Breaking News

เปรียบเทียบจำนวนรับTCAS61 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 9 มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

 

มหาวิทยาลัยที่พี่นัทจะตอน EP.2 นี้ ประกอบด้วย แม่ฟ้าหลวง เชียงใหม่ พะเยา นเรศวร เทคโนโลยีสุรนารี มหาสารคาม ขอนแก่น  สงขลานครินทร์และนราธิวาสราชนครินทร์

 

EP.1  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   คลิกที่นี้

 

รอบที่1  จำนวนรับทั้งหมด 231 ที่นั่ง

ช่วง 1-1 เปิดประมาณ วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560

ช่วง 1-2 เปิดประมาณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนรับทั้งหมด 61 ที่นั่ง

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จำนวนรับทั้งหมด 150 ที่นั่ง

โครงการที่เปิดรับ MDX รับ 80 ที่นั่ง MD02 รับ 70 ที่นั่ง

 

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ clearing house 1-2 จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

โครงการที่เปิดรับ

1.โครงการนักเรียน เรียนดี กลุ่มนักศึกษา ช้างเผือก
2.โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มเพื่อ ชาวชนบท รพ.หาดใหญ่
3.โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มพื่อชาวชนบท รพ.ยะลา
4.โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มเพื่อชาวชนบท รพ.ปัตตานี

คุณสมบัติคล้ายกับรับตรงปี2560 คนที่จะสอบเข้าที่นี้จริงๆ น่าจะรู้แล้ว

รอบที่2 แบบโควตา จำนวนรับไม่ต่ำกว่า 596 ที่นั่ง

ช่วงเวลาที่เปิดประมาณ ธันวาคม 2560 – เมษายน 2561

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ /แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวนรับ 20 ที่นั่ง (โควตาภาคเหนือ)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GPA GPAX

⇒GAT – PAT

⇒วิชาสามัญ

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนรับทั้งหมด 140 ที่นั่ง

 

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GPAX

⇒GAP/PAT

⇒วิชาเฉพาะความถนัดทางแพทย์ จัดสอบโดย กสพท.
⇒สอบสมภาษณ์

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการแพทย์เพื่อชาวชนบท จำนวนรับ 145 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ใช้ GAT/PAT
2. GPAX
3. สอบสมภาษณ์

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ / สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GPAX
⇒คุณสมบัติตามโครงการการผลิตแพทยเ์พิ่มเพื่อชำวชนบท(CPIRD)และโครงการINCLUSIVE
⇒วิชาสามัญ

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนรับทั้งหมด 65 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก 

⇒วิชาสามัญ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จำนวนรับทั้งหมด  มากกว่า 50 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง

1.สอบตรง14 จังหวัดภาคใต้
2.โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มเพื่อ ชาวชนบท รพ.หาดใหญ่
– โควตาสงขลา สตูล พัทลุง
– โควตาสตูล
– โควตาพัทลุง
เกณฑ์การคัดเลือก คล้ายปี 2560
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  จำนวนรับ 36 ที่นั่ง
เกณฑ์การคัดเลือก
⇒GPAX 4 ภาคเรียน
⇒สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ

 

 

รอบที่3 รับผ่านกสพท.

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ /แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวนรับ 28 ที่นั่ง

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ / สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี จำนวนรับ 12 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จำนวนรับ 30ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนรับทั้งหมด 80 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนรับทั้งหมด 40 ที่นั่ง

*ในระเบียบการในระบบTCAS 61 บางมหาวิทยาลัยมีการใช้ GAT-PAT ด้วย พี่นัทไม่ชัวร์ว่าจะเป็นรับตรงที่เป็นโครงการอื่นหรือไม่ ให้น้องรอติดตามได้ที่นี้เลยนะครับ

 

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ

⇒วิชาเฉพาะ ความถนัดทางแพทย์

⇒โอเน็ตไม่ต่ำกว่า 60 %

 

 

 

รอบที่4 แอดมิชชั่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จำนวนรับ ?? ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

GAT/PAT

O-NET

GPAX

 

รอบที่5 รับตรงอิสระ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนรับทั้งหมด 4 ที่นั่ง

 

 

สรุปจำนวนรับ

1.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับเฉพาะรอบ 2-3 เท่านั้น จำนวนรับทั้งหมด 48 ที่นั่ง

2.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับรอบ 1 2 3 5 โดยรอบที่ 2 มีจำนวนรับมากที่สุด  จำนวนรับทั้งหมด 285 ที่นั่ง

3.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับเฉพาะรอบที่2 เท่านั้น จำนวนรับทั้งหมด 40 ที่นั่ง

4.มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับรอบ 2 3 4 โดยรอบที่2 มีจำนวนรับมากที่สุด จำนวนรับทั้งหมด 175 ที่นั่ง

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ รอบ 2 และ 3 เท่านั้น จำนวนรับทั้งหมด 42 ที่นั่ง

6.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับเฉพาะรอบที่2 เท่านั้น จำนวนรับทั้งหมด 65 ที่นั่ง

7.มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เปิดรับรอบ1 2 3 รอบที่ยังมากที่สุดในเวลานี้ รอบที่1 จำนวนรับ 150 ที่นั่ง จำนวนรับยังไม่แน่นอน ไม่ต่ำกว่า 200 ที่นั่ง

8.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับรอบที่ 1 2 3  จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง

9.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  เปิดรับเฉพาะรอบที่2 เท่านั้น จำนวนรับทั้งหมด 36 ที่นั่ง

จำนวนรับทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า 1,011 ที่นั่ง รอสรุป มข อีกรอบ

 

สรุปเรื่องที่น้องควรรู้

1.สรุปมหาวิทยาลัยที่เปิดรอบที่1  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลานครินทร์ จำนวนรับ 231 ที่นั่ง

2.มหาวิทยาลัยที่รับเฉพาะรอบที่ 2 เท่านั้น คือ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาสารคาม  นราธิวาสราชนครินทร์ โดยจำนวนรับทุกมหาวิทยาลัย จำนวนรับไม่ต่ำกว่า 596 ที่นั่ง โดยจำนวนรับรอบที่2 9 มหาวิทยาลัยนี้เปิดรับมากที่สุด เมื่อเทียบกับทุกรอบ

3.มหาวิทยาลัยที่เปิดรับรอบที่2 มากที่สุดใน 9 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนรับ 145 ที่นั่ง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 140 ที่นั่ง

4.รับตรงรอบกสพท. รอบที่3 จำนวนรับ 182 ที่นั่ง

5. รอบที่ 4  รอบแอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจจะมีการเปิดรับ

6.รอบที่5 มีแค่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้นที่เปิดรับ

7.น้องที่อยากเข้าหมอ จะต้องสอบ วิชาสามัญ และความถนัดทางแพทย์ด้วย แต่ควรสมัคร GAT PAT1 และ 2 ไว้ด้วยนะ

 

ถ้าน้องอยากสอบติด ควรเอาให้ได้ภายในรอบกสพท. โดยเป็นไปได้ ขอให้ติดรอบที่2นะ หลายมหาวิทยาลัยเปิดเฉพาะรอบที่ 2 เท่านั้น

 

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิต คลิกที่รูปได้เลยนะ

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

อยากรู้รับตรงไหน สามารถคลิกรูปตรามหาวิทยาลัยด้านล่างเลยนะ

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0