Breaking News

รับตรง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

เส้นทางพิชิตฝัน

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

ติดต่อต่อไป

 

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(1) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือ
(2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่าระดับเกียรตินิยม
สำหรับหลักสูตรแบบต่อเนื่อง ให้รับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตตามคุณสมบัติของผู้สมัครที่กำหนดไว้ โดยต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด
2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 6 ปีการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิต หรือหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหลักสูตรวิชาเฉพาะอาจรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาได้
2.3 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก (1) ต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
2.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
ผู้สมัครในระดับปริญญาต่าง ๆ ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้เพิ่มเติมตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของแต่ละหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   คลิกที่นี้

 

   ———————————————————————————————
คลิกช่องทางการติดต่อ

รวมรับตรงทั่วประเทศปริญญาโท-เอก  คลิกที่นี้

line

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *