือเท่ากับ 30% ขึ้นไป(ให้แนบผล GPAX, GAT, PAT2, และ O-Net และ Portfolio ในวันที่มาสมัครด้วย)
3. พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

 

 คณะทัศนมาตรศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี

พิจารณาการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียนเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

1.รับผู้สมัครที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

2.รับผู้สมัครที่จบ ม.6 สายศิลป์-คำนวณมี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3.ไม่เป็นโรคตาบอดสีอย่างรุนแรง (โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียด) และมีการมองเห็นภาพ 3 มิติดี

4.บิดา-มารดาทำกิจการร้านแว่น สำหรับผู้สมัคร GPA ไม่ถึง 2.00

 

คณะวิทยาศาสตร์ รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

สาขาวิชาเคมีประยุกต์

 

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

 

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก รับผู้สมัครเรียนที่มี GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป* (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

สำหรับผู้สมัครเรียนที่มี GPA ต่ำกว่า 2.00 (รับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์) จะพิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (รับผู้สมัครเรียนที่มี GPA ตั้งแต่ 2.50 สายวิทย์และสายศิลป์ จะพิจารณาจากการสัมภาษณ์ ในวันที่มาสมัครเรียน)

 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

“รับผู้จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ผู้จบชั้น ปวช. และ ปวส.

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาเทคโนโลยีระบบราง

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ผู้สมัครต้องมี GPA 2.50 ขึ้นไปสายวิทยาศาสตร์โดยต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยานผู้สมัครต้องมี GPA 2.25 ขึ้นไปสายวิทยาศาสตร์,สายศิลป์คำนวณ หรือเทียบเท่าโดยต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ รับผู้สมัครเรียนที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน)

ถ้า GPA ต่ำกว่า 2.50 ติดต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 คณะเทคโนโลยีอาหาร รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

 

คณะนวัตกรรมเกษตร รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

 

 คณะศิลปะและการออกแบบรับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย

สาขาวิชาการออกแบบภายใน

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

 

คณะดิจิทัลอาร์ตรับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.50 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

สาขาวิชาวิชาวลเอฟเฟค

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

คณะบัญชีรับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการวิชาบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.)

 

คณะบริหารธุรกิจ รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

รับผู้จบชั้น ม.6,ปวช. และปวส.

สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.50 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 1.50)

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ,หมวดคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.30)

สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.30 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)

 

 

คณะศิลปศาสตร์  รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ

 

ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์รับผู้สมัครเรียน

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการโฆษณา

สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

สาขาวิชาวารสารดิจิทัล

สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

สาขาวิชาสื่อสารการตลาด

สาขาวิชามัลติมีเดีย

สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์

 

คณะนิติศาสตร์

 

คณะเศรษฐศาสตร์

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

 

คณะรัฐศาสตร์

 

วิทยาลัยดนตรี

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชาดนตรี

– แขนงวิชาการประพันธ์เพลง

– แขนงวิชาการแสดงดนตรี

– แขนงวิชาการแสดงขับร้อง

– แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต –

สาขาการผลิตดนตรี

– แขนงวิชาการผลิตดนตรี

– แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี

– แขนงวิชาอุตสาหกรรมดนตรี

 

2.เกณฑ์การคัดเลือก

ยื่นเกรด

สอบข้อเขียน หรือ/และ สอบสัมภาษณ์ หรือ/และ ได้เรียนเลย

 

3.เอกสารที่ใช้สมัคร 

⇒บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

⇒ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)

⇒รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

⇒สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ

⇒สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)

ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษา(ใบ ปพ.7)

 

3.ค่าเทอมในสาขาหลักๆ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  คลิกอ่านที่นี้

 

—————————————————————

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิตแถมไม่แพงด้วย มีติวฟรีอีก คลิกที่รูปได้เลยนะ

>>คลิกสมัครที่นี้<<

————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

>>คลิกติดตามข่าวทางfacebook<<

>>คลิกติดตามข่าวทางline<<

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *