Breaking News

รวมรับตรงTCAS61 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ทั้งนี้จำนวนรับไม่รวมมหาวิทยาลัยเอกชนและสถาบันพระบรมราชชนก  มหาวิทยาลัยที่ลงจากนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในTCAS 61 เท่านั้น ทั้งนี้จำนวนรับอาจจะมีการเปลียนแปลง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีข้อมูลยังไม่มานะครับ

รอบที่1 จำนวนรับทั้งหมด  112 ที่นั่ง

รอบ1-1 ประมาณวันที่ 1 ตุลาคม –  30 พฤศจิกายน 2560

รอบที่2 ประมาณวันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนรับทั้งหมด 7 ที่นั่ง

โครงการที่เปิดรับ

โครงส่งเสริมโอลิมปิกทางวิชาการ จำนวนรับ 3 ที่นั่ง

โครงการนักเรียนคุณธรรมจริยธรรม จำนวนรับ 1 ที่นั่ง

โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 3 ที่นั่ง

โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอบสมเด็จย่า 1 ที่นั่ง

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25  แผนการเรียนวิทย์-คณิต

ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 BMI ไม่ต่ำกว่า 18-25

เกณฑ์การคัดเลือก 

⇒GPA 5 กลุ่มสาระ GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก 

⇒GPA 5 กลุ่มสาระ GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก 

⇒คะแนนเฉลี่ยสะสม

⇒สอบสัมภาษณ์

⇒ทดสอบทักษาเฉพาะวิชา

 

 

 

รอบที่2 จำนวนรับทั้งหมด 275 ที่นั่ง

ประมาณเดือนธันวาคม 2560 – เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  จำนวนรับทั้งหมด 135 ที่นั่ง

โควตาพื้นที่ ภาคปกติ 75 ที่นั่ง

โควตาพื้นที่ ภาคพิเศษ 60 ที่นั่ง

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก 

⇒GPAX

⇒วิชาสามัญ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรพยาบาลศาสตร์  จำนวนรับ 90 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก 

⇒GPAX

⇒วิชาสามัญ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก 

⇒GAT-PAT

⇒สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก 

⇒คะแนนเฉลี่ยสะสม

⇒ทดสอบความสามารถพิเศษ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

รอบที่3 จำนวนรับทั้งหมด 82 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

จำนวนรับ 27 ที่นั่ง

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก 

⇒GPA 5 กลุ่มสาระ GPAX

⇒วิชาสามัญ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จำนวนรับ 22 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 8 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก 

⇒GAT-PAT

⇒วิชาสามัญ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

 

รอบที่ 4 admission  50 ที่นั่ง

จำนวนรับรอบที่3 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง  ถ้าผู้ที่สละสิทธิ์อาจจะมีการรับรอบนี้เพิ่มเติม

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

 

 

 

รอบที่5 รับตรงอิสระ จำนวนรับหมด 32 ที่นั่ง

หลังเดือนกรกฏาคม 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  จำนวนรับ 8 ที่นั่ง

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรพยาบาลศาสตร์  จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

รับผู้ที่จบระดับปริญญาตรีทุกสาขา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 12 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก 

⇒GAT-PAT

⇒วิชาสามัญ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

อัพเดท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน

⇒สอบสัมภาษณ์

 

สรุป

1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจำนวนรับ 217 ที่นั่ง รับทุกรอบ

2.สำนักวิชาพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีจำนวนรับ 70 ที่นั่ง เปิดรับรอบที่ 1-4 รอบที่รอบมากที่สุด คือ รอบที่2

3.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนรับ 100 ที่นั่ง รับรอบที่2 และ 4 รอบที่รับมากที่สุดรอบที่ 2

4.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  จำนวนรับ 112 ที่นั่ง รับรอบที่1 2 และ3 รอบที่รับมากที่สุดรอบที่1

5มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวนรับ 80 ที่นั่ง รับรอบ 1 2 3 และ 5  รอบที่รับมากที่สุดรอบที่ 1

 

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิต คลิกที่รูปได้เลยนะ

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

อยากรู้รับตรงไหน สามารถคลิกรูปตรามหาวิทยาลัยด้านล่างเลยนะ

พี่นัทแนะนำน้อง
น้องควรจะสมัคร GAT PAT1 และPAT2 ที่สำคัญคือวิชาสามัญไว้ด้วยนะครับ

PAT1 อาจจะมีการใช้ในบางที่และควรทำเกรดให้ดีขั่นต่ำ 2.75 ขึ้นไปนะ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

One comment

  1. เพ็ญศรี ฐานวิศัย

    อยากรู้ว่าโครงการผู้ช่วยพยาบาลในเเหล่งฝึกปฏิบัติ
    รับ3คือรับทุกโรงพยาบาลใช่ไหมค่ะเเละต้องเป็นเเหล่งฝึกส่ง
    รายชื่อสมัครเองหรือเราสามารถส่งสมัครเองค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0