Breaking News

รับตรง61 clearinghouse รอบที่1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง61 clearinghouse รอบที่1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

เส้นทางการสอบเข้า

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวนรับ 1 ที่นั่ง

 

คณะสาธาณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 1 ที่นั่ง

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 1 ที่นั่ง

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี  จำนวนรับ 60 ที่นั่ง

สาขาวิชาชีววิทยา จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวนรับ 35 ที่นั่ง

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  จำนวนรับ 35 ที่นั่ง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

สาขาวิชาสถิติ    จำนนวนรับ 40 ที่นั่ง

สาขาวิชาจุลชีววิทยา  จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

 

คณะเทคโนโลยี  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนรับ 2 ที่นั่ง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนรับ 9 ที่นั่ง

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

สาขาวิชาประมง  จำนวนรับ 3 ที่นั่ง

 

คณะสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยาการ จำนวนรับ 2 ที่นั่ง

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ 60 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 60 ที่นั่ง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม จำนวนรับ 80 ที่นั่ง

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 218 ที่นั่ง

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี  จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

สาขาวิชานฤมิตศิลป์ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

สาขาวิชาภูมิปัตยกรรม จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 5 ที่นั่ง

 

คณะการบัญชีและการจัดการ

สาขาวิชาบัญชี จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

สาขาวิชาการตลาด  จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

สาขาวิชาการจัดการ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

สาขาวิชาการบริหารการเงิน จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย จำนวนรับ 16 ที่นั่ง

สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวนรับ 12 ที่นั่ง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนรับ 11 ที่นั่ง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสานนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

สาขาวิชาภาษาจีน จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง่

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชาภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

สาขาวิชาภาษาเกาหลี จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน จำนวนรับ 35 ที่นั่ง

 

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป  จำนวนรับ 3 ที่นั่ง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวนรับ 6 ที่นั่ง

สาขาวิชาภาษาไทย   จำนวนรับ 3 ที่นั่ง

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จำนวนรับ 1 ที่นั่ง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวนรับ 3 ที่นั่ง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาทัศนศิลป์  จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

สาขาวิชาศิลปะการแสดง  จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

สาขาวิชาดุริยางศิลป์ จำนวนรับ 17 ที่นั่ง

 

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม จำนวนรับ 80 ที่นั่ง

 

คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ

⇒มีแฟ้มสะสมงานและคุณสมบัติตามคณะและสาขาระบุไว้

 

 

3.เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ใช้แฟ้มสะสมงาน

⇒สอบสัมภาษณ์/ทดสอบความสามารถ

 

4.เอกสารการรับสมัคร

 

5.ค่าสมัครสอบ

 

6.ขั้นตอนการสมัคร

 

รายละเอียดอาจจะมีการเพิ่มเติมและแก้ไขในภายหลังนะครับ โดยต้องรอการประกาศยืนยันจากมหาวิทยาลัยก่อนนะ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครทุกรอบ   คลิกที่นี้

ระเบียบการรับสมัครรอบที่1   คลิกที่นี้

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลิกที่นี้

วิธีการสมัคร      คลิกที่นี้

 

 

————————————————————————————

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิต คลิกที่รูปได้เลยนะ

———————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook

คลิกติดตามข่าวทางline

คลิกติดตามข่าวทางtwiter

คลิกติดตามข่าวทาง google+

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

อยากรู้รับตรงไหน สามารถคลิกรูปตรามหาวิทยาลัยด้านล่างเลยนะ

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0